Facebook

Number of Visitors

Monday, June 6, 2016

DAILY NEWS ON 06-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 06.06.20161) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2016 PÀ®A: 302. 201 L¦¹.
    ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ AiÀiÁgÉÆ DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ PÁgÀtPÁÌV PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ EzÀgÀ°è£À ªÉÄÊvÀ: ¨ÉêÁgÀ¸Àì ºÉAUÀ¸ÀÄì ªÀAiÀiÁ|| 40 jAzÁ 45 ªÀµÀð EªÀ½UÉ PÀÄwÛUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÁ HgÀÄ®Ä ºÁQ dVÎ G¹gÀÄUÀnÖ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr, PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀzÀj ªÉÄÊvÀ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß gÀÄzÉæñÀ vÀA: ²æñÉʯï AiÀiÁzÀªÁqÀ ¸Á|| ªÀÄtAPÀ®V EªÀgÀÄ  ¥Á°¤AzÀ ªÀiÁrzÀ d«ÄãÀzÀ PÀ©â£À ¥sÀqÀzÀ°è£À ¨ÁA¢£À vÉVΣÀ°è ªÀÄÄaÑzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÁUÀgÀ vÀA: ±ÁAvÀ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| vÀzÉÝêÁr vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.06.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

2) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 08/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 05.06.2016 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzsÉ §¸ÀªÀgÁd ¯Á¼É£ÀߪÀgÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁw:»AzÀÄ °AUÁ¬ÄvÀ G: PÀÆ° ¸Á|| eÁ®UÉÃj FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 05/06/2016 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ«UËqÀ vÀAzÉ QlÖ¥ÀàUËqÀ ¥Ánî ¸Á; wPÉÆmÁ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è DPÀ¸ÁävÀ DV «zsÀÄåvÀ vÀAwUÉ PÉÊ vÀUÀÄ° PÀgÉAmï ±ÁPÀ DV UÁAiÀĺÉÆA¢zÀÄÝ CªÀ¤UÉ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀPÉÌ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ©J¯ïrE D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÀµÀÖgÀ°è zÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼ÀÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¯Á¼ÉãÀߪÀgÀ ªÀAiÀiÁ; 38 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ; PÀÆ° ¸Á|| eÁ®UÉÃj vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.06.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.