Facebook

Number of Visitors

Wednesday, June 1, 2016

DAILY NEWS ON 01-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 01.06.2016

1) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.160/2016 PÀ®A. 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÉ.JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r PÁAiÉÄÝ.
               ¢£ÁAPÀ: 31.05.2016 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ 1) ªÀÄ»AzÁæ CdÄð£À mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA; PÉ.J-32/ n.J-2330 (EAf£À £ÀA; J£ï.eÉ.¹. AiÀÄÄ 2541) ªÀÄvÀÄÛ £ÀA§j®èzÀ mÉæîgÀ ZÁ®PÀ. 2) £ÀÆå ºÁ®AqÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-32/ n.J-7366 & mÉæîgÀ£ÀA: PÉ.J-32/ n.J-0266 ZÁ®PÀ. 3) J¯ï & n eÁ£À rAiÀÄgï mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ, (EAf£À £ÀA: 3029n2006 66) ªÀÄvÀÄÛ £ÀA§j®èzÀ mÉæîgÀ ZÁ®PÀ.4) ªÀÄ»AzÁæ CdÄð£À mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ, (EAf£À£ÀA:J£ï.J£ï.JZï.ªÁíAiÀiï 05849) ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgÀ (ZÉ¹ì £ÀA§gÀ J0782) ZÁ®PÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV MlÄÖ 4,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß  ªÉÄïÁÌt¹zÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ  mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà L.JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw. ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ¹AzÀV oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.05.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/2016 PÀ®A. 15(J). 32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 31.05.2016 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ ¸ CtÚ¥Àà. vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ. ¸ÀzÀgÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á||UÀÄAzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢PÀAzÀ AiÀiÁªÀzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀ£Àß ¥Á£À±Á¥À CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀ d£ÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä D¸ÀàzÉ ¤ÃrgÀĪÀzÀ®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV 1] 90- JªÀiï.J¯ï gÁeÁ «¹Ì ¥ÉÃmÁæöå qÀ©âUÀ¼ÀÄ-02. 2] 180 JªÀiï.J¯ï zÀ N®Ø lªÀjÃ£ï «¹Ì ¥ÉÃmÁæöå qÀ©âUÀ¼ÀÄ-08 .EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉƦvÀ¤AzÀ MlÄÖ 491.12/gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¦üAiÀiÁ𢠲æà J¸ï. ©.ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.05.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.184/2016 PÀ®A. ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4,4[1J] gÀ ºÉƸÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011 CzÁåAiÀÄ 31 Dgï. (13) ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹.
       ¢£ÁAPÀ: 31.05.2016 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉUÉ ZÁAzÀ¨ÁµÁ vÀA £À©gÀ¸ÀÆ® PÀ®§ÄVð ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð ¸Á|| §gÀUÀÄr 1) ªÀÄ»AzÁæ 395 l¨ÉÆð ¸ÀÄ¥Àgï PÀA¥À¤AiÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉJ/28/n©/5626 CAvÁ £ÀA§gÀ £ÀªÀÄÆzÀ EzÀÄÝ EzÀgÀ JAf£À £ÀA J£ï.JZï.©.JPÀì00381 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ F mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAzÀ PÀ¼ÀªÀÅvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀgÀÖzÀ°è CAzÁdÄ 1 ¨Áæ¸À C¸ÀQ. 2000 gÀÆUÀ¼À ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄÄgÀ£Á¼À ¹¦L EAr ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.05.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.185/2016 PÀ®A. ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4,4[1J] gÀ ºÉƸÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011 CzÁåAiÀÄ 31 Dgï. (13) ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 31.05.2016 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ ¸ÁUÀgÀ vÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á|| §gÀUÀÄr) ¸ÀégÁd PÀA¥À¤AiÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ £ÀA§gÀ E®èzÀ mÁæöåPÀÖgÀ MAzÀÄ JAf£À £ÀA 391354/r©001204J F mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAzÀ PÀ¼ÀªÀÅvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀgÀÖzÀ°è CAzÁdÄ 1 ¨Áæ¸À C¸ÀQ. 2000 gÀÆUÀ¼À ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄÄgÀ£Á¼À ¹¦L EAr ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.05.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.