Facebook

Number of Visitors

Saturday, June 11, 2016

DAILY NEWS ON 11-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 11.06.20161) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2016 PÀ®A: 279. 304 (J) L¦¹.
    ¢£ÁAPÀ: 10.06.2016 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.JZï-10/©J-6221 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁªÀÄÄ vÀA. ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á :GªÀÄ¢ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß ZÀqÀZÀt PÀqɬÄAzÀ Cwà eÉÆÃgÀ¢AzÀ, C«ZÁgÀ ªÀ, vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀqÀZÀt PÉÆAPÀtUÁAªÀ qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CA¨Á¨sÀªÁ¤ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄjUÉ PÉÆAPÀuÁUÁAªÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiï.JZï-13/¹E-1278 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ  EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ AiÉÆUÉñÀ vÀA. zÀÄAqÀ¥Àà ªÀiÁqÀUÁå¼É ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð ¸Á :¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EªÀ¤UÉ PÁgÀ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vɯÉUÉ, ¨Á¬ÄUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ UÁAiÀÄ, PÀZÀÄÑ, ¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ZÀqÀZÀt ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ zÀÄAqÀ¥Àà vÀA. ¥ÀArvÀ ªÀiÁqÀUÁå¼É ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁåw-»AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ, GzÉÆåÃUÀ-±ÀÄUÀgï ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á:ºÉÆlV, vÁ:zÀQët ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ, ºÁ° ªÀ¹Û-ºÉÆlV gÉÆÃqÀ, ±ÀAPÀgÀ £ÀUÀgÀ, ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.06.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

2) zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2016 PÀ®A: 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 10.06.2016 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉUÉ §¸ÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà zɪÀÇgÀ ªÀAiÀiÁ:35ªÀµÀð ¸Á|| zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀ PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ N.¹.ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 790/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà §¸ÀªÀgÁd PÉ ªÀÄÄPÀwðºÁ¼À ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.06.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2016 PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 10.06.2016 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ 1] §¸ÀªÀgÁd zÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄUÀÎzÀ 2] ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉêÀ±ÉmÉÖ¥Àà ¥Á¼ÉÃzÀ 3] UÉÆïÁè¼À¥Àà ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ 4] ¸ÀÄgÉñÀ ¸ÀħâgÁAiÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ 5] ¸ÀĨsÁ¸À ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¥ÀÆeÁj @ »gÉÃPÀÄgÀħgÀ 6] ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¯Á¼ÉøÁ§ £ÀzsÁ¥À 7] ªÀÄ®è¥Àà ©üêÀÄgÁAiÀÄ »gÉÃPÀÄgÀħgÀ ¸Á: J®ègÀÆ §AzÁ¼À, vÁ:¹AzÀV F DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzsÉUÉƸÀÌgÀ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ D.£ÀA: 1 jAzÀ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 9700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà L.JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw. ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ¹AzÀV oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.06.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2016 PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.

           ¢£ÁAPÀ: 10.06.2016 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ 1] C±ÉÆÃPÀ. ®PÀëöät, ªÀÄÆPÀ£ÀªÀgÀ. ¸Á: vÀ¼ÉêÁqÀ 2] ¹zÀÝ°AUÀ. vÀAzÉ FgÀ¥Àà. ªÀÄÄPÁwðºÁ¼À. ¸Á: vÉ®V 3] ¸ÀAUÀ¥Àà. ªÀÄ®è¥Àà. ¹AzÀV. ¸Á: vÀ¼ÉêÁqÀ. 4] ¥ÀæPÁ±À. ¹zÀÝ¥Àà. UÀgÀ¸ÀAV. ¸Á: ªÀĸÀÆw F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 27,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:  ²æÃ, gÀ«ÃAzÀæ. PÉ. £ÁAiÉÆÌÃr  ¦.J¸ï.L PÉƯÁígÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.06.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.