Number of Visitors

Thursday, July 14, 2016

DAILY NEWS ON 14-07-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 14.07.2016
1) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2016 PÀ®A: 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀA: ¤AUÀ¥Àà ºÉ¼ÀªÀgÀÀ ªÀAiÀiÁ 22 ¸Á: ªÀÄrPÉñÀégÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà fÃ¥ï £ÀA§gÀ PÉJ-28-J£ï-9165 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §.¨ÁUÉêÁr PÀqɬÄAzÁ ªÀĸÀ©£Á¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ ºÁUÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĸÀ©£Á¼ÀzÀ ¸ÀdÓ£À EªÀgÀ ºÉÆîzÀÀ ºÀwÛgÀÀ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ PÀĽvÀÄ §gÀĪÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36 PÀÆå-2659 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ZÁ®PÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà »gÉÃPÀÄgÀħgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ, ®PÀÌ¥Àà ºÁUÀÆ dUÀ¢Ã±À EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨ÁjWÁAiÉÄlÄÖ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉÃ, §®UÁ®Ä PÀmÁÖV ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ®PÀÌ¥Àà FvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ MAiÀÄÄåªÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉÃ,DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆqÁ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÉÃtÄPÁ UÀA:¥ÀgÀ¸À¥Àà »ÃgÉÃPÀÄgÀħgÀ ªÀAiÀiÁ-25 eÁw »AzÀÄ PÀÄgÀħgÀ ªÉÆà GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ©¸À£Á¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.109/2016 PÀ®A:279. 337.304(J) L¦¹ & 187 JAï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ: 28/ªÁAiÀiï-8138 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß »AzÉ M§âªÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ²ªÀtV PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄvÁÛ gÁAUï ¸ÉÊqÀ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ- 28 qÀ§Äå-3406 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £Àr¸ÀÄwÛzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀÆd¥Àà eÁ°VqÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð ¸Á: ²ªÀtV FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ,JqÀUÀtÂÚUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ªÉÄÊvÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÆVUÉ,JqÀQ£À ªÉÄ®QUÉ ¸ÁzÁ ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ±ÁAvÀ¥Àà ¨sÀıÀ¥Àà ªÀÄ®èAiÀÄåUÉÆüÀ eÁw: »AzÀÄ PÀÄgÀħgÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ²ªÀtV vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉUÉ ¤AUÀ¥Àà vÀA: ®PÀëöät K¼ÀV ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄtAPÀ®V vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ FvÀ£ÀÄ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É CA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ N.¹.dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 500/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà ¸ÀvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÀÄgÉñÀ Dgï.UÀrØ ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2016 PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉUÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ vÁ; ¹AzÀV F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 10,720/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà ©. «í. £ÁåªÀÄUËqÀ ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2016 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
          ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ vÀA. ªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ ¥Ánî  ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð EªÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£ï ZËPï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ CmÉÆà ºÀt PÉÆqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ¸ÀÄ£ÀAzÁ UÀA/ ªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ ¥Ánî ¸Á|| ¤A¨Á¼À PÉ.r  vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2016 PÀ®A: ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ
          ¢£ÁAPÀ: 07.07.2016 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ. vÀAzÉ. ¥ÀÄ£ÀÄß. gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð ¸Á: PÀÆqÀV vÁAqÉ. vÁ: §,¨ÁUÉêÁr. EªÀ¼ÀÄ PÀÆqÀV vÁAqÉAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ J°èUÉÆà ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ ¥ÀÄ£ÀÄß. vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ. gÁoÉÆÃqÀ  ¸Á: PÀÆqÀV vÁAqÉ. vÁ: §,¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 07/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 11.07.2016 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä ªÉÄÊvÀ zÁåªÀÄ¥Àà vÀA ©üêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á|| ElV FvÀ£ÀÄ FUÀ 8-9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ §A¢¯Áè CAvÁ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£É UÀÄAV£À°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉ UÀÄAV£À°è vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ HgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¥ÀgÀ±ÀÄgÀªÀÄ vÀA ©üêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| ElV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Wednesday, July 13, 2016

