Facebook

Number of Visitors

Wednesday, June 8, 2016

DAILY NEWS ON 08-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 08.06.20161) ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2016, PÀ®A:  32,34,  PÀ£ÁðlPÀ  C§PÁj PÁAiÉÄÝ &
    328 L¦¹  
     
¢£ÁAPÀ: 08/06/2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ J£ï ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀUÀÄtQ PÁæ¸ÀzÀ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀoÁgÀ ªÀAiÀiÁ:27 ªÀµÀð ¸Á:ºÀ¼ÀUÀÄtQ  £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 °Ãlj£ÀµÀÄÖ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀzÁxÀð CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀÀ ¹QÌ C¥ÀgÁzsÀ. (1) 5 °Ãlj£ÀµÀÄÖ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀÝ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£À MAzÀÄ  CAzÁd QªÀÄävÀÛ 250 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ (2)£ÀUÀzÀÄ 70 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ  F §UÉÎ ²æà J¸ï JªÀiï ¥Ánïï JJ¸ï L ºÉÆwð ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.06.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2016 PÀ®A: 279. 304(J) L¦¹. ºÁUÀÆ 187 JªÀiï.«í.DåPïÖ

       ¢£ÁAPÀ: 07/06/2016 gÀAzÀÄ 20:00  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ £Á« ¸Á|| vÉÆgÀ« ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.28 EeÉ 4651 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÉÆgÀ« PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ §ªÀÄzÀÄ mË£À ¥Áå¯ÉÃ¸ï ºÉÆmÉî JzÀÄjUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ PÁ½AUÀ¥Àà ZËzsÀj, ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð, ¸Á|| ElÖAVºÁ¼À EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 08-06-2016 ªÀÄÄAeÁ£É 01:20 WÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÁgÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À.F §UÉÎ ²æà gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ PÁ½AUÀ¥Àà ZËzsÀj, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÉÖñÀ£ï ¨ÁåPï gÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.06.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 183/2016 PÀ®A: 302 L¦¹

        ¢£ÁAPÀ;08-06-2016 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 05-30 UÀAmɬÄAzÀ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è,  EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÁ¯Áå¼À¢AzÀ PÉÆqÁUÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÀªÀÄäzÀ¸Á§ ªÉÄð£ÀªÀĤ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §AqÉ¥Àà PÉÆîPÁgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á||ºÉ¨Áâ¼À EvÀ£ÀÄ ºÁ®Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆqÀUÁ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ JªÀiï JZï 09/© «í 1122 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÀzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. . F §UÉÎ ²æà UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ §AqÉ¥Àà PÉÆîPÁgÀ ¸Á||ºÉ¨Áâ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.06.2016 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


.