Facebook

Number of Visitors

Monday, June 20, 2016

DAILY NEWS ON 20-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 20.06.2016
1) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2016 PÀ®A: 323, 324, 504, 506, gÉ/ªÀÅ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ
   3 (1)(JPïì) J¸ï¹/J¸ï¹ PÁAiÉÄÝ-1989.
          ¢£ÁAPÀ: 19.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1] ºÀƪÀtÚ vÀAzsÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ¸ÉÆ£Áå¼À 2] ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzsÉ ºÀƪÀtÚ ¸ÉÆ£Áå¼À 3] ®QäÃA¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÉÆ£ÀߥÀà ¸ÉÆ£Áå¼À ¸Á; J®ègÀÄ ©dÓgÀV F DgÉÆævÀgÀÄ »AzÀÄ PÀÄgÀħgÀ ªÉÄïÁÓwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀjzÀÄÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ£À d«ÄãÀªÀ£ÀÄß Rj¢ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ, ¦ügÁå¢AiÀÄÄ »AzÀÄ ¸ÀªÀÄUÁgÀ eÁåwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ CAvÀ w½zÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À eÉÆÃvÉUÉ d«ÄãÀzÀ ¹ªÉÄÃAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁ«AiÀÄ ¤Ãj£À ¥Á¼ÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1£ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁ¬ÄzÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ CªÀ¤UÉ £ÉÆÃr ¨ÉÆUÀ¼À°PÉÌ ºÀwÛzÁUÀ CªÀ£ÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ°PÉÌ ºÀwÛzÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä £Á¬ÄUÀ½UÉ PÀ®Äè ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ CAvÀ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ MªÀÄä¯É ¹mÁÖV ¤Ã K£ÀÄ PÉüÀwÛAiÀiÁ ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É CAvÀ DªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ°PÉÌ ºÀwÛzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 2 ºÁUÀÆ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ ªÉÄîÄUÀnÖ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ ¨É¤ßUÉ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzsÉ VgÀªÀÄ®è¥Àà ¹AzÉ eÁw »AzÀÆ ¸ÀªÀÄUÁgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀAiÀiÁ’ 54 ªÀµÀð ¸Á; ©dÓgÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2016 PÀ®A: 279. 304 (J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 18.06.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.50 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ:28/PÉ:4115 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÁºÀ¨ÁzÀ ºÉÆ£ÀÄßlV ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß UÉƼÀUÀĪÀÄäd PÀqɬÄAzÀ UÁA¢ü PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÖñÀ£À gÉÆÃqÀ zÀgÀ¨ÁgÀ UËæAqÀ AiÀiÁPÀħ ªÀÄf¢ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ CPÀ̤UÉ ºÁ¬Ä¹ ©½¹ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÝgÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀtzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉÄʧƩ UÀA;§ÄqÀ£À¸Á§ ªÀÄPÁAzÁgÀ ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:19.06.2016 gÀAzÀÄ 12:45 wÃjPÉÆAqÀ §UÉÎ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£É¬ÄAzÀ JAJ¯ï¹ AiÀiÁ¢ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A:304(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ AiÀiÁ¢ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ F §UÉÎ ¸À«¸ÁÛgÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ J¥sï.L.Dgï ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢ £ÀPÀ®Ä EzÀgÉÆA¢UÉ ®UÀÛ CzÉ F §UÉÎ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzsÉ VgÀªÀÄ®è¥Àà ¹AzÉ eÁw C§ÄÝ®gÀeÁPÀ vÀAzÉ §ÄqÀ£À¸Á§ ªÀÄPÁAzÁgÀ eÁw: ªÀÄĹèA ªÀAiÀiÁ: 35 GzÉÆåÃUÀ: SÁ¸ÀV  ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2016 PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 19.06.2016 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉUÉ 01] ¥Àæ¢üÃ¥À vÀAzÉ ¸ÀÆgÀ¥Àà @ ¸ÀÄgÉñÀ AiÀÄAlªÀiÁ£À ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: D®ªÉÄî  02] ¸ÉÊ¥À£À  vÀAzÉ PÁ²ÃªÀÄ vÀqÀ®V ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄgÀ§vÀºÀ½î 3] ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ªÀĪÀÄäzÀ  ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: PÀ®§ÄgÀV JªÀiï J¸ï PÉ «Ä®è ºÀwÛgÀ 4] ¤AUÀtÚ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ PÉÆÃn ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄqÀß½î, 5] gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀÆgÀ¥Àà @ ¸ÀÄgÉñÀ AiÀÄAlªÀiÁ£À 6] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÁ°Ã§  AiÀÄAlªÀiÁ£À ¸Á: E§âgÀÄ D®ªÉÄî F DgÉÆævÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ   ªÀÄqÀß½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÀªÀoÁt eÁUÉAiÀÄ°ègÀĪÀ VqÀzÀ PɼÀUÀqÉ[¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è]   E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 23,500/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 16/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 19.06.2016 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɬÄAzÀ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ; ¨Á§ÄUËqÀ vÀAzÉ ¸ÁºÉçUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð, ¸Á||PÉgÀÆlV ºÁ||ªÀ|| UÀÄvÀÛgÀV  FvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVgÀĪÀ PÀtÂÚ£À gÉÆÃUÀ ªÁ¹AiÀiÁUÀzÀPÉÌ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fªÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ CtÚ£À vÉÆÃlzÀ  d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ  mÉÆAUÉUÉ £ÀÆ®Ä ºÀUÀ΢AzÀ vÀ£Àß PÀÄwÛUÉUÉ vÁ£É GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀÄ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ. ¨sÁ§ÄUËqÀ .¥Ánî ¸Á||| PÉgÀÆlV ºÁ||ªÀ|| UÀÄvÀÛgÀV  vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 14/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 15.06.2016 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÀ: gÀÆ¥Á° vÀA¢ zÀÄAqÀ¥Àà  eÁ¨ÉãÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ|| 17 ªÀµÀð ¸Á|| CAdÄlV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À SÁ¸À ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ¸ÉÆÖÃzÀ ªÉÄÃ¯É CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÉÆÖÃPÉÌ ºÀªÁ ºÁQ CzÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀZÀÄѪÁUÀ CzÀgÀ Gj ºÁUÀÄ JtÂÚ §ÄUÀ룃 ¹rzÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ,ªÉÄÊUÉ ºÀwÛ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/06/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.55 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÁzÀ §UÉÎ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è  £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ zÀÄAqÀ¥Àà vÀA¢ gÁªÀÄtÚ eÁ¨ÉãÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð ¸Á|| CAdÄlV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.