Facebook

Number of Visitors

Friday, June 24, 2016

DAILY NEWS ON 24-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.06.2016


1) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 195/2016 PÀ®A. 279. 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ
   187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA PÉ.J 28/¹-4762 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß CgÀPÉÃj PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CgÀPÉÃj qÉÆA¨Á¼À ªÀ¸ÀwAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ jªÀ¸Àð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »AzÉ ¤AwzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 28/EJZï-0042 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀªÀÄä UÉÆÃ¥Á® vÀA|| RAqÀÄ PÉÆüÉPÀgÀ ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀµÀð ¸Á|| C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ¥ÁAUÀÄæ£ÀzÉÆrØ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ. §®UÀqÉ JzÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ZÁ®PÀ n¥ÀàgÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ «oÉÆèÁ vÀA: RAqÀĨÁ PÉƼÉPÀgÀ eÁw »AzÀÆ PÀÄgÀ§gÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ¥ÁAUÀÆæ£ÀzÉÆrØ vÁ: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.06.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 198/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 22.06.2016 gÀAzÀÄ 16.35 UÀAmÉUÉ ªÉÆúÀ£À¹AUÀ @ ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ zsÀªÀÄÄ𠮪ÀiÁt ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á: §gÀlV vÁAqÁ £ÀA-04  F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 11150/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ¸ÀvÀ: ¸ÀĤî Dgï PÁA§¼É ¹ ¦L ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.06.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2016 PÀ®A: 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 23.06.2016 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉUÉ ®PÀëöät vÀA. ¹zÁæªÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð ¸Á: GªÀÄgÁtÂ, vÁ: EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 2946=72/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ N¯ïØ lªÉj£ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 48 ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼ÀÄ gÀnÖ£À ¨ÁPïìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¨ÁvÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, J¸ï. ¦. ²AV ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.06.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 09/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 23/.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.30 UÀAmɬÄAzÀ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ-CªÉÆÃWÀ¹zÀÝ vÀA. ¹zÁÝgÁªÀÄ ªÉÄÃwæ ªÀAiÀiÁ-09 ªÀµÀð, ¸Á:§gÀqÉÆî EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°ègÀĪÀ PÀȶ ºÉÆAqÀPÉÌ gÀhļÀPÁ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV vÀ£Àß ¨É¤ßUÉ qÀ©â PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÀȶ ºÉÆAqÀzÀ ¤Ãj£À°è FeÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨É¤ßUÉ PÀnÖzÀ qÀ©â ©aÑzÀÄÝ FdÄ ¨ÁgÀzÉ PÀȶ ºÉÆAqÀzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ ªÉÄÊvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¹zÁÝgÁªÀÄ vÀA. zÀÄAqÀ¥Àà ªÉÄÃwæ ¸Á: §gÀqÉÆî, vÁ:EAr. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.06.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 21/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 23.06.2016 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɬÄAzÀ 15.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¹zÀݪÀÄä ªÀAiÀiÁ:18 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ N¢zÀgÀÆ vÀ£Àß ¢éÃwAiÀÄ ¦AiÀÄĹ jd¯ïÖ ¸ÀjAiÀiÁV CUÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì  ºÉÆA¢ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ vÀªÀÄä ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §¼ÀZÀÆgÀÄ ¥ÀÄr PÀÄr¢zÀÄÝ, D §UÉÎ CªÀ½UÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ aQvÉì ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¨ÁUÀ®PÉÆÃlPÉÌ MAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ïzÀ ¸À«ÄÃ¥À CA§Ä¯É£ïìzÀ°è ¹zÀݪÀÄä¼ÀÄ ¢:23.06.2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ©üêÀĹAUï vÀA¢ SÉêÀÄ¥Àà ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ:61 ªÀµÀð eÁw:»AzÀÆ ®ªÀiÁt GzÉÆåÃUÀ:¤ªÀÈvï £ËPÀgÀ¸ÀÜgÀÄ ¸Á:ºÀÄ®ÆègÀ vÁAqÉ. ºÁ:ªÀ-ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 20/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 23.06.2016 gÀAzÀÄ 07.15 UÀAmɬÄAzÀ 08.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ: ¹zÀÝ¥Àà @ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà vÀA gÁªÀÄ¥Àà PÉÆîPÁgÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ zÉÆqÀتÁVzÀÄÝ CªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀZÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÀZÀÄð ºÉAUÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¦ÃPÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÉà ®ÄPÁì£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÉà ªÀiÁ£À¹PÀ¢AzÀ ºÉ¨Áâ¼À UÁæªÀÄzÀ CgÀtå E¯ÁSÉUÉ ¸ÉÃjzÀ d«ÄãÀ (PÀÄA¨ÁgÀ ©Ã¼ÀÄ) zÀ°ègÀĪÀ VqÀPÉÌ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ HgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¤Ã®ªÀÄä UÀA ¹zÀÝ¥Àà PÉÆîPÁgÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.06.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.