Facebook

Number of Visitors

Thursday, June 30, 2016

DAILY NEWS ON 30-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 30.06.20161) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 29.06.2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ ¹zÀÄÝ @ ¹zÀÝ¥Àà. vÀAzÉ ¸ÀÄvÁgÉ¥Àà. PÀ®ÆègÀ ªÀAiÀiÁ:19 ,ªÀµÀð ¸Á: D®ªÉÄî F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ D®ªÉÄîzÀ ¹zÉÝñÀégÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ ªÀÄlPÁzÀ  N:¹ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 250/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À.vÀ. ²æà J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2016 PÀ®A: 12 (J). 32 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 29.06.2016 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉUÉ ©üêÀiÁ vÀAzÉ EAzÀæfÃvï PÀëwæ ªÀAiÀiÁ-36 ªÀµÀð ¸Á||PÀqÀt F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢PÀAzÀ AiÀiÁªÀzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀ£Àß ¥Á£À±Á¥À CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀ d£ÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä D¸ÀàzÉ ¤ÃrgÀĪÀzÀ®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV 1] 180- JªÀiï.J¯ïzÀ gÁeÁ ¥ÉÃmÁæöå qÀ©âUÀ¼ÀÄ MlÄÖ-9 EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ¸À.vÀ. ²æà J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.205/2016 PÀ®A: 25(1)(J).29(J)(©) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 29.06.2016 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà D¸ÀAV ¸Á|| ªÀÄ£ÀUÀƽ 2) azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¨ÉÊ®¥Àà ¸ÁwºÁ¼À ¸Á|| aªÀÄä®V 3) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ÃªÀ ¨sÀdAwæ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 4) EªÀiÁæ£À vÀAzÉ ªÀÄ°PÀ¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á|| gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ vÁ|| dªÀÄRAr f¯Éè || ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ºÁ°ªÀ¹Û zÀUÁð eÉÊ® «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ (²PÉëAiÀiÁzÀ PÉÊ¢) 5) ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÄ¢®èzÉ AiÀiÁgÉÆà E£ÉÆßçâ DgÉÆævÀ£ÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ÀìªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV DgÉÆæ C£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ DgÉÆæ C£ÀA: 4 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ  AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â£À PÀqɬÄAzÀ 3 PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ®UÀ¼ÀÄ 8 fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV  PÉÆr¹zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 3 PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ® ºÁUÀÆ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæ C £ÀA: 3 & 4 £ÉÃzÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À.vÀ. ²æà ²æÃ.JªÀiï.© C¸ÉÆÃqÉ ¦L r.¹.L.© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.