Facebook

Number of Visitors

Tuesday, June 28, 2016

DAILY NEWS ON 28-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016

1) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 199/2016 PÀ®A: 279. 304 (J) L.¦.¹.
          ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ L±ÀgÀ UÀÆqÀì UÁr £ÀA: JA.JZï: 45/n: 5349 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¸ÀèªÀÄ vÀA: PÀjêÀÄ ±ÉÃR ¸Á: dªÀ¼Á vÁ: ¸ÁAUÉÆïÁ f: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ L±ÀgÀ UÀÆqÀì UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ gÁAUÀ¸ÉÊqÀ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ CgÀPÉÃj vÁAqÁ¢AzÁ §gÀlV vÁAqÁzÀ PÀqÉUÉ n.«í.J¸ï JPÀì¯ï UÁr £ÀA: PÉJ: 28/eÉ: 0774 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄÄ vÀA: ®ZÀÄÑ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á: CgÀPÉÃj vÁAqÁ £ÀA: 1 vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ CªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ .ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©.J¯ï.r.F D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁ£É 09.20 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ «¯Á¸À vÀA: ¸ÉÆêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ eÁw »AzÀÆ ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CgÀPÉÃj vÁAqÁ £ÀA:1 vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀªÀÄzÉ ¹zÀÝ¥Àà §Æ¢ºÁ¼À  ¸Á|| ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹. dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 4000/- gÀÆ, 1-ªÉÆèÉÊ¯ï ºÁUÀÆ 1-ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À.vÀ. ²æà ¥Àæ¸À£Àß zÉøÁ¬Ä r.J¸ï.¦ EAr G¥À«¨sÁUÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà  PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð ¸Á|| ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹. dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 890/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À.vÀ. ²æà ¥Àæ¸À£Àß zÉøÁ¬Ä r.J¸ï.¦ EAr G¥À«¨sÁUÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ PÀĨÉÃgÀ¥Àà vÀA §¸À¥Àà PÀÄ¥Àà¸ÀÛ ªÀAiÀiÁ-46 ªÀµÀð ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¨ÁA¨É, PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 840/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À.vÀ. ²æà «PÁ¸ï.¦.®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 10/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 26.06.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.45 UÀAmɬÄAzÀ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ: ©Ã©eÁ£À vÀA. ±À©âÃgÀ¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ : 60 ªÀµÀð GzsÉÆåÃUÀ: §¼É ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| UÀĪÀÄädUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖà ºÉÆwÛ¸ÀĪÁUÀ DPÀ¸ÁävÁV ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¨ÉAQ ºÀwÛ  ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ DjÃ¥ÀºÀĸÉãï vÀA. ªÀi˯Á¸Á§ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl, ¸Á|| PÉ.JZï.©. PÁ®¤AiÀÄ ºÀwÛgÀ n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£ï £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 15/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÀ: ¤Ã®PÁÌ UÀA: CA§tÚ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ|| 23 ªÀµÀð ¸Á|| CAdÄlV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À SÁ¸À vÀAV EgÀÄvÁÛ¼É. EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CAdÄlV UÁæªÀÄzÀ: CA§tÚ vÀA: ©ÃgÀ¥Áà ºÀÆUÁgÀ CA§ÄªÀªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ CªÀgÀ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ, CA¢¤AzÁ ¸ÀzÀj ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉÆ «µÀAiÀĪÁV ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV G£ÀÚzÉ w£ÀßzÉ ªÀiË£ÀªÁVzÀݼÀÄ. F §UÉÎ «ÄgÀd D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CzÀÄ UÀÄtªÀÄÄR DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁVAiÉÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ºÁj ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ¼É.  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÄzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ PÀȵÁÚ vÀA: ªÀÄ®PÁj CaÑUÁgÀ ¸Á|| CAdÄlV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.