Facebook

Number of Visitors

Tuesday, June 7, 2016

PRESS NOTE ON 07-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                                                  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
 ¢£ÁAPÀ: 07.06.2016
¸ÀASÉå: 29/2016
ªÀÄlPÁ zÁ½,  E§âgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 18 ¸Á«gÀ  d¦Û


       ¢£ÁAPÀ 06.06.2016 gÀAzÀÄ ²æà JA.©.C¸ÉÆÃqÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, r¹L© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ §§¯ÉñÀégÀ £ÁPÁzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ C£ÀÄߪÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr
             1) ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§ PÉÆÃmÁå¼À ªÀAiÀiÁ:-41 ªÀµÀð ¸Á|| eÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃoÀ ªÉÄAqÉUÁgÀ
                UÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
             2) ²ªÀgÁAiÀÄ @ ¸ÀÄgÉñÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà §dAwæ ªÀAiÀiÁ:-56 ªÀµÀð ¸Á|| eÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃoÀ, ¥ÉÃn
                gÉÆÃqÀ §dAwæ UÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

         ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr gÀÆ. 18500/- gÉÆÃR ºÀt, N.¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀzÀj ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 zÁ½ ªÀiÁrzÀ ²æà JªÀiï. ©.C¸ÉÆÃqÉÉ ¦L r¹L© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ D¹Ã¥sÀ.j¸Á¯zÁgÀ ¦.¹-1185, J¸ï.J¯ï.LºÉÆüÉî ¦.¹-1203, J¸ï.J£ï.qÉÆÃ½î ¦.¹-1303, f.J¸ï.¸ÁUÀgÀ ¦.¹-1354, ©.JA.UÉƼÀ¸ÀAV J.JZï.¹-267 gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.