Number of Visitors

Thursday, June 30, 2016

PRESS NOTE ON 30-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                                                                «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 30.06.2016

¸ÀASÉå: 33/2016
                PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÉÆA¢zÀ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À 


       ¢£ÁAPÀ: 29.06.2016 gÀAzÀÄ ±ÀºÀgÀzÀ mÉæÃdj PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¸ÉʤPÀ ¸ÀÆ̯ï PÀA¥ËAqÀUÉ ºÀwÛ ºÀ¼É lPÉÌ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ¸ÀAvÉÆõÀ §dAwæ EªÀ£À PÉç¯ï D¦üù£À ªÀÄÄAzÉ 1) gÀªÉÄñÀ vÀA.§¸À¥Àà D¸ÀAV ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄ£ÀUÀƽ 2) azÁ£ÀAzÀ vÀA.¨ÉÊ®¥Àà ¸ÁwºÁ¼À ªÀAiÀiÁ:38 ªÀµÀð ¸Á|| aªÀÄä®V (¨sÁUÀ-2) vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr  3) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA. ¸ÀzÁ²ªÀ ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉƸÀ PÀÄA¨ÁgÀ NtÂ, UÁåAUÀ¨ÁªÀr gÉÆÃqÀ, J¼ÀªÉÄð ©°ØAUÀ »AzÀÄUÀqÉ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ¯ï ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà JA.©.C¸ÉÆÃqÉ ¦L, r¹L© WÀlPÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 3- PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 8- fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, F §UÉÎ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C¥sÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 205/2016 PÀ®A. 25 (1)(J), 29(J)(©) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.

       ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 zÁ½ ªÀiÁrzÀ ²æà JªÀiï. ©.C¸ÉÆÃzÉ ¦L r¹L© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ D¹Ã¥sÀ.r.j¸Á®zÁgÀ ¹¦¹-1185, ±ÀgÀtÄ LºÉÆüÉî ¹¦¹-1203, ¢£ÉñÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¹¦¹-443, UÉÆÃ¥Á® ¸ÁUÀgÀ ¹¦¹-1354, ²ªÁ£ÀAzÀ qÉÆ½î ¹¦¹-1303 ºÁUÀÆ ©.JA.UÉƼÀ¸ÀAV J.JZï.¹-267 gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèXøÀ¯ÁVzÉ. 

DAILY NEWS ON 30-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 30.06.20161) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 29.06.2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ ¹zÀÄÝ @ ¹zÀÝ¥Àà. vÀAzÉ ¸ÀÄvÁgÉ¥Àà. PÀ®ÆègÀ ªÀAiÀiÁ:19 ,ªÀµÀð ¸Á: D®ªÉÄî F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ D®ªÉÄîzÀ ¹zÉÝñÀégÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ ªÀÄlPÁzÀ  N:¹ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 250/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À.vÀ. ²æà J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2016 PÀ®A: 12 (J). 32 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 29.06.2016 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉUÉ ©üêÀiÁ vÀAzÉ EAzÀæfÃvï PÀëwæ ªÀAiÀiÁ-36 ªÀµÀð ¸Á||PÀqÀt F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢PÀAzÀ AiÀiÁªÀzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀ£Àß ¥Á£À±Á¥À CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀ d£ÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä D¸ÀàzÉ ¤ÃrgÀĪÀzÀ®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV 1] 180- JªÀiï.J¯ïzÀ gÁeÁ ¥ÉÃmÁæöå qÀ©âUÀ¼ÀÄ MlÄÖ-9 EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ¸À.vÀ. ²æà J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.205/2016 PÀ®A: 25(1)(J).29(J)(©) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 29.06.2016 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà D¸ÀAV ¸Á|| ªÀÄ£ÀUÀƽ 2) azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¨ÉÊ®¥Àà ¸ÁwºÁ¼À ¸Á|| aªÀÄä®V 3) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ÃªÀ ¨sÀdAwæ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 4) EªÀiÁæ£À vÀAzÉ ªÀÄ°PÀ¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á|| gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ vÁ|| dªÀÄRAr f¯Éè || ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ºÁ°ªÀ¹Û zÀUÁð eÉÊ® «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ (²PÉëAiÀiÁzÀ PÉÊ¢) 5) ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÄ¢®èzÉ AiÀiÁgÉÆà E£ÉÆßçâ DgÉÆævÀ£ÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ÀìªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV DgÉÆæ C£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ DgÉÆæ C£ÀA: 4 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ  AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â£À PÀqɬÄAzÀ 3 PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ®UÀ¼ÀÄ 8 fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV  PÉÆr¹zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 3 PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ® ºÁUÀÆ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæ C £ÀA: 3 & 4 £ÉÃzÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À.vÀ. ²æà ²æÃ.JªÀiï.© C¸ÉÆÃqÉ ¦L r.¹.L.© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Wednesday, June 29, 2016

