Facebook

Number of Visitors

Monday, June 27, 2016

DAILY NEWS ON 27-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016
1) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/2016 PÀ®A: 279. 304 (J) L.¦.¹.
         ¢£ÁAPÀ: 26.06.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀÄA§V ¸Á: ªÀÄrPÉñÀégÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ 28 EJZï-8320 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄrPÉñÀégÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ZÁ®£ÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÁQPÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ  ¨Ájà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀtÚ vÀÄA§V  ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄrPÉøÀégÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2016 PÀ®A: 279. 338. 304 (J) L.¦.¹.
         ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J¯ï.10 Jf 3583 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C«ÄãÀ vÀAzÉ d¯Á®Ä¢ÝãÀ ¸Á|| PÉÆ®èA @ C¯ï-C«ÄãÀ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃd «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ C¯ï-C«ÄãÀ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃd PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢üAiÀÄ UÀAqÀ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÞªÀÄä @ C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀqÀ®V ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÉƺÀªÀÄzÀ±Á vÀAzÉ ±ÁeÁºÁ£À ªÀÄƪÀjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀªÁgÀ vÁ£ÀÆ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀÄgÀÄgÁd PÀÄ®PÀtÂð EªÀ£ÀÄ ¢: 25.06.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 09:15 WÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ UÀÄgÀÄgÁd PÀÄ®PÀtÂð, ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á¹Ûçà £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2016 PÀ®A: 15 (J), 32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 26.06.2016 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà zsÀƼÀ¥Àà ²ªÀtV ªÀAiÀiÁ:50 ªÀµÀð ¸Á:§ªÀÄä£ÀºÀ½î vÁ:¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢PÀAzÀ AiÀiÁªÀzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀ£Àß QgÁ¤ CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀ  d£ÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä D¸ÀàzÉ ¤ÃrgÀĪÀzÀ®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV  01] 180 JªÀiï.J¯ï zÀ N®Ø lªÀjÃ£ï «¹Ì ¥ÉÃmÁæöå qÀ©âUÀ¼ÀÄ-10 .EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀºÀzÀ CAUÀrUÉ §AzÀ d£ÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV D¸ÀàzÀ ¤ÃqÀĪÁUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ²æà ¸ÀvÀ: J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.