Facebook

Number of Visitors

Saturday, June 25, 2016

DAILY NEWS ON 25-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016

1) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2016 PÀ®A. 279. 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ

       ¢£ÁAPÀ 23/06/2016 gÀAzÀÄ 17:00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 24/06/2016 gÀAzÀÄ 11:00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è.   EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAfêÀ zsÀ£À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ, ¸Á: UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV vÁAqÁ, vÁ: ¹AzÀV.   £ÀA§j®èzÀ »gÉÆà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀÆgÁzÀ zÀÄzÀ¤ (CdÆðtV vÁAqÁ) ¢AzÀ vÀ£Àß C½AiÀÄ£À £ÀA§j®èzÀ »gÉÆà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzÀVUÉ §AzÀÄ ¹AzÀV¬ÄAzÀ UÀ§¸ÁªÀ¼ÀVUÉ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ-PÀ®§ÄgÀV J£ï.JZï-218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ, PÉÊ-PÁ®Ä, JzÉUÉ WÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ.  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.

     ¢£ÁAPÀ: 24-06-2016   gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉUÉ   EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ) ²æPÁAvÀ §¸À¥Àà §dAwæ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ AiÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ PÁ®¤2) ¦æÃvÀªÀiï vÀA: ªÉÆúÀ£À¯Á® ¸ÀÄ£ÉÃeÁ ªÀAiÀiÁ: 70 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁA¢£ÀUÀgÀ3) ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ªÁqÉÃzï ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ4) PÁ¹ÃªÀÄ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ E§âgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. ¨sÁVAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À ªÀiË®å 1) gÉÆÃR ºÀt 570=002) N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¹Ãn 1 C.¸À.Q 000=003) ¨Á®¥É£ï 1 C.¸À.Q 000=004) ©½ ºÁ¼ÉÃAiÀÄ ¸ÀtÚ vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ 3 C.¸À.Q 000=00 F §UÉÎ ²æà ¸ÀvÀ: JªÀiï.J£ï,¹AzsÀÄgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀÄ ªÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ

     ¢£ÁAPÀ: 23-06-2016  gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA: AiÀÄAPÀ¥Àà G¥ÁàgÀ  ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð ¸Á|| ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î ºÁ|| ªÀ|| vÁ½PÉÆÃn  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ  DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À N¥À£ï PÉÆèÃd JA§ÄªÀ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁzÀ N.¹ £ÀA§gÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.1) gÉÆÃR ºÀt  360/-2) N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ   Q;00=00 3) ¨Á®¥É£ï MAzÀÄ Q;00=00 F §UÉÎ ¸À vÀ|| ¹.©. ¨ÁUÉêÁr. ¦.J¸ï.L [PÁ¸ÀÆ]    vÁ½PÉÆÃn ¦.J¸ï. EªÀÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 13/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

     ¢£ÁAPÀ 23-06-2016 gÀAzÀÄ 1400 DªÀgÀì¢AzÀ ¢£ÁAPÀ; 23-06-2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5=00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ  gÁ¢üÃPÁ vÀA. ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 8 ªÀµÀð  ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆeÁ vÀA. ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 7 ªÀµÀð ¸Á||  E§âgÀÆ £ÁUÀgÁ¼À ºÀÄ° EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 23-06-2016 gÀAzÀÄ £ÉëÄAiÀÄAvÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÁå£ÀízÀ ©¹ HlªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ §»ÃðzɱÉUÉ HgÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀgÀPÁj PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¨Á« PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ ºÀĪÀÄä¹ì£À°è M§âjUÉƧâgÀÄ ¨Á«AiÀÄ PÀA¥ËAqÀ Kj E§âgÀÆ eÉÆð ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛgÉ  CxÀªÁ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉ JvÀÛgÀ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¨Á«AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä C¸ÁzÀå EzÀÄÝzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ ºÉÃUÉ Kj ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛgÉ CA§ÄzÀÄ §UÉÎ E§âgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ±ÀgÀt¥Àà vÀA. w¥ÀàtÚ ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 41 ªÀµÀð ¸Á|| £ÁUÀgÁ¼À ºÀÄ° vÁ®ÆPÀ; §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr.  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2016 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 20/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

     ¢£ÁAPÀ 24/06/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06;00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåöºÀß 12;00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀA PÀ¯ÁåtUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ- 45 ªÀµÀð ¸Á|| aAZÉÆÃ½î ºÁ|ªÀ| UÉÆüÀ¸ÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀVgÀĪÀ ºÉÆmÉÖPÀrvÀzÀ ¨É£ÉAiÀÄ vÁ¥À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è ¨É¸ÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ ¨ÁA¢£À°ègÀĪÀ ¨Éë£À VÃqÀPÉÌ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06;00 UÀAmɬÄAzÁ ªÀÄzÁåºÀß 12;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÁ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆÃgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè  F §UÉÎ ¸ÀÄ£ÀAzÁ UÀA ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð ¸Á: UÉÆüÀ¸ÁgÀ vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.