DAILY NEWS ON 13-07-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016
1) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2016 PÀ®A: 341, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J.AiÀiÁåPïÖ 1989.  
          ¢£ÁAPÀ: 09.07.2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1] UÀÄgÀ¥Àà vÀA: a£ÀߥÀà ªÀÄqÀUÉÆAqÀ 2] «ÃgÀUÉÆAqÀ¥Àà vÀA: ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀgÀtÚªÀgÀ ¸Á: E§âgÀÆ ªÀĸÀ©£Á¼À F DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀÆvÀ£À DAUÀè ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ  ¥À.¥ÀÆ. PÁ¯ÉÃd ªÀĸÀ©£Á¼ÀzÀ (ºÀƸÀÆÌ® «¨sÁUÀ) ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ «zÁåªÀzÀðPÀ ¸ÀAWÀ ªÀĸÀ©£Á¼ÀzÀ ºÉqÀªÀiÁ¸ÀÛgÀ£Éà C¯Áè CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV CzÉà ¹nÖ¤AzÁ ¦gÁå¢AiÀÄÄ  ¨ÁUÉêÁr¬ÄAzÁ ªÀĸÀ©£Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ¸ÀdÓ£À EªÀgÀ ºÉÆîzÀ  ºÀwÛgÀ CqÀØUÀnÖ vÀgÀÄ© ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉÃ, ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¥Àj²µÀÖ »AzÀÄ ªÀiÁzÀgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ EgÀÄvÁۣɠ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ w½zÀÄ, w½zÀÄ ºÉÆïÉAiÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ  eÁåw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà  vÀA: ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 53 eÁw: »AzÀÄ ªÀiÁzÀgÀÀ, G: »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ²PÀëPÀgÀÄ £ÀÆvÀ£À DAUÀè ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï ªÀĸÀ©£Á¼À ¸Á:  ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2016 PÀ®A: 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 12.07.2016 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ w¥ÀàtÚ vÀA: ºÀtªÀÄAvÀ ªÁUÀtUÉÃj ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð ¸Á: JtÂÚªÀqÀUÉÃj vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ  F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ 33 J¸ï-1375 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAUÀqÀV PÀqɬÄAzÀ  AiÀÄgÀUÀ®è ªÀiÁUÀðªÁV £Á®vÀªÁqÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀÄgÀUÀ®è PÁæ¸ïzÀ°è  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®£ÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ vÀVΣÀ°è PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¨Ájà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ªÉÄÊvÀ DVzÀÝ®èzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà zsÀgÉ¥Àà PÀªÀrªÀÄnÖ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨Ájà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÉêÀt¹zÀÝ vÀA: AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¥ÀÆeÁj  ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á: JtÂÚªÀqÀUÉÃj  vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3,36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4[1], 4[J] ¸À.PÀ 21 [4], 21 [4][J].
          ¢£ÁAPÀ: 12.07.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ 1] ªÀıÁåPÀ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ±ÉÃR ¸Á: C¥Àd®¥ÀÆgÀ ºÁ° ªÀ¹Û ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ zÀªÀĤ £ÀUÀgÀ ºÉÆAqÁ¬Ä  »mÁa 210 £ÉÃzÀÝgÀ D¥ÉæÃlgï  2] ¹zÀÄÝ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ªÉÆÃgÀlV, ¸Á:¹AzÀV J¯ï & n »mÁa 135 £ÉÃzÀÝgÀ D¥ÉæÃlgï F DgÉÆævÀgÀÄ  ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁjAzÁUÀ° ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÀ CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ §Æ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ mÉAlgÀ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ EzÀgÀ°è d¥ÁÛzÀ »mÁaUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,50,000/gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ²æà J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 224/2016 PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 12.07.2016 gÀAzÀÄ 15.00 1) gÁªÀÄZÀAzÀæ ©ÃªÀıÁå CZÉÑUÁAªÀ ªÀAiÀiÁ 58 ªÀµÀð 2) DzÀ¥Àà vÀA ¯Á®Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 51 ªÀµÀð 3) «ÄÃgÁ¸Á§ vÀA ºÀĸɣÀ¸Á§ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð 4) FgÀtÚ vÀA ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄÄdUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð 5) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á||J®ègÀÆ ®ZÁåt vÁ||EAr F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß ®ZÁåt UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 3250/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà ¹.©.aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L EAr oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


5) zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 07/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 12.07.2016 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĤvÁ vÀAzÉ ªÀiÁAvÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á:§ªÀÄä£ÀeÉÆV vÁAqÁ EªÀ½UÉ ªÀÄAzÉêÁ® vÁAqÁzÀ £ÀAzÀÄ ®Pàëöät gÁoÉÆÃqÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ §ªÀÄä£ÀeÉÆÃV vÁAqÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀvÀÄæ gÁoÉÆÃqÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 11.07.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀgÀ¢zÁgÀ¤UÉ UÉÆvÁÛV CªÀ½UÉ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä vÁAqÁPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ¨Á«AiÀÄ ªÉÄðAzÀ fVzÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ªÀiÁAvÀÄ vÀAzÉ §AUÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 46 ªÀµÀð ¸Á: §ªÀÄä£ÀeÉÆÃV vÁAqÁ £ÀA 1 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, July 11, 2016

PRESS NOTE ON 11-07-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                            «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 11.07.2016

¸ÀASÉå: 36/2016

«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ gËr d£ÀgÀ ¥ÀgÉÃqÀ
*****       EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.07.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ gËr d£ÀgÀ ¥ÀgÉÃqÀ ªÀiÁr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 40 d£À gËrUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÉÃqÀzÀ°è ºÁdjzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj ¥ÀgÉÃqÀzÀ°è gËr d£ÀgÀ ¸ÀzsÀåzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ ¥Àj²Ã°¹ M¼ÉîAiÀÄ £ÀqÀĪÀ½PÉAiÉÆA¢UÉ fêÀ£À ¸ÁV¸À®Ä JZÀÑjPÉ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀgÉÃqÀzÀ°è ²æà ¸ÀĤî PÀA§¼É ¹¦L, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ, ²æà ©.J¸ï¥Ánî ¦J¸ïL, ¦J¸ïL UÁA¢üZËPÀ, ²æà J£ï.J¸ï.d£ÀUËqÀ ¦J¸ïL d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.

DAILY NEWS ON 11-07-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 11.07.2016
1) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2016 PÀ®A: 279. 337. 338. 304 (J) L.¦.¹.
          ¢£ÁAPÀ: 10.07.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA: ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÉÆgÀ£Á¼À  ªÀAiÀiÁ 23 ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  (±ÀAPÀj°AUÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ) F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ E£ÉÆßêÁ PÁgÀ £ÀA§gÀ JAJZï-04/¹eÉ-9786 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÁ D®ªÀÄnÖ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV J£ï JZï 50 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ ºÁUÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÆqÀV PÁæ¹£À ¸À«ÄÃ¥À vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl  AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀígï mÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV CzÀgÀ »A¢£À ¨ÁdÄ rQÌ ºÉÆr¹ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr   PÁj£À°èzÀÝ  ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ 6 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨ÁjWÁAiÉÄlÄÖ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉÃ, ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀ  ºÉêÀÄAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀA: PÀȵÉÚUËqÀ JZï.PÉ FvÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹, DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆqÁ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÉÆúÀ£ï J¸ï J£ï vÀA: ²æ¤ªÁ¸ÀªÀÄÆwð f Dgï ªÀAiÀiÁ 56  eÁåw  »AzÀÄ ¨Áæ»ät  GzÉÆåÃUÀ QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï PÉ.¦.n.¹.J¯ï. J¸ï Dgï J¸ï. ¦tå  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¸Á; DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ Cj²ÃtPÀÄAmÉ vÁ: £É®ªÀÄAUÀ® f: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 201/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3,36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4[1], 4[J] ¸À.PÀ 21 [4], 21 [4][J].
          ¢£ÁAPÀ: 10.07.2016 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ 1) £ÀA§gÀ E®èzÀ ªÀÄ»AzÁæ CdÄð£À mÁæöåPÀÖgï (EAfÃ£ï £ÀA:NNHY-06265.) ªÀÄvÀÄÛ £ÀA§j®èzÀ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ mÉæîgÀzÀ (ZÉ¹ì £ÀA: A0951) ZÁ®PÀ. 2) £ÀA§gÀ E®èzÀ ªÀÄ»AzÁæ CdÄð£À mÁæöåPÀÖgï (EAfÃ£ï £ÀA: NNHY-08795.) ªÀÄvÀÄÛ £ÀA§j®èzÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÉæîgÀzÀ ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV MlÄÖ 7,000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà L.JªÀiï.ªÀÄoÀ¥Àw ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ¹AzÀV oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 222/2016 PÀ®A: ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4,4[1J] gÀ ºÉƸÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011 CzÁåAiÀÄ 31 Dgï. (13) ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 10.07.2016 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ £ÀÆå ºÁ¯ÉAqï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁåPÀÖgÀ EAfãÀ ¥Á¹AUÀ £ÀA: PÉ J:28: n © :6599 ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ mÁæ°UÉ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Á£ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà §gÀUÀÄrAiÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛÃgÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAzÀ vÀ£Àß mÁåPÀÖgÀzÀ mÁæ°UÀ¼À°è 1 ¨Áæ¸À C Q 2000 gÀÆUÀ¼À ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄPÉÆAqÀÄ ¤AvÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ¹.©.aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L [PÁ¸ÀÄ] EAr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Sunday, July 10, 2016