DAILY NEWS ON 29-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.06.20161) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J)
          ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ 20.20 UÀAmÉUÉ 1] ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃj ¸Á: ¨ÉÆÃgÀV ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉ J 01/ J r -4365 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, 2] ¸ÀA¥ÀvÀÛ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: ¹AzÀV ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉ J 01/ J r -4365 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ ±ÉA¨ÉêÁqÀzÀ §¢AiÀÄ®èQgÀĪÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á§UÉÆøÀìgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À.vÀ. ²æà J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2016 PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ 01] ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtUËqÀ ¥Ánî 2] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ©gÁzÁgÀ 3] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ VgÀªÀÄ®è QtV 4] ©¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄgÀUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 5] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ 6] ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: J®ègÀÆ vÁgÁ¥ÀÆgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ vÁgÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è [¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è] E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 2500/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À.vÀ. ²æà J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2016 PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ 01] ±ÁAvÀ¥Àà. vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà. £Á« ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð ¸Á: vÁªÀgÀSÉÃqÀ [2]¹zÀÝtÚ. vÀAzÉ CtÚ¥Àà. ¨ÉÆUÀAr ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð ¸Á: vÁªÀgÀSÉÃqÀ [3] ¸ÀÄgÉñÀ. vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ. ªÀÄ£ÀUÀƽ ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð ¸Á: vÁªÀgÀSÉÃqÀ 4] ±ÀgÀtUËqÀ. vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ. §UÀ° ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð ¸Á: vÁªÀgÀSÉÃqÀ [5] £ÁUÀ¥Àà. vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà. dªÀiÁzÁgÀ ¸Á||vÁªÀgÀSÉÃqÀ [¥ÀgÁj] F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ vÁªÀgÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 1500/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À.vÀ. ²æà J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmÉUÉ PÁ²£ÁxÀ vÀA. «oÀ×® vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð, ¸Á:§gÀqÉÆî, vÁ:EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 01/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N. ¹ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 1200/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ, J¸ï.¦ ²AV, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ C¯Áè¨sÁPÀë vÀA:ºÀĸÉãÀ¸Á§ EAUÀ¼ÉñÀégÀ ªÀAiÀiÁ:55 ¸Á:ªÀÄļÀªÁqÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄļÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁgÀéd¤PÀjAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹.JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄvÁÛUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 640/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ UÁtÂUÉÃgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2016 PÀ®A: 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ 12.20 UÀAmÉUÉ ©üêÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ §¸À¥Àà PÉÆüÁj ªÀAiÀiÁ 56 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÉÆÃgÀV F DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¨sÉÆÃgÀV UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¸ÁööåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 2084.92/- gÀÆ. UÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà §¸ÀªÀgÁd PÉ ªÀÄÄPÀwðºÁ¼À ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7) zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2016 PÀ®A: 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmÉUÉ ©üêÀÄAiÀiÁå vÀAzÉ ºÀtªÀÄAiÀiÁå F¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸Á: ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ 46 ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ®Ö «¹Ì 180 JA.J¯ïzÀ ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV gÀnÖ£À ¨ÁPÀìzÀ°è ¸ÀAUÀ滹 ElÄÖPÉÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 2040.56 /-gÀÆ. UÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà §¸ÀªÀgÁd PÉ ªÀÄÄPÀwðºÁ¼À ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2016 PÀ®A: 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.

          ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀA AiÀÄZÀgÀ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á|| ªÀAzÁ® (Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É) F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è lÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 1473.36/-gÀÆ. UÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà «PÁ¸ï.¦®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

Tuesday, June 28, 2016

DAILY NEWS ON 28-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016

1) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 199/2016 PÀ®A: 279. 304 (J) L.¦.¹.
          ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ L±ÀgÀ UÀÆqÀì UÁr £ÀA: JA.JZï: 45/n: 5349 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¸ÀèªÀÄ vÀA: PÀjêÀÄ ±ÉÃR ¸Á: dªÀ¼Á vÁ: ¸ÁAUÉÆïÁ f: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ L±ÀgÀ UÀÆqÀì UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ gÁAUÀ¸ÉÊqÀ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ CgÀPÉÃj vÁAqÁ¢AzÁ §gÀlV vÁAqÁzÀ PÀqÉUÉ n.«í.J¸ï JPÀì¯ï UÁr £ÀA: PÉJ: 28/eÉ: 0774 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄÄ vÀA: ®ZÀÄÑ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á: CgÀPÉÃj vÁAqÁ £ÀA: 1 vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ CªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ .ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©.J¯ï.r.F D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁ£É 09.20 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ «¯Á¸À vÀA: ¸ÉÆêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ eÁw »AzÀÆ ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CgÀPÉÃj vÁAqÁ £ÀA:1 vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀªÀÄzÉ ¹zÀÝ¥Àà §Æ¢ºÁ¼À  ¸Á|| ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹. dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 4000/- gÀÆ, 1-ªÉÆèÉÊ¯ï ºÁUÀÆ 1-ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À.vÀ. ²æà ¥Àæ¸À£Àß zÉøÁ¬Ä r.J¸ï.¦ EAr G¥À«¨sÁUÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà  PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð ¸Á|| ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹. dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 890/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À.vÀ. ²æà ¥Àæ¸À£Àß zÉøÁ¬Ä r.J¸ï.¦ EAr G¥À«¨sÁUÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ PÀĨÉÃgÀ¥Àà vÀA §¸À¥Àà PÀÄ¥Àà¸ÀÛ ªÀAiÀiÁ-46 ªÀµÀð ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¨ÁA¨É, PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 840/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À.vÀ. ²æà «PÁ¸ï.¦.®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 10/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 26.06.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.45 UÀAmɬÄAzÀ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ: ©Ã©eÁ£À vÀA. ±À©âÃgÀ¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ : 60 ªÀµÀð GzsÉÆåÃUÀ: §¼É ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| UÀĪÀÄädUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖà ºÉÆwÛ¸ÀĪÁUÀ DPÀ¸ÁävÁV ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¨ÉAQ ºÀwÛ  ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ DjÃ¥ÀºÀĸÉãï vÀA. ªÀi˯Á¸Á§ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl, ¸Á|| PÉ.JZï.©. PÁ®¤AiÀÄ ºÀwÛgÀ n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£ï £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 15/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÀ: ¤Ã®PÁÌ UÀA: CA§tÚ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ|| 23 ªÀµÀð ¸Á|| CAdÄlV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À SÁ¸À vÀAV EgÀÄvÁÛ¼É. EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CAdÄlV UÁæªÀÄzÀ: CA§tÚ vÀA: ©ÃgÀ¥Áà ºÀÆUÁgÀ CA§ÄªÀªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ CªÀgÀ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ, CA¢¤AzÁ ¸ÀzÀj ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉÆ «µÀAiÀĪÁV ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV G£ÀÚzÉ w£ÀßzÉ ªÀiË£ÀªÁVzÀݼÀÄ. F §UÉÎ «ÄgÀd D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CzÀÄ UÀÄtªÀÄÄR DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁVAiÉÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ºÁj ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ¼É.  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÄzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ PÀȵÁÚ vÀA: ªÀÄ®PÁj CaÑUÁgÀ ¸Á|| CAdÄlV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Monday, June 27, 2016

