Facebook

Number of Visitors

Saturday, July 2, 2016

DAILY NEWS ON 02-07-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 02.07.2016

1)      ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 191/2016 PÀ®A: 284, 328,  L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E DåPïÖ.
¢£ÁAPÀ: 01/07/2016 gÀAzÀÄ 10:00 WÀAmÉUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ d¨ÁâgÀ @ ±À©âgÀ vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À, ¸Á: ZÁAzÀPÀªÀmÉ, vÁ: ¹AzÀV.FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀAiÀiÁj¹zÀ zÉò (PÀAnæ)  ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀ°è ªÀåQÛUÀ½UÉ ºÁ¤/WÁAiÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀzÀÄ w½¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ PÀAnæ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: zÉò (PÀAnæ) ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ LzÀÄ °ÃlgÀ PÁå£À MAzÀÄ, CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 4 °ÃlgÀ£ÀµÀÄÖ  ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©gÀÄvÀÛzÉ. Q: 100:00 gÀÆ.  F §UÉÎ ¸À.vÀ. ¸À:vÀ. ²æêÀÄw J¸ï.JZï.ºÉÆ£ÀPÉÃj, ¦.J¸ï.L (C.«) ¹AzÀV ¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ : 01-07-2016 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸ÀÄvÁgÀ, ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄoÀ¥ÀwUÀ°è, 2] CdÄð£À vÀAzÉ D£ÀAzÀ gÉÆPÀqÉ, ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁt§VÃZï FvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÁ®¤AiÀÄ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛÃgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄUÀ먀 vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ d£ÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄ¯É ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ M.¹. CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀaѹPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÁÛzÀ ºÀt 1200/- gÀÆ ªÀiÁvÀæ  F §UÉÎ ¥Àæ¢Ã¥sï ªÁAiÀiï vÀ¼ÀPÉÃj, ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.06.2016 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA -   379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì  gÉÃUÀÆå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪÀ®¥ï ªÉÄAl PÁAiÉÄÝÃ-1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4 (1), 4(J), ¸ÀºÀ PÀ®A: 21  (4) (J)    
¢£ÁAPÀ: 01-07-2016  gÀAzÀÄ 0715 CªÀ¸ÀðPÉÌ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà gÀvÀߥÀà ¥ÀÆeÁj ¸Á/PÀgÉÃPÀ¯ï  vÁ®ÆPÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f¯Áè; AiÀiÁzÀVÃgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀzÀ°è CAzÁdÄ 6000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 3 ¨Áæ¸ï CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ gÁAiÀÄ°Ö  E®èzÉà PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä: mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA: fJ-01 «í-2462 DgÀÄ UÁ°AiÀÄzÀÄÝ  ¤Ã° ªÀÄvÀÄÛ ©½ §tÚzÀÄÝ EzÀgÀ°è CAzÁdÄ 3 ¨Áæ¸ï ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ CAzÁdÄ Q: 6.000=00 gÀÆ. n¥ÀàgÀzÀ  CAzÁdÄ Q: 4 .00.000=00 gÀÆ  DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸¸À vÀ||¹.©.¨ÁUÉêÁr. ¦.J¸ï.L [PÁ¸ÀÆ]    vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.06.2016 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2016  PÀ®A: 32,34, PÉ.E.PÁ¬ÄzÉ
           
¢£ÁAPÀ: 01-07-2016 gÀAzÀÄ 11:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  01] ²ªÀ¥Àà vÀAzsÉ ±ÉAPÉæ¥Àà E¨Áæ»A¥sÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ- 72 ªÀµÀð ¸Á|| £ÁªÀzÀV £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£ïì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ ªÀÄzÀåzÀ  qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß [mÉmÁæ ¥ÁåPÀUÀ¼À£ÀÄß] vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï «¹Ì 90 JªÀiï J¯ï ªÀÄzsÀå vÀÄA©zÀ 56 mÉmÁæ ¥ÁåPï UÀ¼ÀÄ  . ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÉÌ 26.14/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 1463.84/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À vÀ||¹.©.¨ÁUÉêÁr. ¦.J¸ï.L [PÁ¸ÀÆ]    vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.06.2016 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA 15/2016 PÀ®A: 174 ¹Dg惡

       ¢£ÁAPÀ: 01-07-2016 gÀAzÀÄ 0500 DªÀ¸Àð¢AzÀ 0630 DªÀ¸ÀðzÀ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è  PÀÆqÀV J£ï.n.¦.¹AiÀÄ J¯ï.& n. PÀA¥À¤AiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è  ªÉÄÊvÀ §¸ÀªÀgÁd. PÁ²£ÁxÀ. £ÀªÀ¯É. ªÀAiÀiÁ-56 ªÀµÀð. ¸Á: ªÁrdAUÀ±À£ï. vÁ: avÁÛ¥ÀÆgÀ. f: UÀÄ®§UÁð. ªÉÄÊvÀ£ÀÄ ¹ªÉÄÃAmï mÁåAPÀgÀ ¯Áj £ÀA§gÀ-n.J£ï-30/AiÀÄÄ-2626 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹ªÀĪÉÄAmï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀÆqÀV J£ï.n.¦.¹AiÀÄ J¯ï& n PÀA¥À¤AiÀÄ°è C£ï ªÀiÁr CzÉà PÀA¥À¤AiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ 0500 DªÀ¸Àð¢AzÀ 0630 DªÀ¸ÀðzÀ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ DvÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ DvÀ¤UÉ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ CªÀ¤VgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà SÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ K£ÀÆ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ.F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ. §¸ÀªÀgÁd. £ÀªÀ¯É. ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð. ¸Á: ªÁrdAUÀ±À£ï. vÁ: avÁÛ¥ÀÆgÀ. f: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.06.2016 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
6) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 21/2016 PÀ®A. 174 (¹) ¹Dg惡.

      ¢£ÁAPÀ: gÀAzÀÄ 21;30 WÀAmÉUɬÄAzÀ  1-7-2016 gÀAzÀÄ06;30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è.   ¨É£ÀPÉÆÃlV UÁæªÀÄzÀ  ªÀÄÈvÀ;  ªÀĺÁzÉë @ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ dmÉÖ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á|| ¨É£ÀPÉÆlV vÁ||  ¹AzÀV. EªÀ¼ÀÄ  ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ½zÀÄÝ  ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ  vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆuÉAiÀÄ°è ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄïɠ §mÉÖ E¹Ûç ªÀiÁqÀĪÁUÀ  DPÀ¸ÁävÀ «zÀÄåvÀÛ ºÀjzÀÄ (±Áåmï ºÉÆqÉzÀÄ) ªÉÄÊvÀªÁVgÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼À §® PÀ¥Á¼À ºÀwÛgÀ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ  WÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ  F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà. vÀAzÉ  ªÀÄrªÁ¼À¥Àà..ºÀgÀ£Á¼À vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÁ||ªÀ|| ZÁªÀÄ£Á¼À vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ.  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.06.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.