Facebook

Number of Visitors

Sunday, June 26, 2016

DAILY NEWS ON 26-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.06.2016

1) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2016 PÀ®A: 143. 147. 324. 504. 307 gÉ/ªÀÅ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1)(10) J¸ï¹/J¸ï¹ PÁAiÉÄÝ-1989.
         ¢£ÁAPÀ: 24.06.2016 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) UÀÄgÀ¹zÀÝ¥Àà ºÉÆ£ÀߥÀà ©gÁzÁgÀ (¸ÁºÀÄPÁgÀ),  2) ¤AUÀ¥Àà §¸À¤AUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ (CPÁÌUÉƼÀ), 3) ¸ÀAPÀ¥Àà ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄgÀr,  4) «zÁåzsÀgÀ ªÀiÁAvÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ, 5) UËqÀ¥Àà §¸À¤AUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ,  6) ¤AUÀ¥Àà ºÉÆ£ÀߥÀà ©gÁzÁgÀ J®ègÀÆ eÁw: »AzÀÆ UÁtÂUÀ, ¸Á: SÉÊ£ÀÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÆzÀ® ºÉAqÀw ¸ÀÄ£ÀAzÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ DgÉÆæ £ÀA:1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÝ£ÀÄß ¦gÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ¤UÀÆ & ¦gÁå¢UÀÆ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ dUÀ¼À¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¥Àj¹µÀÖ eÁwUÉ (»AzÀÆ ºÉƯÉgÀ) ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ, ¸ÀºÀ CªÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §rUÉ & ¥ÀgÀ¹ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÀvÁߨÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð EªÀ½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ±ÁAvÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ºÀjd£À, ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄBSÁ¥ÁvÀ UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¹qÀè¥Àà ¤AUÀ¥Àà ºÀjd£À, ¸Á: SÉÊ£ÀÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2016 PÀ®A: 323. 324. 504. 506 gÉ/ªÀÅ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1)(10) J¸ï¹/J¸ï¹ PÁAiÉÄÝ-1989.
         ¢£ÁAPÀ: 23.06.2016 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀA:CdÄðt ©¼ÀÆîgÀ 2) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA:CtÚ¥Àà ¥ÀÆeÁj 3) ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀÄ E®è ¸Á:ªÀÄÆgÀÄ d£À §§¯ÉñÀégÀ F DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀjòµÀÖ ®ªÀiÁt eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀÄ£ÀÄ FUÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥Áæ¥ÀAaPÀ CqÀZÀuÉ ¸À®ÄªÁV, EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ C£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£À PÀqɬÄAzÀ 2 ®PÀë gÀÆ ºÀt ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, D PÁ®PÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ 2 SÁ° ZÉPÀÌ ºÁUÀÆ MAzÀÄ SÁ° ¨ÁAqï PÉÆnÖzÀÄÝ, FUÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½PÉÆnÖzÀÄÝ. vÁ£ÀÄ PÉÆlÖ SÁ° ZÉPÀÌ ºÁUÀÆ ¨ÁAqï ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ PɼÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀjòµÀÖ ®ªÀiÁt eÁwAiÀĪÀ£ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ CªÀ¤UÉ K ¤ÃZÀ ®ªÀiÁt eÁw ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀÄ ¤ÃZÀ eÁwAiÀĪÀ£ÁV £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ZÉPÀÌ, ¨ÁAqï PÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, ªÉÊgÀ¤AzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ¥ÁAqÀÄ vÀA:oÁPÀgÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀiÁ;36 ªÀµÀð ¸Á:PÁgÀeÉÆüÀ vÁAqÁ vÁ:«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ 13.15 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÁ±À. vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà. ²A¦ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á||zÉêÀtUÁAªÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ zÉêÀtUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¸ÁÖöåAqÀzÀ°ègÀĪÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ  MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ ªÀÄlPÁzÀ N:¹ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 170/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ¸ÀvÀ: J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 197/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ 14.10 UÀAmÉUÉ C¤Ã¯ï vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀ ¤A¨Á¼ÀÌgï, ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ- PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| C°AiÀiÁ¨ÁzÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ¥sÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ  1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÀ¯Áåt N¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 1,530/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ¦ PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L r¹© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ «eÉÃAiÀÄAzÀæ ¹AUï vÀAzÉ CdÄðt ¹AUï PÀA¦è ªÀAiÀiÁ:48 ªÀµÀð ¸Á|| UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ: zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥ÀlÖtzÀ vÁ½PÉÆl ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉÆÃj gÀªÀgÀ ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ N.¹.ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. F DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 510/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà §¸ÀªÀgÁd PÉ ªÀÄÄPÀwðºÁ¼À ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ 14.45 UÀAmÉUÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ:34ªÀµÀð ¸Á|| zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥ÀlÖtzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ¥À²ÑªÀÄzÀ UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ N.¹.ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À F DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 420/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà §¸ÀªÀgÁd PÉ ªÀÄÄPÀwðºÁ¼À ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.