Facebook

Number of Visitors

Monday, June 13, 2016

DAILY NEWS ON 13-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 13.06.2016
1) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2016 PÀ®A: 32(J). 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 12.06.2016 gÀAzÀÄ 02.30 UÀAmÉUÉ 1) ²æÃPÁAvÀ vÀA/ UÀįÁ§ZÀAzÀ gÁoÉÆÃqÀ,  ¸Á|| C¯Áè¥ÀÆgÀ vÁAqÁ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) UÀįÁ§ZÀAzÀ vÀA/ UÀAUÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| C¯Áè¥ÀÆgÀ vÁAqÁ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ C¯Áè¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä ªÀ±ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ®ÄUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ M§â£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ E£ÉÆߧâ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 4746=72/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ JA.J£ï. ¹AzsÀÆgÀ  ¦J¸ïL UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.06.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 193/2016 PÀ®A: 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 12.06.2016 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmÉUÉ 1] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÉmÉÖ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð ¸Á: §ÄAAiÀiÁågÀ2] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Àà SÉÃqÀV ¸Á: §ÄAAiÀiÁågÀ [¥sÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É.] F DgÉÆævÀgÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥À«Äðmï E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §ÄAAiÀiÁågÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ £ÀA;2 £ÉÃzÀªÀ£À CAUÀrAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ MlÄÖ 2455.6 gÀÆ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆæ £ÀA:1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ .DgÉÆæ £ÀA:2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 2455=60/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À: vÀ: ²æà ¹ © aPÉÆÌÃr ¦ J¸ï L [ PÁ¸ÀÄ] EAr ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.06.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 192/2016 PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 12.06.2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ 1) PÁ²£ÁxÀ vÀA gÁªÀÄ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð 2) ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀA AiÀÄ®è¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð 3) UÀAUÁzsÀgÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð 4) ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà vÀA ªÀĺÁzÉêÀ ¯Á¼À¸ÀAV 5) ©üêÀıÁå vÀA ²ªÀ¥Àà ªÀÄPÀuÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð 6) §gÀĪÀÄ vÀA ¹zÀÝ¥Àà £ÁAiÉÆÌr ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð 7) ¹zÀÝ¥Àà UÀqÉØ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ 62 ªÀµÀð ¸Á||J®ègÀÆ §ÄAAiÀiÁågÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß §ÄAAiÀiÁågÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 3750/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà ¹.©.aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L EAr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.06.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 07/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

          ¢£ÁAPÀ: 09.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 14.00 UÀAmɬÄAzÁ 12.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀA: PÀ®è¥Àà ¨Á« ¸Á: ªÀÄļÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ J£ÉÆà ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀAvÁ ªÀÄļÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÁ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ zÁ£À¥Àà vÀA: PÀ®è¥Àà ¨Á« ªÀAiÀiÁ-33 eÁåw »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ PÁgï ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄļÀªÁqÀ ºÁ-ªÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.