Facebook

Number of Visitors

Tuesday, June 21, 2016

DAILY NEWS ON 21-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 21.06.2016
1) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2016 PÀ®A: 279. 337. 304 (J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 20.06.2016 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ¨Á®¥Àà vÀA; ¹zÀÝ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 41 eÁåw »AzÀÄ PÀÄgÀ§gÀ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á: C£ÀUÀªÁr §Æ¢ºÁ¼À vÁ: ©Ã¼ÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA§gÀ PÉJ-29/EJ-8568 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÁ PÉƯÁgÀ PÀqÉUÉ J£ï JZï 218  gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®WÁt PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÀ  ¸À®ÄªÁV Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ  C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ  ºÁUÉà ZÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ EgÀĪÀ PÉÊ ¥ÀA¦UÉ ºÁ¬Ä¹  C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ  vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢,  vÀ£Àß »A¢£À ²Ãn£À ªÉÄïɠ PÀĽvÀÄ ¦gÁå¢UÉ ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA: ¹zÀÝ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ  ªÀAiÀiÁ 38 eÁåw  »AzÀÄPÀÄgÀ§gÀ  GzÉÆåÃUÀ «Ä°ljAiÀÄ°è  £ÁAiÀÄPÀ  ¸Á: C£ÀUÀªÁr §Æ¢ºÁ¼À vÁ: ©Ã¼ÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2016 PÀ®A: 143. 147. 498(J). 302 gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 19.06.2016 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀA: £Á£ÁUËqÀ ©gÁzÁgÀ 2) gÀÄzÀæªÀÄä UÀA; £Á£ÁUËqÀ ©gÁzÁgÀ 3) §¸ÀªÀÄä UÀA; ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ 4) §¸À£ÀUËqÀ vÀA; ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ dªÀÄä®è¢¤ß 5) ¸ÀĨsÁ¸À vÀA: ±ÀAPÉæ¥Àà ºÀÄ°UÉÃj ¸Á|| ¸Á¸À£ÀÆgÀ F DgÉÆævÀgÀ°è C.£ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ §¸À°AUÀªÀÄä EªÀ¼À UÀAqÀ E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ UÀAqÀ£À vÁ¬Ä , CfÓ, aPÀÌ¥Àà, ªÀiÁªÀ EzÀÄÝ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆr- §r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀ zÉÊ»PÀ avÀæ»A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ. CzÉà ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ §¸À°AUÀªÀÄä EªÀ½UÉ zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÁV ºÉý PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV «ÄtdV PÁæ¸ï §½ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ §¸ÀªÀÄä UÀA; ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀÄAUÁå¼À ªÀAiÀiÁ- 65 ªÀµÀð eÁw -»AzÀÆ gÀrØ GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á|| dªÀÄä®è¢¤ß ºÁ|| ªÀ|| ¤ÃgÀ®V vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.06.2016 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 17/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 19.06.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¥ÀÆeÁ vÀAzÉ ®ZÀÑ¥Àà PÀÄj, ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÄnÖ£À (wAUÀ¼ÀÄ ¥Á½) ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §gÀĪÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉä£À ¥ÀÄr ¸Éë¹zÀÄÝ, CªÀ½UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉ 18:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ®ZÀÑ¥Àà PÀÄj, ¸Á: ¹AzÀV ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ZËPÀ ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.06.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.