Facebook

Number of Visitors

Saturday, June 18, 2016

DAILY NEWS ON 18-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 18.06.20161) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304 (J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 17.06.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 1.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA: f.eÉ:01/r.gÀhÄqï:4077 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ: ªÉÆúÀ£À vÀA: ¨sÀgÀvÀ ¸ÉÆÃ¯É ¸Á|| ¥ÉÆPÀj ¥ÉÆøïÖ: PÀgɪÀqÀUÁAªÀ vÁ|| C¶× f|| ©üÃqÀ gÁdå: ªÀĺÁgÁµÀÖç EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃwð PÀqɬÄAzÁ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ CAzÀgÉ gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÁ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ UÉƧâgÀzÀ ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA: JA.JZï:25/AiÀÄÄ:0828 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄj¤AzÁ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÁ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ qÉæöʪÀgï ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À PÁPÁ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ: ±ÁgÀÄR vÀA: °AiÀiÁRvÀ ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ|| 21 ªÀµÀð ¸Á|| G¸Áä£Á¨ÁzÀ [SÁéeÁ-£ÀUÀgÀ] gÁdå: ªÀĺÁgÁµÀÖç EªÀ¤UÉ - ¸ÉÆAlzÀ PɼÀV£À ¨sÁUÀ ¥ÀÆwð ZÀ¥ÀàmÉÖAiÀiÁVzÀÄÝ, C®èzÉ ªÀÄÄRPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CzÉ jÃw ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ QèãÀgï: ±ÁºÉÃzÀ vÀA: °AiÀiÁRvÀ ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ|| 26 ªÀµÀð ¸Á|| G¸Áä£Á¨ÁzÀ [SÁéeÁ-£ÀUÀgÀ] gÁdå: ªÀĺÁgÁµÀÖç EªÀ¤UÀÄ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ,PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À UÁrAiÀÄ  ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgï: UÀuÉñÀ vÀA: ¸ÀĨsÁ±À ªÀ£ÀªÉ ¸Á|| ¥ÉÆPÀj vÁ|| C¶Ö f|| ©üÃqÀ gÁdå: ªÀĺÁgÁµÀØç EªÀ¤UÉ - §®UÁ°UÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄØUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁgÀÄR vÀA: °AiÀiÁRvÀ ±ÉÃR EªÀ¤UÉ   §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀzÀjAzÁ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀPÉÌ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ¦ügÉÆÃd vÀA: ¤eÁªÀÄ ±ÉÃR ¸Á|| G¸Áä£Á¨ÁzÀ [SÁéeÁ £ÀUÀgÀ] gÁdå: ªÀĺÁgÁµÀÖç EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.06.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2016 PÀ®A. 3.5 (1) (©), 1 (J) ¦Ln PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 17.06.2016 gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmÉUÉ 1) C¯ÁÛ¥À vÀA/C§ÄÝ®ºÀ«ÄzÀ @ C§ÄÝ® ZËzÀj  ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ 2] gÀAUÀ£ÁxÀ vÀA. gÁªÀÄ£ÀUËqÀ PÀÆqÀV  ªÀAiÀiÁ- 56 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀdæºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ (F±ÀégÀ  ¯ÁqïÓ ªÀiÁå£ÉÃdgï) 3] UÀÄgÀıÁAvÀ ¤qÉÆÃt ¸Á: ¸ÁgÀªÁqÀ  ºÁ°ªÀ¹Û: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ (F±ÀégÀ  ¯ÁqïÓ ªÀiÁ®PÀgÀÄ) ¥sÀgÁj F DgÉÆævÀgÀ°è DgÉÆæ C £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F±ÀégÀ ¯ÁqÀÓ gÀƪÀiï £ÀA-105 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¨ÁrUÉ vÀjPÀ »rzÀ C°è £ÉÆAzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀƼÉUÁjPÉ zÀAzÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ DgÉÆæ C£ÀA2 & 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ EªÀjUÉ ¸ÀƼÉUÁjPÉ zÀAzɪÀiÁqÀ®Ä ¸ÀܼÀªÀPÁ±À PÀ°à¹ PÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà J¸ï.© ¥Ánî ¦.J¸ï.L(PÁ&¸ÀÄ) UÁA¢ü ZËPÀ ¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.06.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 04/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 16.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ: 17.06.2016 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ : ºÀdgɸÁ§ vÀA:SÁzÀgÀ¸Á§ £ÁAiÉÆÌr ªÀAiÀiÁ :65 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ 16.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀiÁd ªÀiÁr E¯Éè ºÉÆgÀUÀqÉ EgÀÄvÉۣɠ CAvÁ ºÉý ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¨ÁAiÀÄ¥Á¸À gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ lÆAiÀiÁlÆ ±ÉÆà gÉÆêÀÄ£À »AzÀÄUÀqÉ PÀ¸À¨Á ¸ÀªÉð £ÀA:42 £ÉÃzÀÝgÀ d«Ää£À ¨ÁA¢UÉ EgÀĪÀ eÁ° ªÀÄgÀPÉÌ vÀ£ÀVzÀÝ ºÉÆmÉÖ  £ÀÆ«£À vÁæ¸À vÁ¼À¯ÁgÀzÀÝPÉÌ vÀ¤ßAzÁ vÁ£É ºÀUÀ΢AzÁ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ CzÉ ºÀÆvÀÄð £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ  ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè  CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÀĺÀäzÀAiÀiÁ¹£À vÀA:ºÀdgÉøÁ§ £ÁAiÉÆÌr ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-PÀÆ° ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ CUÀ¹ ¥sÀvÉÛzÀªÁðeÁ ªÀĹÃzÀ, ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.06.2016 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 14/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
            ¢£ÁAPÀ: 16.06.2016 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ- ªÀÄ®è¥Àà. ¸ÀAUÀ¥Àà. ¨É®èzÀ. ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð. ¸Á: CgÀµÀtV. vÁ: §,¨ÁUÉêÁr. FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ ¥ÀvÁæ¸À ±ÉrØ£À°è vÀªÀÄä C½AiÀÄ-¨sÁUÀåªÀAvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ CPÀ¸ÁävÁV MAzÀÄ «µÀPÁj ºÁªÀÅ CªÀ£À JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÄÝ D §UÉÎ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÀÄ CªÀ¤UÉ CgÀµÀtVAiÀÄ°èAiÉÄà SÁ¸ÀVAiÀiÁV OµÀzÀ PÉÆr¹ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀÄÝ DzÀgÉ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°Ã¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 17.06.2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ K£ÀÆ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ±ÀgÀt¥Àà. ªÀÄ®è¥Àà. ¨É®èzÀ. ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á: CgÀµÀtV. vÁ: §,¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.06.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.