Facebook

Number of Visitors

Saturday, June 4, 2016

DAILY NEWS ON 04-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 04.06.20161) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2016 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ  G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå: 21[4], 21, 4[J]
¢£ÁAPÀ 03.06.2016 gÀAzÀÄ 02.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ EgÀĪÀ mÁmÁ PÀA¥À¤ÃAiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ UÁr £ÀA: PÉ.J:18/J:8929 ºÁUÀÆ mÁmÁ PÀA¥À¤ÃAiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ UÁr £ÀA: PÉ.J:48/7807 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀ, ªÀiÁ°PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ «¼Á¸À £ÀªÀÄÄzÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè [¥sÀgÁj]  £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ UÁrUÀ¼À°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSÉ ¬ÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß  ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß [CAzÁdÄ: 10 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ×, CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 20,000/- gÀÆ] PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA© ¸ÁUÁtÂPÉ  ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ UÁrUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ C®èzÉ CzÀgÀ qÉæöʪÀgïUÀ¼ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æÃ: ¸ÀÄgÉñÀ Dgï.UÀrØ ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

2) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2016 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ  G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå: 21[4], 21, 4[J]
¢£ÁAPÀ 03.06.2016 gÀAzÀÄ 05.40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ EgÀĪÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ UÁr £ÀA: PÉ.J:48/6559 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ªÀiÁ°PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ «¼Á¸À £ÀªÀÄÄzÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè [¥sÀgÁj]  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ UÁrAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß  ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV  ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß [CAzÁdÄ: 05 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ×, CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 10,000/- gÀÆ] PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA© ¸ÁUÁtÂPÉ  ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ UÁrAiÀÄÄ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ qÉæöʪÀgï Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ J¯ï.n. ¹¦L ZÀqÀZÀt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 177/2016 PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 03.06.2016 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmÉUÉ 1] gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÉÆîPÁgÀ ªÀAiÀiÁ-41  ªÀµÀð 2] ¸ÉÆêÀÄÄ vÀAzÉ PÉÆ¥ÀàtÚ PÉÆÃmÉ ªÀAiÀiÁ-21  ªÀµÀð 3] §¸À¥Àà vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ -40 ªÀµÀð 4] ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ  ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð 5] ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ §¸À£ÀAzÀ¥Àà »lß½î ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð. 6] gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð. ¸Á:J®ègÀÆ PÀtPÁ® 7] VjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄAUÀ®Ä ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð ¸Á: £ÀgÀ¸À®V F DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɹzÀ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 10450/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J.JA.ªÀiÁºÁAvÀªÀÄoÀ J.J¸ï.L EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.