Facebook

Number of Visitors

Wednesday, June 22, 2016

DAILY NEWS ON 22-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 22.06.20161) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2016 PÀ®A: 279. 337. 338. 304 (J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 21.06.2016 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÉÄÊvÀ ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀAqÀj £ÀªÀvÉæ ªÀAiÀiÁ:50 ªÀµÀð ¸Á:PÀ£ÀPÀ£Á¼À, vÁ: EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-28-EE-5713 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉÆwð PÀqɬÄAzÀ EAZÀUÉÃj PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆwð PÉgÉAiÀÄ PÁæ¸ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ°è£À ¨ÉÆrðUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Àà £ÀªÀvÉæ ªÀAiÀiÁ:67 ªÀµÀð ¸Á:PÀ£ÀPÀ£Á¼À EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄ, ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üÃgÀ¥Àà £ÀªÀvÉæ eÁw:»AzÀÆ G¥ÁàgÀ ªÀAiÀiÁ:21 ªÀµÀð ¸Á:PÀ£ÀPÀ£Á¼À, vÁ:EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.06.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2016 PÀ®A: 302. 201 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 12.05.2014 gÀAzÀÄ 04.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ 1] AiÀıÀªÀAvÀ. vÀA. CgÀÄt. SÉÆAzÉæ. ¸Á: WÁ¯ÁéqÀ vÁ: ²gÉÆüÀ f¯Áè: PÉÆïÁè¥ÀÆgÀ. 2] GªÉÄñÀ. ¨sÀUÀªÁ£À,»¥ÀàgÀPÀgï. ¸Á:WÁ¯ÁéqÀ vÁ:²gÉÆüÀ f¯Áè:PÉÆïÁè¥ÀÆgÀ ºÁ;ªÀ;ªÉÄʱÁå¼À vÁ: «ÄgÀd 3] ¸ÁUÀgÀ. vÀAzÉ PÀȵÀÚzÉêÀ ¥ÀqÀvÁgÉ. ¸Á: WÁ¯ÁéqÀ vÁ: ²gÉÆüÀ f¯Áè: PÉÆïÁè¥ÀÆgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄÊvÀ¼À ¨Á§vÀÛ PÀÆqÀV J£ï¦¹AiÀÄ 18 £ÉÃAiÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ²æà ¸Áé«Ä ¸ÀªÀÄxÀð zÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀjzÀÄÝ, CªÀ½UÉ AiÀiÁgÀÄ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ E®èzÀÝ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄðzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ zÀÄgÁ±É¬ÄAzÀ CªÀ¼À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼ÀÄ zÁ¨ÁzÀ°è gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ DgÉÆæ 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÉʬÄAzÀ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ vÀ¯É¢A§¢AzÀ CªÀ¼À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É MwÛ G¹gÀÄUÀnÖ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr CªÀ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ZÁzÀgÀ ºÁUÀÆ gÀUÀÎzÀ°è ¸ÀÄwÛ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ ªÉÄÊvÀ¼À ¨Á§vÀÛ EgÀĪÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA: JªÀiïJZï-04/JJ-7370 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀªÉÆäA¢UÉ DgÉÆæ £ÀA: 3 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÆqÀV J£ïn¦¹¬ÄAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð vÁ®ÆQ£À ¥ÀÄlUÀªÀÄj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ vÀVΣÀ°è MUÉzÀÄ ±ÀªÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¨Á¼À£ÀUËqÀ. PÀgɺÀtªÀÄUËqÀ. ¥Ánî. ¸Á: ¥ÀÄlUÀªÀÄj. vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð, f¯Áè: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.06.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2016 PÀ®A. 379 L¦¹ & ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï       & qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4,4[1J] gÀ ºÉƸÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011 CzÁåAiÀÄ 31 Dgï. (13]
          ¢£ÁAPÀ: 21.06.2016 gÀAzÀÄ 1.30 UÀAmÉUÉ 1] ©üªÀÄgÁAiÀÄ vÀA ¦ÃgÀ¥Àà ªÀÄÄdUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ 53 ªÀµÀð ¸Á; ®ZÁåt ¸ÀégÁdPÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ J 17/nJ2755 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2] CdÄð£À ªÀÄ»AzÁæ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ CzÀgÀ EAf£À ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgÀ £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ mÉæÃîgÀ ZÉ¹ì £ÀA J£ï J£ï ºÉZï ªÁAiÀiï 06853 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ¼À°è ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAzÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà CAzÁdÄ MAzÀƪÀgÉ ¨Áæ¸ï ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ C¸ÀQ CAzÁdÄ 3000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀÄA§ÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀvÀ; ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄÄgÀ£Á¼À ¹¦L EAr ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.06.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 204/2016 PÀ®A. 379 L¦¹ & ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï     & qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4,4[1J] gÀ ºÉƸÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011 CzÁåAiÀÄ 31 Dgï. (13]
          ¢£ÁAPÀ: 21.06.2016 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀAfêÀ vÀA PÀj§¸À¥Àà EAZÀUÉÃj ¸Á||CgÀPÉÃj ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAzÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀgÀÖzÀ°è CAzÁdÄ 1 ¨Áæ¸À C¸ÀQ. 2000 gÀÆUÀ¼À ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀvÀ; ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄÄgÀ£Á¼À ¹¦L EAr ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.06.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 193/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 20.06.2016 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ 1] E¥sÁð£À vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ:-28 ªÀµÀð ¸Á|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CUÀ¹ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2] ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ  ªÀÄĸÀÛ¥sÁ §¼Áîj ªÀAiÀiÁ:-53 ªÀµÀð ¸Á|| ±ÀºÁ¥ÉÃn «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ d£ÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ N.¹.£ÀA§gÀUÀ¼À aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ C«ÄÃgÀ mÁQÃd ªÀÄÄAzÉ ºÁUÀÆ ²æùzÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉUÉ ºÉÆA¢ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 5100/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ¸ÀvÀ: JªÀiï © C¸ÉÆÃzÉ ¦.L r¹L© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.06.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.