Facebook

Number of Visitors

Wednesday, June 29, 2016

DAILY NEWS ON 29-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.06.20161) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J)
          ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ 20.20 UÀAmÉUÉ 1] ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃj ¸Á: ¨ÉÆÃgÀV ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉ J 01/ J r -4365 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, 2] ¸ÀA¥ÀvÀÛ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: ¹AzÀV ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉ J 01/ J r -4365 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ ±ÉA¨ÉêÁqÀzÀ §¢AiÀÄ®èQgÀĪÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á§UÉÆøÀìgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À.vÀ. ²æà J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2016 PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ 01] ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtUËqÀ ¥Ánî 2] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ©gÁzÁgÀ 3] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ VgÀªÀÄ®è QtV 4] ©¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄgÀUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 5] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ 6] ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: J®ègÀÆ vÁgÁ¥ÀÆgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ vÁgÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è [¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è] E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 2500/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À.vÀ. ²æà J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2016 PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ 01] ±ÁAvÀ¥Àà. vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà. £Á« ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð ¸Á: vÁªÀgÀSÉÃqÀ [2]¹zÀÝtÚ. vÀAzÉ CtÚ¥Àà. ¨ÉÆUÀAr ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð ¸Á: vÁªÀgÀSÉÃqÀ [3] ¸ÀÄgÉñÀ. vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ. ªÀÄ£ÀUÀƽ ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð ¸Á: vÁªÀgÀSÉÃqÀ 4] ±ÀgÀtUËqÀ. vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ. §UÀ° ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð ¸Á: vÁªÀgÀSÉÃqÀ [5] £ÁUÀ¥Àà. vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà. dªÀiÁzÁgÀ ¸Á||vÁªÀgÀSÉÃqÀ [¥ÀgÁj] F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ vÁªÀgÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 1500/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À.vÀ. ²æà J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmÉUÉ PÁ²£ÁxÀ vÀA. «oÀ×® vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð, ¸Á:§gÀqÉÆî, vÁ:EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 01/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N. ¹ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 1200/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ, J¸ï.¦ ²AV, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ C¯Áè¨sÁPÀë vÀA:ºÀĸÉãÀ¸Á§ EAUÀ¼ÉñÀégÀ ªÀAiÀiÁ:55 ¸Á:ªÀÄļÀªÁqÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄļÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁgÀéd¤PÀjAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹.JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄvÁÛUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 640/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ UÁtÂUÉÃgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2016 PÀ®A: 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ 12.20 UÀAmÉUÉ ©üêÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ §¸À¥Àà PÉÆüÁj ªÀAiÀiÁ 56 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÉÆÃgÀV F DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¨sÉÆÃgÀV UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¸ÁööåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 2084.92/- gÀÆ. UÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà §¸ÀªÀgÁd PÉ ªÀÄÄPÀwðºÁ¼À ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7) zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2016 PÀ®A: 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmÉUÉ ©üêÀÄAiÀiÁå vÀAzÉ ºÀtªÀÄAiÀiÁå F¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸Á: ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ 46 ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ®Ö «¹Ì 180 JA.J¯ïzÀ ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV gÀnÖ£À ¨ÁPÀìzÀ°è ¸ÀAUÀ滹 ElÄÖPÉÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 2040.56 /-gÀÆ. UÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà §¸ÀªÀgÁd PÉ ªÀÄÄPÀwðºÁ¼À ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2016 PÀ®A: 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.

          ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀA AiÀÄZÀgÀ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á|| ªÀAzÁ® (Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É) F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è lÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 1473.36/-gÀÆ. UÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà «PÁ¸ï.¦®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.