Facebook

Number of Visitors

Thursday, June 16, 2016

DAILY NEWS ON 16-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 16.06.2016
1) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2016 PÀ®A. 279. 304 (J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 15.06.2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ dnÖAUÀgÁAiÀÄ vÀA: ºÀtªÀÄAvÀ dPÀÌtÚªÀgÀ  ªÀAiÀiÁ 21 ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ mÁæöåPïÖgÀ EAf£ï  £ÀA§gÀ PÉJ-28/n¹-2115, ZÉ¹ì £ÀA§gÀ 55©nE000311 ºÁUÀÆ EAf£ï £ÀA¨gÀ ¦520011400016 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄgÀ£Á¼À PÀqɬÄAzÁ ªÀÄ£ÀUÀƽ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ ºÁUÉà ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÀPÉÆÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl  ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw gÀ¸ÀįÁè  ¨ÁUÀªÁ£À  EªÀ½UÉ »A¢¤AzÁ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ C¯Áè¨sÀPÀë vÀA;qÉÆÃAVæ¸Á§  ¨ÁUÀªÁ£ï ªÀAiÀiÁ 48  eÁåw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ MPÀÄÌvÀ£À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2016 PÀ®A. 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì  gÉÃUÀÆå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪÀ®¥ï ªÉÄAl PÁAiÉÄÝÃ-1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4 (1), 4(J), ¸ÀºÀ PÀ®A: 21  (4) (J)
         ¢£ÁAPÀ: 15.06.2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ 1) gÁeÉÃAzÀUËqÀæ vÀA: ²ªÀ¥ÀàUËqÀ gÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À 2) ±ÀgÀt¥Àà vÀA: §¸ÀªÀgÁd ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀ 3) §¸ÀªÀgÁd vÀA: ±ÁAvÀUËqÀ zÉÆqÀªÀĤ ¸Á: eÉÆüÀUÀqÀV F DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À°è CAzÁdÄ 18,000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 8 ¨Áæ¸ï CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ gÁAiÀÄ°Ö E®èzÉà PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ¦ J£ï ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦J¸ïL [PÁ:¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 07/2016 PÀ®A. 174 (¹) ¹Dg惡.

          ¢£ÁAPÀ: 14.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.30 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ-C£ÁªÀÄzsÉåÃAiÀÄ CAzÁdÄ 46-50 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ZÀqÀZÀtzÀ ¸Éïï mÁåPïì ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±ÀªÀiÁð zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ±ÀªÀiÁð zÁ¨ÁzÀ ¤Ãj£À ºË¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ªÉÄÊvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æñÉÊ® vÀA. D£ÀAzÀ¥Àà ¨sÀªÀıÉnÖ ¸Á|| ZÀqÀZÀt vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.06.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.