Facebook

Number of Visitors

Tuesday, June 7, 2016

DAILY NEWS ON 07-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 07.06.20161) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2016 PÀ®A: 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 06.06.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ 1)¯Á®®¸Á§ vÀAzÉ. C«ÄãÀ¸Á§ PÉÆmÁå¼À ªÀAiÀiÁ:41 ªÀµÀð. ¸Á: eÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃoÀ ªÉÄÃAqÉUÁgÀ UÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2)²ªÀgÁAiÀÄ @¸ÀÄgÉñÀ vÀA/AiÀĪÀÄ£À¥Àà §dAwæ ªÀAiÀiÁ: 56 ¸Á; eÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥sÉÃoÀ gÉÆÃqÀ §dAwæ UÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ §§¯ÉñÀégÀ £ÁPÀzÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ §¸ï ¸ÁÖ¥À »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt PÀ¯Áåt CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 18,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà JA.© C¸ÉÆÃqÉ ¦.L r.¹.L.© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2016 PÀ®A: 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 06.06.2016 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ 01] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ zÀ¼ÀªÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À 02] ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¥ÀAZÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À F DgÉÆævÀgÀ°è C.£ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥ÀlÖtzÀ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1740/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ  ¹,Dgï, ¸ÁUÀgÀ ¹,JZï,¹ 943 ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 05/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 06.06.2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 03:00 UÀAmɬÄAzÁ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÉÄÊvÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ gÉÃRÄ vÀA: xÁªÀgÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ:45 ¸Á: EAUÀ¼ÉñÀégÀ vÁAqÁ £ÀA-1 EvÀ£ÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrMzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è J£ÉÆà ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀAvÁ ªÀĸÀ©£Á¼ÀzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀA: ²ªÀ¥Àà ªÀiÁV EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ §zÀÄ«£À°gÀĪÀ ¨Éë£À VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ®ÄAV¬ÄAzÁ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀA: gÉÃRÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-40 ¸Á:EAUÀ¼ÉñÀégÀ J¯ï n £ÀA§gÀ-1 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 15/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 06.06.2016 gÀAzÀÄ 08.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ²ªÀ¥Àà ºÀªÀ¼ÀV, ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: ZÁ®PÀ-PÀA-¤ªÁðºÀPÀ. ¸Á: ¨ÁåPÉÆÃqÀ, vÁ: ¹AzÀV. FvÀ£ÀÄ ¹AzÀV-UÀÄvÀÛgÀV §¹ìUÉ UÀÄvÀÛgÀVUÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¹AzÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀzÀ°è §¹ì£À ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ M«ÄäAzÉÆêÉÄäÃ¯É ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀªÁVzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ ¹AzÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÊzÀåjUÉ vÉÆÃj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥À nÖgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ¨ÉÆÃgÀªÀÄä @ ®Qëöäà UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ºÀªÀ¼ÀV ¸Á: ¨ÁåPÉÆÃqÀ, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 13/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 06.06.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 2.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÊvÀ: £ÁUÀªÀiÁä @ ¨sÁUÀå²æ UÀA: FgÀtÚ K¼ÀV ªÀAiÀiÁ|| 19 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄtAPÀ®V vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À SÁ¸À ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj ªÉÄÊvÀ½UÉ ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÁ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀzÀ ¨É£É EzÀÄÝ, EªÀ½UÉ UÁªÀn vÀjÃPÀ ºÁUÀÄ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀzÀ  ¨É£É PÀrªÉÄ DVgÀ°¯Áè. F ºÉÆmÉÖ PÀrvÀzÀ vÁæ¸À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¥sÁå¤UÉ ªÉÄʪÉÄð£À ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ PÀÄwÛUÉUÉ HgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ¼É. EªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛj UÀA: ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ K¼ÀV ¸Á|| ªÀÄAzÀÆæ¥À vÁ|| zÀQët ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ f|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.