Facebook

Number of Visitors

Thursday, June 30, 2016

PRESS NOTE ON 30-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                                                                «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 30.06.2016

¸ÀASÉå: 33/2016
                PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÉÆA¢zÀ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À 


       ¢£ÁAPÀ: 29.06.2016 gÀAzÀÄ ±ÀºÀgÀzÀ mÉæÃdj PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¸ÉʤPÀ ¸ÀÆ̯ï PÀA¥ËAqÀUÉ ºÀwÛ ºÀ¼É lPÉÌ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ¸ÀAvÉÆõÀ §dAwæ EªÀ£À PÉç¯ï D¦üù£À ªÀÄÄAzÉ 1) gÀªÉÄñÀ vÀA.§¸À¥Àà D¸ÀAV ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄ£ÀUÀƽ 2) azÁ£ÀAzÀ vÀA.¨ÉÊ®¥Àà ¸ÁwºÁ¼À ªÀAiÀiÁ:38 ªÀµÀð ¸Á|| aªÀÄä®V (¨sÁUÀ-2) vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr  3) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA. ¸ÀzÁ²ªÀ ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉƸÀ PÀÄA¨ÁgÀ NtÂ, UÁåAUÀ¨ÁªÀr gÉÆÃqÀ, J¼ÀªÉÄð ©°ØAUÀ »AzÀÄUÀqÉ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ¯ï ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà JA.©.C¸ÉÆÃqÉ ¦L, r¹L© WÀlPÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 3- PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 8- fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, F §UÉÎ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C¥sÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 205/2016 PÀ®A. 25 (1)(J), 29(J)(©) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.

       ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 zÁ½ ªÀiÁrzÀ ²æà JªÀiï. ©.C¸ÉÆÃzÉ ¦L r¹L© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ D¹Ã¥sÀ.r.j¸Á®zÁgÀ ¹¦¹-1185, ±ÀgÀtÄ LºÉÆüÉî ¹¦¹-1203, ¢£ÉñÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¹¦¹-443, UÉÆÃ¥Á® ¸ÁUÀgÀ ¹¦¹-1354, ²ªÁ£ÀAzÀ qÉÆ½î ¹¦¹-1303 ºÁUÀÆ ©.JA.UÉƼÀ¸ÀAV J.JZï.¹-267 gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèXøÀ¯ÁVzÉ.