Facebook

Number of Visitors

Thursday, June 23, 2016

DAILY NEWS ON 23-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 23.06.2016
1) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 206/2016 PÀ®A: 323, 353, 504, 506, L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1)(10) J¸ï¹/J¸ï¹ PÁAiÉÄÝ-1989.
          ¢£ÁAPÀ: 13.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀĺÀäzÀgÀ¦üÃPÀ vÀA: f£É߸Á§ UÀÄ®§âUÁð ¸Á: EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ²PÀëPÀgÀ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ°è P˹èAUÀßqɹ ªÀUÁðªÀuɪÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è eÉõÀ×vÉAiÀÄ°è »jAiÀÄgÁzÀ ²æêÀÄw PÉ.J ¨ÉzÉæPÀgÀ ¸À.² EªÀgÀ ¸ÀܼÀ ¤AiÀÄÄQÛAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ ¸ÀܼÀ ¤AiÀÄÄQÛUÉƽ¹zÁUÀ ±Á»zï CAdĪÀiï EªÀgÀ ¸ÀܼÀ ¤AiÀÄÄQÛUÉƽ¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ§ðzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ »AzÀĽzÀ ¥Àj²µÀ×eÁwAiÀÄ »AzÀÄ ªÀiÁ¢UÀ eÁwAiÀĪÀgÉAzÀÄ w½zÀÄ w½zÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀjUÉ eÁw JwÛ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÀÆUÁr £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ªÉÆzÀ®Ä ¥ÉÆùÖAUï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁåZÀѪÁV ¨ÉÊzÁr ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀªÀåðPÉÌ CrØ¥Àr¹ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ dUÁÎr ªÀiÁ¢UÀ ¤£ÀUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÁUÀÆ £Á ºÉýzÀ PÉ®¸À DUÀ°è®AzÀgÉ D ªÀÄUÀ¤UÉà £Á JAzÀÄ ©nÖ®è J ªÀiÁ¢UÀ EªÀvÀÄÛ ¤AzÀÄ PÉlÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀÄgÀĪÁVzÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî PÉøÀÄ ªÀiÁr £ËPÀj¬ÄAzÀ vÀUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ zÀªÀÄQ ºÁQ ¦gÁå¢AiÀÄ UËgÀªÀPÉÌ zÀPÉÌ GAlÄ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ²æÃ: ²æÃ:dPÀÌtÚ vÀA:w¥ÀàtÚ vÀ¼ÀPÉÃj ¸Á:EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.06.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 180/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 22.06.2016 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ ¹PÀÌ®UÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV ²ªÀ±ÀAPÀgÀ §qÁªÀuÉ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ J£ÀÄߪÀ N. ¹. dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 630/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J. J¯ï. ºÉƸÀªÀĤ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸À¨ï E£Àì¥ÉPÀÖgï ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.06.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 22.06.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉêÀt¹zÀÝ vÀA: ªÀiÁgÀÄw ¥ÀqÀ£ÀÆgÉ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: zsÀƼÀSÉÃqÀ vÁ: EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áèöåt CA§ÄªÀ N.¹ ªÀÄmÁÌ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 280/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À.vÀ. ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ .Dgï.UÀrØ ¦.J¸ï.LgÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.06.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 197/2016 PÀ®A: 41(r) gÉ/ªÀÅ 102 ¹Dg惡 & 379 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 22.06.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÁݪÀÄ vÀAzÉ §qÉøÁ§ ¨sÁUÀªÁ£À ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á|| EAr zÀUÁð Nt F DgÉÆævÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ElV ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20.000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r r®Pïì ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ J 28/qÀ§Æè-9713 EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ mË£À ¥Áå¯Éøï PÀqɬÄAzÀ §AzÁUÀ ElV ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw ºÁdgÀ ¥Àr¸ÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀÅ PÀ¼ÀÄ«¤AzÁUÀ° CxÀªÁ PÀ¥ÀlvÀ£À¢AzÁUÀ° ¸ÀA¥Á¢¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ C®èzÉà «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50,000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀA¥À¤AiÀÄ 3 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ PÀ¼À«¤AzÁUÀ° PÀ¥ÀlvÀ£À¢AzÁUÀ° ¸ÀA¥Á¢ü¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÁ½zÁ¸À ¸ÀÆÌ® PÀA¥ËAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀA¢AiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ EzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà JªÀiï.r §qÉÃWÀgÀ ¦.J¸ï.L. (¹.©) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.06.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 18/2016 PÀ®A. 174 (¹) ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 21.06.2016 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄUÉÆAqÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà £ÁUÀoÁt. ªÀAiÀiÁ: 72 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ zÀªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĸÀÄÛ EzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Àà£ÉÆA¢UÉ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÀzÀÝ®zÀ°è zÀªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĹۤAzÁV ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀªÁV DUÀ° CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÁV DUÀ° ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ©¢ÝzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è 2:45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÁªÀÄUÉÆAqÀ¥Àà £ÁUÀoÁt. ¸Á: PÀ£ÉÆß½î, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.06.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 05/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 22.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.25 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÀ : §¸ÀªÀgÁd vÀA ±ÀgÀt¥Áà ºÀ½î ªÀAiÀiÁ :56 ªÀµÀð EªÀgÀÄ  «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ azÀA§gÀ £ÀUÀgÀzÀ ±ÁgÀzÁ ¥À©èPÀ ¸ÀÆÌ®¢AzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ UÁåAUÀ ¨ËrAiÀÄ dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÁj£À ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ PÉÆïÁègÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ gÉʯÉéà UÉÃl¢AzÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ GvÁÛgÀ¢üªÀÄoÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ.J-28/¦-7776 £ÉÃzÀÝgÀ PÁj£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É JzÉ £ÉÆêÀÅ §AzÀÄ PÀĹzÀÄ PÀĽvÀ¯Éè ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÀÆvÀÄð vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀA §¸ÀªÀgÁd ºÀ½î ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ºÉƸÀ PÀÄA¨ÁgÀ Nt J¸ï.¦.D¦üÃ¸ï »AzÀÄUÀqÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.06.2016 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.