Facebook

Number of Visitors

Sunday, June 19, 2016

DAILY NEWS ON 19-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 19.06.2016
1) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 200/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 18.06.2016 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ 1) ªÀdæPÁAvÀ vÀA zÁzÁgÁªÀ ªÀzÀðªÀiÁ£À ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸Á|| ¸Á||EAr eÉÊ£ÀUÀ°è 2) ¤T¯ï vÀA gÀªÉÄñÀ ±ÉlUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð ¸Á||EAr eÉÊ£ÀUÀ°è 3) gÀªÉÄñÀ vÀA ªÀgÀzÀ¥Àà ±ÉlUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð ¸Á||EAr eÉÊ£ÀUÀ°è 4) ²ªÀ¥ÀÆd vÀA °AUÀAiÀÄå ¤A§gÀVªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð ¸Á|| EAr eÉÊ£ÀUÀ°è 5) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ C¥Áà¸Á§ ªÀÄtÆgÀ ¸Á|| EAr (¥ÀgÁj) F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ d£ÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ N.¹.£ÀA§gÀUÀ¼À aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß EAr ¥ÀlÖtzÀ UÁA¢ ¸ÀPÀð®zÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 7020/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà ¸ÀvÀB ²æà ¥Àæ¸À£Àß zÉøÁ¬Ä r.J¸ï.¦ EAr G¥À«¨sÁUÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.06.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 08/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 18.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 05.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÀ-¸ÀĦæÃAiÀiÁ vÀA/ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-15 ªÀµÀð ¸Á:fÃgÀAPÀ®V vÁ:EAr EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¥ÀvÁæ¸ïzÀ°è gÀhļÀPÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV M¯ÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉ ElÄÖ PÀnÖUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É aêÀÄt JtÂÚ ºÁPÀĪÁUÀ DPÀ¸ÀävÁV aêÀÄt JtÂÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ZÀ°èzÀÄÝ ºÁUÉ PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¨sÀUÀÎ CAvÁ Hj ºÀwÛ ¸ÀĦæÃAiÀiÁ EªÀ¼À PÉÊ, PÁ°UÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, JzÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ Jrämï ªÀiÁrzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 18.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.30 WÀAmÉUÉ G¥sÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ ªÉÄÊvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw zsÁ£ÀªÀÄä UÀA. gÁdPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| fÃgÀAPÀ®V, vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.06.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.