Facebook

Number of Visitors

Thursday, June 2, 2016

DAILY NEWS ON 02-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 02.06.20161) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2016 PÀ®A. 3 (1) & (10) J¸ï¹/J¸ïn ¦J DåPÀÖ 1989 ªÀÄvÀÄÛ 143, 147, 148, 323,324,326, 504 506 gÉ/« 149 L.¦.¹.
         ¢£ÁAPÀ: 28.05.2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ 1] §ÄgÁ£À vÉUÉνî, 2] ¤AiÀiÁeï vÉUÉνî, 3] £À©, 4] C§Äâ, 5] ¸ÀAUÀÄ ºÁUÀÆ 10-15 d£À DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÉÊUÀqÀ CAvÁ 5,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÁ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀ¤UÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ EAzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É £Á¼É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 28/05/2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ ºÀtzÀ CqÀZÀuÉ EzÉ PÉÆlÖ ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛÃgÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý PÀgɬĹ, ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀ£ÀÄ ¥Àj²¸ÀÖ eÁwAiÀĪÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ K ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÀ gÉÆPÀÌ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. K£ÀÄ ªÀiÁqÉÆÌÃw ªÀiÁqÉÆÌà ¤ªÀÄä ºÉƯÉÃAiÀÄgÀzÀÄ ¸ÉÆPÀÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£ÉÆA¢UÉ EzÀÝ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¨ÉÃ¸ï ¨Áåmï, PÀ©âtzÀ gÁqï ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ºÉAqÉUÁgÀ, ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð, eÁw-»AzÀÆ ºÉƯÉÃgÀ, GzÉÆåÃUÀ-PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ SÁeÁ C«Äãï zÀUÁð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.06.2016 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.90/2016 PÀ®A. 15(J). 32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 01.06.2016 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Qæ±À£À vÀA: ¸ÀÄR©ÃgÀ PÀĪÀiÁgÀ ¨ÁUÀr  ªÀAiÀiÁ|| 19 ªÀµÀð ¸Á|| §©â zsÁ¨sÁ UÀÄAzÀªÁ£À vÁ|| EAr ºÁ° ªÀ¹Û ¨sÉÆý zÀzÀ¯Á£Á vÁ|| UÀgÀÄAqÁ f|| ¥ÁtÂ¥Àvï F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁ UÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSÉ ¬ÄAzÁUÀ° ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ UÀÄAzÀªÁ£À UÁæªÀÄzÀ zÁn ºÉÊ-ªÉà ¨ÁdÄ EgÀĪÀ §©âzÁ ¥ÀAeÁ© zsÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀð d¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸À.vÀ.¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ. Dgï.UÀrØ ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.06.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 01.06.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ g±ÀAPÀgÀAiÀÄå vÀA ±ÁAvÀAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á||UÉÆgÀ£Á¼À F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ d£ÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ N¹ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß UÉÆgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÁÖöåAqÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ EgÀÄvÀÛzÉ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 620/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄÄgÀ£Á¼À ¹¦L EAr ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.06.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.161/2016 PÀ®A. 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3,36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A.44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4[1], 4[J] ¸À.PÀ 21 [4], 21 [4][J].

           ¢£ÁAPÀ: 01.06.2016 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉUÉ 1) mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA; PÉ.J.28/n.©7327 2) ¸ÀégÁd PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ EAf£À £ÀA;473029-J¸ï.Dgï f07594 3) mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ PÉ.J.28/n.J.4535 4) mÁæöåPÀÖgï £ÀA; PÉ.J.28/n.©;7330 F £Á®ÄÌ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV MlÄÖ 14,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÉÄïÁÌt¹zÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ©üêÀÄ£ÀUËqÀ.J.©gÁzÁgÀ  ¹¦L ¹AzÀV  ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.06.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.