DAILY NEWS ON 10-07-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 10.07.2016
1) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2016 PÀ®A: 302. 201 L.¦.¹.
        ¢£ÁAPÀ: 08.07.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5.00 UÀAmÉAiÀ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Àà GlV ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð ¸Á:UÀÄtQ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.07.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄtQ¬ÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀPÁj ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà PÁgÀtPÁÌV PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¤UÉ CxÀUÁð UÁæªÀÄzÀ £ÁUÉÃAzÀæ ªÀiÁAiÀĪÀA±À EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É dfÓ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ®PÀÌ¥Àà GlV ªÀAiÀiÁ:55 ªÀµÀð eÁåw:»AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ GzÉÆåÃUÀ:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÀÄtQ, vÁ&f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.07.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, July 8, 2016

DAILY NEWS ON 08-07-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 08.07.2016

1) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 221/2016, PÀ®A: 143, 147, 148. 120(B) 109.302,323, 504,506.R/W 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 25, 27EArAiÀÄ£ï DªÀÄìð AiÀiÁåPïÖ (ARMS ACT)                                     
¢£ÁAPÀ: 08-07-2016 gÀAzÀÄ -17:55 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ )CAiÀiÁdSÁ¢æ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§SÁ¢æ ªÀÄIJæÃ¥sÀ 2)ªÉƹãÀ vÀAzÉ C¤ß¸ï ±ÉÃR 3)ªÉÆû£À vÀAzÉ C¤ß¸ï ±ÉÃR 4)¸À«ÄÃgÀ vÀAzÉ ¸ÀeÁÓzÉ ªÀÄIJæÃ¥sÀ 5)¥sÀgÁ£À vÀAzÉ CºÀäzÀ¸Á§ CºÀä¢ 6)§qÉæÃgÁ vÀAzÉ ªÉÆâ£À¥Á±Á ªÀÄIJæÃ¥sÀ 7) ªÀ¹ªÀÄ vÀAzÉ CfÃd AiÀiÁzÀªÁqÀ 8)¸ÀeÁÓzÉ ¦ÃgÁ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ ªÀÄIJæÃ¥sÀ 9)ªÉÆé£À vÀAzÉ C¤ß¸ï ±ÉÃR 10)¥sÁgÀÆPÀ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§SÁ¢æ ªÀÄIJæÃ¥sÀ 11)vÀ¤éÃgÀ¦gÁ vÀAzÉ ¥sÁgÀÆPÀ ªÀÄIJæÃ¥sÀ 12)ªÉÆâ£À¥Á±Á vÀAzÉ ªÀÄÄvÀðd¸Á§ ªÀÄIJæÃ¥À 13)ZÉÆÃmÁå¦gÁ vÀAzÉ ªÉÆâ£À¥Á±Á ªÀÄIJæÃ¥sÀ14) ªÁfÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ªÀÄIJæÃ¥sÀ 15)PÁ²¥À vÀAzÉ CfÃd AiÀiÁzÀªÁqÀ 16) ªÀÄÄQÛAiÀiÁgÀ zsÀR¤ 17) ZÁAzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀU˸À gÀªÀÄ°@ E£ÁªÀÄzÁgÀ 18) vÁ»ÃgÀ ¥ÀoÁt 19) E«ÄÛAiÀiÁd vÀAzÉ ªÉÄÊ»§Æ§SÁ¢æ ªÀÄIJæÃ¥sÀ 20)E¸Á vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ ªÀÄIJæÃ¥sÀ ¸Á: J®ègÀÆ «AiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÀªÉðUÀ°è ,CxÀtÂUÀ°è ºÁUÀÆ C¸ÁìgÀUÀ°è. