Facebook

Number of Visitors

Thursday, July 7, 2016

DAILY NEWS ON 07-07-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 07.07.2016
1) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 204/2016 PÀ®A: 279. 304 (J) L.¦.¹.
          ¢£ÁAPÀ: 06.07.2016 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA PÉ.J 28/©-0779 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¨ÉÊgÀ¥Àà vÀA|| UÀÄgÀħ¸À¥Àà eÁªÀÄUÉÆAqÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ §§¯ÉñÀégÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ºÀvÉÆÃn PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ RweÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÁ E¥sÁð£À vÀA|| EªÀiÁªÀĸÁ§ ±ÉÃSï ªÀAiÀiÁ|| 10 ªÀµÀð ¸Á|| RweÁ¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CªÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ. JqÀUÉÊUÉ. ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀA|| ªÀÄ°PÀ¸Á§ ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ|| 45 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| RweÁ¥ÀÆgÀ vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.07.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 06.07.2016 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄrPÉñÀégÀ ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄqÁß¼À, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À F DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀÄĪÀÄzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt  ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 1700/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À.vÀ ²æà ¦ J£ï ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦J¸ïL [PÁ:¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.07.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 06.07.2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå vÀA¢ ²ªÀ°AUÀAiÀÄå PÀ®äoÀ ¸Á:vÁ½PÉÆÃn ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ §¸ÁÖöåAqïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ  CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 2100/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À.vÀ ²æà PÉ J¸ï ºÀnÖ ¹¦L ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.07.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 217/2016 PÀ®A: 25 (1)(J) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 06.07.2016 gÀAzÀÄ 13.15 UÀAmÉUÉ UÉʧĸÁ§ vÀA. ºÁf¸Á§ ¸ÁgÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á; PÉƯÁègÀ vÁ; §.¨ÁUÉêÁr F ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì EgÀzÉà 2 PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6 fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ EAr ¥ÀlÖtzÀ PɸÀgÁ¼À vÁAqÉAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À.vÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄÄgÀ£Á¼À ¹¦L EAr ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.07.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 11/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 06.07.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.30 UÀAmɬÄAzÀ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ :  ¥Àæ¸À£Àß vÀA: «dAiÀÄ ¥ÀÄeÁj ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð ¸Á: ¸Àgï zÉñÀ¥ÁAqÉ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ FUÀ¯Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉý CzÀ£Éßà ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¥ÁªÀðw UÀA: «dAiÀÄ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ:58 ¸Á: ¸Àgï zÉøÀ¥ÁAqÉ PÁ®¤ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.07.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.