Facebook

Number of Visitors

Sunday, July 10, 2016

DAILY NEWS ON 10-07-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 10.07.2016
1) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2016 PÀ®A: 302. 201 L.¦.¹.
        ¢£ÁAPÀ: 08.07.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5.00 UÀAmÉAiÀ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Àà GlV ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð ¸Á:UÀÄtQ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.07.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄtQ¬ÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀPÁj ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà PÁgÀtPÁÌV PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¤UÉ CxÀUÁð UÁæªÀÄzÀ £ÁUÉÃAzÀæ ªÀiÁAiÀĪÀA±À EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É dfÓ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ®PÀÌ¥Àà GlV ªÀAiÀiÁ:55 ªÀµÀð eÁåw:»AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ GzÉÆåÃUÀ:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÀÄtQ, vÁ&f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.07.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.