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸Á©ügÀ vÀAzÉ CºÀäzÀ ¥Ánî EªÀ£ÀÄ ¸À£ï 2011 £Éà ¸Á°£À°è AiÀÄÄvï PÁAUÉæ¸ï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ D¹Ã¥sÀ E£ÁªÀÄzÁgÀ EªÀ¤UÉ ¨ÉA§® ¤ÃrzÀÝjAzÀ D¹Ã¥sÀ E£ÁªÀÄzÁgÀ EvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è dAiÀıÁ° AiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¥sÀAiÀiÁdĢݣÀ ªÀÄIJæÃ¥sÀ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä ºÁUÀÆ D¹Ã¥sÀ E£ÁªÀÄzÁgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV CzÉ ¹nÖ¤AzÀ ¥sÀAiÀiÁdĢݣÀ ªÀÄIJæÃ¥sÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÀÆr D¹Ã¥À E£ÁªÀÄzÁgÀ EªÀ£À PÉÊ PÀvÀÛj¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ CªÀgÀªÀgÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì GAmÁVzÀÄÝ ¸À£ï 2014 £Éà ¸Á°£À°è ¥sÀAiÀiÁdĢݣÀ ªÀÄIJæÃ¥sÀ EvÀ£À PÉÆ¯É AiÀiÁVzÀÄÝ D PÉù£À°è D¹Ã¥sÀ E£ÁªÀÄzÁgÀ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¸Á©gÀ ¥Ánî ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄUÉÆAqÀÄ PÉøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ D PÉù£À°è ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä eÉÊ°£À°è EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ-04/07/2016 gÀAzÀÄ ¸Á©gÀ CºÀäzÀ ¥Ánî EªÀ£ÀÄ eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ-07/07/2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉAiÀÄ 06:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ¦reÉ ºÉʸÀÆÌ® UËæAqÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ J¥ïJªÀiï ºÁ¸ÉÖî ªÁlgï ¥ÁèAlzÀ°è ¸Á©gÀ CºÀäzÀ ¥Ánî EªÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ M¼À¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ-08/07/2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¸Á©gÀ CºÀäzÀ ¥Ánî E§âgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CxÀt gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ElÖV ¥ÉmÉÆæî §APï ºÀwÛgÀ dºÁAVgÀ G¸ÁÛzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆV ¥ÀgÀÛ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CxÀt gÉÆÃqÀ UÉÆÃzÁªÀj ¯ÁqÀÓ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¤Ãj£À mÁQAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ M¼À¸ÀAa£À ¥ÀæPÁgÀ  ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®PÉÌ ¹é¥ïÖ PÁgÀ ¢AzÀ rQÌ ºÉÆqɹzÁUÀ ¸Á©gÀ CºÀäzÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ-51 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JzÀÄÝ NqÀ°PÉÌ ºÀwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ C£ÀA-01 jAzsÀ 07 £ÉÃzÀªÀgÀÄ CªÀ£À »A¢¤AzÀ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¦¸ÀÆÛ®UÀ½AzÀ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ®ªÁgÀUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀUÉÊ PÀvÀÛj¹ ªÉÄÊUÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MUÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁr  PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà C§ÄvÁ»ÃgÀ vÀAzÉ CºÀäzÀ ¥Ánî ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ²æÃPÀȵÁÚ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.07.