Facebook

Number of Visitors

Friday, June 10, 2016

DAILY NEWS ON 10-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 10.06.2016
1) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2016 PÀ®A: 302. 201 L¦¹.

    ¢£ÁAPÀ: 07.06.2016 jAzÀ 09.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà §®ªÁzÀ PÁgÀtPÁÌV C£ÁªÀÄzÉAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð  EªÀ¤UÉ J®èAiÉÆà AiÀiÁªÀzÉÆà ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr CAqÀgÀªÉÃgÀ ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖ ©aÑ ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉtªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ¸ÁªÀ¼À¸ÀAUÀ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀ¼À¸ÀAUÀ PÀqɬÄAzÀ vÁAqÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥sÀÆ°£À ªÀÄUÀ먀 ºÀjAiÀÄ°è MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð eÁw:»AzÀÄ ªÀiÁzÀgÀ GzÉÆåÃUÀ:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¸ÁªÀ¼À¸ÀAUÀ vÁ:EAr f:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.