Facebook

Number of Visitors

Sunday, June 12, 2016

DAILY NEWS ON 12-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 12.06.2016
1) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2016 PÀ®A: 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 11.06.2016 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉUÉ vÁgÁ¹AUÀ vÀAzÉ RÆ§Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀÆgÀªÀÄÄvÁå£À vÁAqÁ vÁ; EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 1964=48/-gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÉʸÉ. QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ N®ØlªÉj£ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 32 ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ©½ PÉÊaîzÀ°è vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï. ¦. ²AV, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.06.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2016 PÀ®A: 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 11.06.2016 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉUÉ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ vÀA/ gÁdÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð, ¸Á:fUÀfêÀtV gÁªÀÄ£À vÁAqÁ vÁ:EAr. F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 2946=72/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ N¯ïØ lªÉj£ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 48 ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼ÀÄ gÀnÖ£À ¨ÁPïìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¨ÁvÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï. ¦. ²AV, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.06.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.