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 197/16 PÀ®A:  302,504,506, 109 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹ & 3,                                      (2),(v) SC/ST (PA)   Act 1989         
  ¢£ÁAPÀ: 08/07/16 gÀAzÀÄ 01;00 WÀAmÉAiÀÄ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ºÉÆ£ÀUÉÆAqÀ  ¸Á|| ¤A§gÀUÁ ºÁ||ªÀ|| ¹AzÀV.2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ºÉÆ£ÀUÉÆAqÀ ¸Á|| ¤A§gÀUÁ ºÁ||ªÀ|| ¹AzÀV. 3) ®QëöäÃPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ºÉÆ£ÀUÉÆAqÀ ¸Á|| ¤A§gÀUÁ ºÁ|ªÀ|| ¹AzÀV .4) CA§tÚ ªÀÄPÉÆÃf zÉêÀPÀvÉ  ¸Á|| D®ªÉÄïï vÁ|| ¹AzÀV.EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ ¸ÉÃj EzÀgÀ°è DgÉÆæ 2 £ÉÃzÀªÀ£À ¥Á®ÄzÁjPÉAiÀÄ°è ¥Àædé¯ï C£ÀÄߪÀ mÁAiÀÄgÀ jªÉÆïïØ CAUÀr vÀUÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ¥Á®ÄzÁjPɬÄAzÀ  DgÉÆæ 2  £ÉÃzÀªÀ¤UÉ ©r¹zÀÄÝ, CzÀPÉÌ  DgÉÆæ 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ CªÀ£À CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ ¦gÁ墠 ªÀÄvÀÄÛ  ¦gÁå¢AiÀÄ  vÀªÀÄä  «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¢ªÀlV @ ZÁAzÀPÀªÀmÉ  ªÀÄvÀÄÛ  w¥ÀàtÚ ªÀqÀØgÀ  ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä  EªÀgÀÄ  zÀ°vÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÉAzÀÄ w½zÀÄ DgÉÆæ 2,3,4 £ÉÃzÀªÀgÀÄ  ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ  DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV zÀĵÉàÃgÀuÉ ¤ÃrzÀÝjAzÀ  DgÉÆæ 1  £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ  ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä  «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÁªÀÅvÀ¥Àà ¢ªÀlV @ ZÁAzÀPÀªÀmÉ  ºÁUÀÆ  ¦gÁå¢ d«ÄãÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸Á|| vÀqÀªÀ®UÁ EªÀgÀ ¥Àædé¯ï mÁAiÀÄgï jªÉÆïïØ CAUÀrAiÀÄ  n.« PÉÆuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ  ¨ÉqÀUÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ E§âgÀ  vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj WÁAiÀÄ  ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä «dAiÀÄPÀĪÀiÁjUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ  ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ.F §UÉÎ ²æøÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ  gÁªÀÅvÀ¥Àà  ¢ªÀlV @ ZÁAzÀPÀªÀmÉ, ¸Á|| ZÁAzÀPÀªÀmÉ  ºÁ||ªÀ|| ¹AzÀV  D®ªÉÄî gÀ¸ÉÛAiÀÄ  ±ÀgÀt§¸À¥Àà  ¥ÀlÖt±ÉnÖ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.07.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2016, PÀ®A; 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J)  
      
