Facebook

Number of Visitors

Friday, June 24, 2016

PRESS NOTE ON 24-06-2016

   ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                                                          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 ¢£ÁAPÀ: 24.06.2016
¸ÀASÉå: 32/2016
ºÀt ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw¹zÀ DgÉÆæUÀ¼À §AzsÀ£À
       ¢£ÁAPÀ: 23.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉUÉ ²æà D£ÀAzÀ vÀA. ªÀÄÄgÀUÉ¥Àà PÉÆ¥ÀàzÀ ªÀAiÀiÁ : 36 ªÀµÀð ¸Á|| ±ÁAw¤PÉÃvÀ£À PÁ®¤, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ°è “vÀªÀÄä ¨Á§vï QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀĤ¯ï vÀA. ªÉAPÀmÉñÀ zsÀ£ÀªÁqÀ EªÀ£ÀÄ £À¤ßAzÀ ºÀt ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ «ZÁgÀ ªÀiÁr CªÀ£À UɼÉAiÀÄgÀ ¸ÀAUÀqÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ D¢vÀå vÀA. D£ÀAzÀ PÉÆ¥ÀàzÀ ªÀAiÀiÁ: 11 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ : 22.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 15.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÁAw¤PÉÃvÀ£À PÁ®¤AiÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAzÀ CmÉÆÃzÀ°è C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £À£Àß ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gïUÀ½UÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr “¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ QqÁßöå¥ï ªÀiÁrzÉÝÃªÉ 8 ®PÀë ºÀt PÉÆr E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛêɔ CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÀtzÀ ¨ÉÃrPɬÄnÖzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ CµÀÄÖ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ DUÀĪÀÅ¢®è 3 ®PÀë PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ 5 ®PÀë ºÀt PÉÆr E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý £À£ÀUÉ ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä ºÉý £ÀAvÀgÀ gÀA¨sÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛUÉ §gÀ®Ä ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ ºÀtzÉÆA¢UÉ gÀA¨sÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆÃzÁUÀ “¤Ã£ÉƧâ£Éà ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÉ ¨ÉÃgÉ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÉAiÀiÁ ¤£Àß ºÀt £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃqÀ” CAvÁ ºÉý £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ D¢vÀå¤UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ” CAvÁ ªÀUÉÊgÉ EzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ £ÀA. 117/2016 PÀ®A. 143, 364(J) ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
         DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ²æà n.J¸ï.¸ÀÄ°á ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà JA.J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀ gÀa¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ : 24.06.2016 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 05.15 UÀAmɬÄAzÀ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è F PɼÀV£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ PÀÈvÀå ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ §eÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ CmÉÆà £ÀA. PÉJ-28 ¹-1356 ªÀÄvÀÄÛ »gÉÆà ºÀAPï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-28 EeÉ-0777 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

1) ¸ÀĤ¯ï vÀA. ªÉAPÀmÉñÀ zsÀ£ÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ : 21 ªÀµÀð ¸Á|| zÀgÀ¨ÁgÀ UÀ°è, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 
2) ¸ÀAdÄ vÀA. §¸ÀªÀgÁd ¨É¼ÀÄî©â ªÀAiÀiÁ : 19 ªÀµÀð ¸Á|| ¥ÀÄ®PÉò£ÀUÀgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
3) gÀªÉÄñÀ vÀA. gÁZÀ¥Àà ¤A§gÀV ªÀAiÀiÁ : 22 ªÀµÀð  ¸Á|| ²SÁgÀPÁ£É, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
4) «oÀ® vÀA. ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ : 19 ªÀµÀð ¸Á|| zÀgÀ¨ÁgÀUÀ°è, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 
5) d¨ÁâgÀ vÀA. ªÀÄ»§Æ§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ : 19 ªÀµÀð ¸Á|| mÉÃPÀqÉ UÀ°è, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ


     ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀ ²æà n.J¸ï.¸ÀÄ°á ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ, ²æà JA.J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ªÀiÁ¼ÉÃUÁAªÀ, ¥ÀªÁgÀ, PÀ¨ÁqÉ, CA¨ÁgÉ, PÉÆÃmÁå¼À, ¤qÉÆÃt ºÁUÀÆ ºÀ½î gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.