Facebook

Number of Visitors

Wednesday, June 8, 2016

PRESS NOTE ON 08-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                                                          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 ¢£ÁAPÀ: 08.06.2016
¸ÀASÉå: 30/2016
¥ÀgÁj DzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼Àî£À §AzsÀ£À, 7 1/2 ®PÀë gÀÆ. D¨sÀgÀtUÀ¼À d¦Û. 
        «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è WÀn¹zÀ ªÀÄ£É zÀgÉÆÃqÉ ºÁUÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀÄjvÀÄ ²æà n.J¸ï.¸ÀÄ°à ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà J£ï.J¸ï.d£ÀUËqÀ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ), ²æà r.JªÀiï.qsÀªÀ¼É ¦J¸ïL (C«) d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¹§âA¢ d£ÀgÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄ£É zÀgÉÆÃqÉ ºÁUÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è C¥ÀgÁzÀ J¸ÀV vÀ¯ÉªÀÄj¹PÉÆArzÀÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ
            ZÀAzÀÄæ & ZÀAzÁå vÀA. gÁªÀÄÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, ¸Á|| ºÀgÀt¹PÁj
            PÁ¯ÉÆä, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
         FvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è MlÄÖ 3 ªÀÄ£É zÀgÉÆÃqÉ ºÁUÀÆ 12 ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è zÉÆÃazÀ ªÀiÁ®ÄUÀ¼ÁzÀ 225 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2150 UÁæªÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ J®è ¸ÉÃj MlÄÖ 7,61,000/- gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.

       ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛà ªÀiÁrzÀ ²æà n.J¸ï.¸ÀÄ°à ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ, ²æà J£ï.J¸ï.d£ÀUËqÀ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ), ²æà r.JªÀiï.qsÀªÀ¼É ¦J¸ïL (C«) d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ J¸ï.J¸ï.ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ, ©.JªÀiï.¥ÀªÁgÀ, «oÀ×® gÉƽî, ²ªÀÅ C½îVqÀzÀ, gÁdÄ £ÁAiÀÄPÀ, ¹zÀÄÝ zÁ£À¥ÀàUÉÆüÀ, C¤Ã® zÉÆqÀªÀĤ, r.JªÀiï.±ÉïÁgï, «dAiÀÄ §£À¸ÉÆÃqÉ, «dAiÀÄ CªÀn, ²æñÉÊ® UÁAiÀÄtÚªÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.