¢£ÁAPÀ: 8/07/2016 gÀAzÀÄ 11-10 UÀAmÉUÉ  zÉêÀtUÁAªÀ  ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°è è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 01] ¸ÉÆãÁ°PÀ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï & mÉîgï mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÉîgÀPÉÌ ¨ÉÃjAUÀ   EgÀĪÀ¢¯Áè,mÁæöåPÀÖgÀzÀ EAf£À £ÀA: 4100rJ¯ï23JZï302352J¥sï9 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ  £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè EzÀgÀ°è d¥ÁÛzÀ ¸ÉÆãÁ°PÀ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ  mÁåPÀÖgÀzÀ mÉîgÀzÀ°è PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.      F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà   J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.07.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
4) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2016, PÀ®A; 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J)
        
¢£ÁAPÀ: 8/07/2016 gÀAzÀÄ 11-10 UÀAmÉUÉ  zÉêÀtUÁAªÀ  ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 01] ¸ÉÆãÁ°PÀ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï & mÉîgï mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÉîgÀPÉÌ ¨ÉÃjAUÀ EgÀĪÀ¢¯Áè,mÁæöåPÀÖgÀzÀ EAf£À £ÀA: 4100rJ¯ï23JZï302352J¥sï9 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ   £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè EzÀgÀ°è d¥ÁÛzÀ ¸ÉÆãÁ°PÀ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ  mÁåPÀÖgÀzÀ mÉîgÀzÀ°è PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.      F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà   J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.07.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2016, PÀ®A; 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J)
         
¢£ÁAPÀ: 8/07/2016 gÀAzÀÄ 14-40 UÀAmÉUÉ.  zÉêÀtUÁAªÀ  ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ ©ædÓzÀ PɼÀUÀqÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 01] CdÄð£À ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀzÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè EzÀgÀ°è d¥ÁÛzÀ CdÄð£À ªÀĺÉÃAzÀæ 555-r L- PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ  mÁåPÀÖgÀzÀ mÉîgÀzÀ°è PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.  F §UÉÎ J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.07.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
6] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA 08/2015 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹
¢£ÁAPÀ 08/07/2016 gÀAzÀÄ 08-00 UÀAmɬÄAzÀ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è. ªÉÄÈvÀ «zÁå£ÀAzÀ vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà ¨ÁUÀ®PÉÆÃl, ªÀAiÀiÁ-41 ªÀµÀð, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EAr gÉÆÃqÀ gÀd¥ÀÆvÀ UÀ°è, ºÁ°|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀ¸ÀÛçzÀ §qÁªÀuÉ ªÉÄÈvÀ «zÁå£ÀAzÀ vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà ¨ÁUÀ®PÉÆÃl, ªÀAiÀiÁ-41 ªÀµÀð, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EAr gÉÆÃqÀ gÀd¥ÀÆvÀ UÀ°è, ºÁ°|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀ¸ÀÛçzÀ §qÁªÀuÉ FvÀ£ÀÄ EwÛvÀÛ¯ÁV ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚvÀªÀÄäA¢gÀgÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀĨÉÃqÀ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08/07/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-00 UÀAmɬÄAzÀ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÁAw¤PÉÃvÀ£À ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛÃgÀ ªÀ¸ÀÛçzÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁ¯ïzÀ°ègÀĪÀ ¹°èAUÀ ¥sÁå¤UÉ ¹ÃgɬÄAzÀ (¥ÀvÀÛ®Ä) vÀ¤ßAzÀ vÁ£É PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ PÀ«vÁ UÀAqÀ «zÁå£ÀAzÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EAr gÉÆÃqÀ gÀd¥ÀÆvÀ UÀ°è, ºÁ°|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀ¸ÀÛçzÀ §qÁªÀuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


7] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA 08/2015 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹
¢£ÁAPÀ 07-07-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 08-07-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 09-00 UÀAmÉAiÀÄ £À¸ÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è.EzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ: UÀÄgÀ¸À° ªÀAiÀiÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 ªÀµÀð zÀªÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè EvÀ£ÀÄ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ 2 ¢ªÀ¸À »AzÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ zÁ¨ÁPÉÌ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ C°è E°è zÁ¨ÁUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ, vÀ£ÀUÉ FUÀ DgÁªÀÄ «®è ¸ÀPÀÌgÉ PÁ¬Ä¯É EzÉ C®èzÉ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè FUÀ J°è ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä DUÀÄwÛ¯Áè, CAvÁ E¯Éè zÁ¨ÁzÀ°è ¸ÀܼÀ PÉÆqÀ®Ä PÉý «£ÀAw¹zÁUÀ zÁ¨ÁzÀªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ ¸ÀܼÀ PÉÆlÄÖ, G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÊQÛUÉ G¥ÀZÁgÀ ¸Àj E®èzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAzÉPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÁzsÀå ªÁUÀzÉ EgÀĪÁUÀ PÁ¬Ä¯É §¼À° PÉÆuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è CPÀë¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ £ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ K£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ eÁ£ÉøÁ§ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ-44 eÁåw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¸À£Á¼À vÁ: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆwð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.