Facebook

Number of Visitors

Friday, June 17, 2016

DAILY NEWS ON 17-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 17.06.2016
1) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2016 PÀ®A. 279. 304 (J) L¦¹.

         ¢£ÁAPÀ 15.06.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ: 23.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ: ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA: ©üêÀÄgÁAiÀÄ EAr ªÀAiÀiÁ|| 38 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉÆÃwð ºÁ°|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ [±ÀºÁ¥ÉÃoÀ UÀ°è, JA.JA.¸ÀdÓ£À D¬Ä¯ï «Ä¯ïè JzÀÄjUÉ] ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J:28/JZï:7790 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¯ÉÆÃt PÀqɬÄAzÁ vÀzÉÝêÁr PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄtAPÀ®V PÁæ¸ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ vÉVΣÀ°è ¨Éë£À VqÀPÉÌ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïªÀ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÁ vÀ£Àß JqÀ¨ÁdÄ UÀzÀÝPÉÌ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DV eÁUÁzÀ°è ªÉÄÊvÁVgÀÄvÉÛãÉ. F §UÉÎ gÁd±ÉÃRgÀ  vÀA: ©üêÀÄgÁAiÀÄ EAr ªÀAiÀiÁ|| 36 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉÆÃwð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.06.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/16 PÀ®A: 323,324, 307, 504  R/W 34 I.P.C,      
   & 3 (1) (x), SC/ST (PA)  Act 1989   
   
¢£ÁAPÀ  15/06/2016 gÀAzÀÄ 21;30  WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀAPÉæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ 2) ¥ÀgÀ¸À¥Àà   vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ 3) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ PÀļÀUÉÃj  ¸Á|| J®ègÀÆ    ªÀiÁqÀ¨Á¼À. vÁ|| ¹AzÀV £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ PÁ¸À¥Àà ºÁ¢ªÀĤ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄUÉ PÀAnAUï ªÀiÁqÀĪÀAvÉ DgÉÆævÀjUÉ  F »AzÉ  PÉýzÀÝPÉÌ  DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ  ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV vÀAmÉ-vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀ  ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä  zÀ°vÀ ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀºÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §rUÉ, ªÀÄvÀÄÛ  PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉÊUÀqÀUÀ¢AzÀ §®UÀtÂÚUÉ, §®vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ¥Àr¹ eÁåw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ ¥Àr¹zÀ  C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ²æÃ.¹zÀÝ¥Àà.  vÀAzÉ. PÁ¸À¥Àà  ºÁ¢ªÀĤ. ¸Á|| ªÀiÁqÀ¨Á¼À vÁ||¹AzÀV. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.06.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 190/2016 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ

       ¢£ÁAPÀ 04/05/2016 ರಂದು gÁwæ  11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ UÀA|| C¤Ã® ZÀªÁít  ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀAZÀ£Á¼À vÁAqÉ EªÀ¼ÀÄ ºÀAZÀ£Á¼À vÁAqÉzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀģɬÄAzÀ   ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ C¤Ã® vÀA|| gÀÆ¥À¹AUÀ ZÀªÁít ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÆ ®ªÀiÁt GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ºÀAZÀ£Á¼À vÁAqÉ £ÀA 1 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.06.2016 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.