Facebook

Number of Visitors

Sunday, June 5, 2016

DAILY NEWS ON 05-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 05.06.20161) UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 184/2016 PÀ®A: 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
     ¢£ÁAPÀ 04.06.2016 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-28/EE-9923 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ²æñÉÊ® UÉÆÃmÁå¼À ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð ¸Á CxÀUÁð vÁ: EAr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »AzÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß §§¯ÉñÀégÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ RweÁ¥ÀÆgÀzÀ ¥ÀÆ£ÀA: zÁ¨ÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®èzÀ »A¢£À mÉÊgï MqÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁr ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢ ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà £ÉÃd FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ vÁ£ÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉ®Û ¹n D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀiÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁå£À 13-00 CªÀgÀìPÉÌ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà £ÉÃd eÁw: »AzÀÄ ªÀiÁ½ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: «zÁåyð ¸Á: ¤qÉÆÃt  vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.06.2016 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

2) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2016 PÀ®A: 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 04.06.2016 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ 1) §AzÉãÀªÁd vÀA. PÀgÀªÀÄÄ¢ÝãÀ ¸ËzÁUÀgÀ ¸Á|| ¨ÁUÁAiÀÄvÀUÀ°è, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, 2) C¯Áè§PÀë vÀA/ ¨ÁªÁ¢ÝãÀ vÀqÀªÀ®V ¸Á|| PÀtQ §eÁgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 3) ¥ÀævÁ¥À vÀA/ ©ÃªÁ ¯ÉÆAqÉ ¸Á|| gÁt§VÃZÁ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ  M§â£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ  C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1440/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ JA.J£ï.¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀĪÀÄäeï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.06.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 19/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 03.06.2016 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ 13.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ£ÁzÀ: C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ-48 jAzÀ 50 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀVgÀĪÀ ªÀiÁ£À¹PÀ¢AzÁUÀ° E®èªÉ vÀ£ÀVgÀĪÀ AiÀiÁªÀzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÁUÀ° ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀÄt¹£À ªÀÄgÀPÉÌ ©½AiÀÄ ¥Áè¹ÖPï ¨ÉÊArAUï ªÉÊgÀ¤AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ®PÀëöät vÀA ºÀtªÀÄ¥Àà ºÀAqÀgÀUÀ® EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.06.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.