Facebook

Number of Visitors

Wednesday, June 15, 2016

DAILY NEWS ON 15-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 15.06.2016
1) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 197/2016 PÀ®A: ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4,4[1J] gÀ ºÉƸÀªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011CzÁåAiÀÄ 31 Dgï.(13) ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 16.06.2016 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 1] ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ªÀiÁ®UÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð ¸Á: aPĄ̀ÉãÀÆgÀ JZï JA n PÀA¥À¤AiÀÄ mÁåPÀÖgÀ EAfãÀ ¥Á¹AUÀ £ÀA: PÉ J:28: n ©:4563 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA: PÉ J:28:n ©:4564 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ 2] PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀªÀıÉnÖ ªÀAiÀiÁ:34 ªÀµÀð ¸Á: aPĄ̀ÉãÀÆgÀ JZï JA n PÀA¥À¤AiÀÄ mÁåPÀÖgÀ EAfãÀ ¥Á¹AUÀ £ÀA:PÉ J:06:J:3623 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA: PÉ J:06:J:3624 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ 3] ªÀÄ»AzÁæ CdÄð£À C¯ÁÖç £ÀA:1 PÀA¥À¤AiÀÄ mÁåPÀÖgÀ EAfãÀ ¥Á¹AUÀ £ÀA: JA JZï:13: © DgÀ:5433 ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ mÁæ°UÉ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀªÁzÀ ¥ÀgÀªÁ£ÉUÉ ¥ÀvÀæ ªÀ ¥À«Äðmï ¥ÀqÉAiÀÄzÉà vÀªÀÄä vÀªÀÄä mÁåPÀÖgÀUÀ¼À°è ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛÃgÀ ©üêÀiÁ £À¢¬ÄAzÀ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¤AvÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ: ¹ © aPÉÆÌÃr ¦ J¸ï L[ PÁ¸ÀÄ] EAr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 198/2016 PÀ®A: 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 14.06.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ ¹zÀÝ¥Àà vÀA ±ÁAvÀ¥Àà PÀA¨ÁgÀ ¸Á||PÀA¨ÁgÀ Nt F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ d£ÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ N¹ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß EAr ¥ÀlÖtzÀ ¥ÉÆøÀÖ D¦Ã¸À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 770/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà ¹.©.aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L EAr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2016 PÀ®A: 363 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 12.06.2016 gÀAzÀÄ  ªÀÄÄAeÁ£É07.00 UÀAmɬÄAzÀ 07.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¨Á®PÀ PÀĪÀiÁgÀ gÀWÀÄ vÀA ²æñÉʯï zÉÆqÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ-11 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀAa£Á¼À (¦.JZï.)vÁ|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¸ÀĺÁUÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ L±ÀéAiÀÄð ªÀÄ»¼Á ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ EªÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ mÁAiÀįÉlUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw qÁ|| gÀ²ä UÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À avÀÛªÁqÀV CzsÀåPÀëgÀÄ L±ÀéAiÀÄð ªÀÄ»¼Á ¸ÀA¸ÉÜ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ J¸ï.Dgï. PÁ¯ÉÆä.EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2016 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 02/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

          ¢£ÁAPÀ: 14.06.2016 gÀAzÀÄ 11:00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 13:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ªÉÄÊvÀ: ªÀÄ®è¥Àà vÀA §¸ÀUÉÆAqÀ £ÉÃlPÀwÛ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀ (JZï) EªÀgÀÄ D®ªÀÄnÖ r,J¸ï UÁæªÀÄzÀ D®ªÀÄnÖ qÁåA ªÀÄÄAzÉ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è EgÀĪÀ «zÀÆåvÀ ¥ÀA¥À ¸ÉÊl£ÀÄß DPÀ¹äPÀªÁV vÀĽzÀÄ PÀgÉAl ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ §¸ÀUÉÆAqÀ vÀA ªÀÄ®è¥Àà £ÉÃlPÀwÛ ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ vÁ||«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2016 gÀAzÀÄ D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.