Facebook

Number of Visitors

Tuesday, June 14, 2016

DAILY NEWS ON 14-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 14.06.2016
1) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2016 PÀ®A: 304 (J) L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 13.06.2016 gÀAzÀÄ 12.15 UÀAmÉAiÀÄ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zsÁ£À¥Àà vÀA. gÁªÀÄtÚ ¸Á®ªÀļÀV ¸Á|| gÉêÀvÀUÁAªÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï EAfãÀ £ÀA. PÉJ-28/n¹-3767 £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÀÄUÀqÉ UÀÄgÀÄzÁ¼À eÉÆÃr¹PÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ¥Á°£ÀAvÉ ªÀiÁrzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀA. §¸À¥Àà £Á« EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgï UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï »AzÉ- ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉ vÀ£Àß ¤®ðPÀë ºÁUÀÆ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß »AzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÉÄÊvÀ-¸ÀªÀÄxÀð vÀA. zsÁ£À¥Àà ¸Á®ªÀļÀV ªÀAiÀiÁ-04 ªÀµÀð ¸Á :gÉêÀvÀUÁAªÀ EªÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ & ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgï zÉÆqÀØ UÁ°AiÀÄ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ zÀÄBSÁ¥ÀvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ZÀqÀZÀt zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀé UÀA. zsÁ£À¥Àà ¸Á®ªÀļÀV ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð, eÁåw-»AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ, GzÉÆåÃUÀ-ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á|| gÉêÀvÀUÁAªÀ, vÁ:EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.06.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 169/2016 PÀ®A: 15 (J).  32 (3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 13.06.2016 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ 35 ªÀµÀð ¸Á|| AiÀÄgÀUÀ¯ï ©.PÉ F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß ºÉÆmÉîzÀ ªÀÄÄAzÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À.vÀ ²æà L.JªÀÄ.ªÀÄoÀ¥Àw .¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ¹AzÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.06.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2016 PÀ®A: 363 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 12.06.2016 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj SÁeÁ©. vÀAzÉ gÁeÉøÁ§. UÉÆ®UÉÃj ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð ¸Á|| UÀÄAzÀV vÁ||¹AzÀV EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ EªÀgÉUÀÆ ¥ÀgÀvÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ gÁeÉøÁ§.ªÀıÁåPÀ¸Á§. UÉÆ®UÉÃj ¸Á||C®ºÀ½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.06.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 196/2016 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 10.06.2016 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁªÀiÁQë @ gÁVt vÀA £ÁUÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð ¸Á|| EAr ±ÁAvÉñÀ £ÀUÀgÀ EªÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ©.J.CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ ¥À°vÁA±ÀzÀ §UÉÎ w½zÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ £ÁUÀ¥Àà vÀA PÁ¼À¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ¸Á|| EAr ±ÁAvÉñÀ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.06.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.