Facebook

Number of Visitors

Wednesday, June 8, 2016

PRESS NOTE ON 08-06-2016

   ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                                                          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 ¢£ÁAPÀ: 08.06.2016
¸ÀASÉå: 31/2016
ªÀÄ£ÉPÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ 12 ®PÀë ªÀiË®åzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ d¦Û.

        «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è WÀn¹zÀ ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀÄjvÀÄ ²æà n.J¸ï.¸ÀÄ°à ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà J£ï.J¸ï.d£ÀUËqÀ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ), ²æà r.JªÀiï.qsÀªÀ¼É ¦J¸ïL (C«) d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¹§âA¢ d£ÀgÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄ£É zÀgÉÆÃqÉ ºÁUÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è C¥ÀgÁzÀ J¸ÀV vÀ¯ÉªÀÄj¹PÉÆArzÀÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ
1)    gÀ¦üÃPï vÀA. ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸ÀAUÉÆÃ½î ªÀAiÀiÁ-31 ªÀµÀð, eÁw-ªÀÄĹèA, GzÉÆåÃUÀ ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ¸Á|| PÉÆÃmÁgÀ vÁ/f|| zsÁgÀªÁqÀ, ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ, ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ
2)   ªÀÄĸÁÛPï vÀA. ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸ÀAUÉÆÃ½î ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð, eÁw-ªÀÄĹèA, GzÉÆåÃUÀ ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ¸Á|| PÉÆÃmÁgÀ vÁ/f|| zsÁgÀªÁqÀ, ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ, ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ
         EªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ FUÀ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è MlÄÖ 9 ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß, vÉÆgÀ« UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÁUÀÆ  ¸ÀªÀzÀwÛAiÀÄ°è 3 ¸ÀgÀPÁj PÀbÉÃjUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 300 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 1000 UÁæªÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 1-E£Àélðgï, 2-¨ÁåljUÀ¼ÀÄ, 1-d£ÀgÉÃlgï, 1-ªÀiÁ¤lgï & ¹¦AiÀÄÄ 1-¦æAlgï, 1-PÀ®gï n.«í ºÁUÀÆ C¥ÀgÁzsÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 1-EArPÁ PÁgï »ÃUÉ J®è ¸ÉÃj MlÄÖ 12,00,600/- gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.

       ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛà ªÀiÁrzÀ ²æà n.J¸ï.¸ÀÄ°à ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ, ²æà J£ï.J¸ï.d£ÀUËqÀ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ), ²æà r.JªÀiï.qsÀªÀ¼É ¦J¸ïL (C«) d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ J¸ï.J¸ï.ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ, ©.JªÀiï.¥ÀªÁgÀ, «oÀ×® gÉƽî, ²ªÀÅ C½îVqÀzÀ, gÁdÄ £ÁAiÀÄPÀ, ¹zÀÄÝ zÁ£À¥ÀàUÉÆüÀ, C¤Ã® zÉÆqÀªÀĤ, r.JªÀiï.±ÉïÁgï, «dAiÀÄ §£À¸ÉÆÃqÉ, «dAiÀÄ CªÀn, ²æñÉÊ® UÁAiÀÄtÚªÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.