DAILY NEWS ON 27-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 27.06.2016
1) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/2016 PÀ®A: 279. 304 (J) L.¦.¹.
         ¢£ÁAPÀ: 26.06.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀÄA§V ¸Á: ªÀÄrPÉñÀégÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ 28 EJZï-8320 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄrPÉñÀégÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ZÁ®£ÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÁQPÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ  ¨Ájà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀtÚ vÀÄA§V  ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄrPÉøÀégÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2016 PÀ®A: 279. 338. 304 (J) L.¦.¹.
         ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J¯ï.10 Jf 3583 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C«ÄãÀ vÀAzÉ d¯Á®Ä¢ÝãÀ ¸Á|| PÉÆ®èA @ C¯ï-C«ÄãÀ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃd «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ C¯ï-C«ÄãÀ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃd PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢üAiÀÄ UÀAqÀ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÞªÀÄä @ C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀqÀ®V ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÉƺÀªÀÄzÀ±Á vÀAzÉ ±ÁeÁºÁ£À ªÀÄƪÀjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀªÁgÀ vÁ£ÀÆ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀÄgÀÄgÁd PÀÄ®PÀtÂð EªÀ£ÀÄ ¢: 25.06.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 09:15 WÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ UÀÄgÀÄgÁd PÀÄ®PÀtÂð, ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á¹Ûçà £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2016 PÀ®A: 15 (J), 32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 26.06.2016 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà zsÀƼÀ¥Àà ²ªÀtV ªÀAiÀiÁ:50 ªÀµÀð ¸Á:§ªÀÄä£ÀºÀ½î vÁ:¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢PÀAzÀ AiÀiÁªÀzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀ£Àß QgÁ¤ CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀ  d£ÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä D¸ÀàzÉ ¤ÃrgÀĪÀzÀ®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV  01] 180 JªÀiï.J¯ï zÀ N®Ø lªÀjÃ£ï «¹Ì ¥ÉÃmÁæöå qÀ©âUÀ¼ÀÄ-10 .EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀºÀzÀ CAUÀrUÉ §AzÀ d£ÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV D¸ÀàzÀ ¤ÃqÀĪÁUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ²æà ¸ÀvÀ: J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.Sunday, June 26, 2016

DAILY NEWS ON 26-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.06.2016

1) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2016 PÀ®A: 143. 147. 324. 504. 307 gÉ/ªÀÅ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1)(10) J¸ï¹/J¸ï¹ PÁAiÉÄÝ-1989.
         ¢£ÁAPÀ: 24.06.2016 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) UÀÄgÀ¹zÀÝ¥Àà ºÉÆ£ÀߥÀà ©gÁzÁgÀ (¸ÁºÀÄPÁgÀ),  2) ¤AUÀ¥Àà §¸À¤AUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ (CPÁÌUÉƼÀ), 3) ¸ÀAPÀ¥Àà ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄgÀr,  4) «zÁåzsÀgÀ ªÀiÁAvÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ, 5) UËqÀ¥Àà §¸À¤AUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ,  6) ¤AUÀ¥Àà ºÉÆ£ÀߥÀà ©gÁzÁgÀ J®ègÀÆ eÁw: »AzÀÆ UÁtÂUÀ, ¸Á: SÉÊ£ÀÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÆzÀ® ºÉAqÀw ¸ÀÄ£ÀAzÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ DgÉÆæ £ÀA:1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÝ£ÀÄß ¦gÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ¤UÀÆ & ¦gÁå¢UÀÆ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ dUÀ¼À¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¥Àj¹µÀÖ eÁwUÉ (»AzÀÆ ºÉƯÉgÀ) ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ, ¸ÀºÀ CªÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §rUÉ & ¥ÀgÀ¹ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÀvÁߨÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð EªÀ½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ±ÁAvÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ºÀjd£À, ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄBSÁ¥ÁvÀ UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¹qÀè¥Àà ¤AUÀ¥Àà ºÀjd£À, ¸Á: SÉÊ£ÀÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2016 PÀ®A: 323. 324. 504. 506 gÉ/ªÀÅ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1)(10) J¸ï¹/J¸ï¹ PÁAiÉÄÝ-1989.
         ¢£ÁAPÀ: 23.06.2016 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀA:CdÄðt ©¼ÀÆîgÀ 2) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA:CtÚ¥Àà ¥ÀÆeÁj 3) ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀÄ E®è ¸Á:ªÀÄÆgÀÄ d£À §§¯ÉñÀégÀ F DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀjòµÀÖ ®ªÀiÁt eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀÄ£ÀÄ FUÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥Áæ¥ÀAaPÀ CqÀZÀuÉ ¸À®ÄªÁV, EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ C£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£À PÀqɬÄAzÀ 2 ®PÀë gÀÆ ºÀt ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, D PÁ®PÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ 2 SÁ° ZÉPÀÌ ºÁUÀÆ MAzÀÄ SÁ° ¨ÁAqï PÉÆnÖzÀÄÝ, FUÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½PÉÆnÖzÀÄÝ. vÁ£ÀÄ PÉÆlÖ SÁ° ZÉPÀÌ ºÁUÀÆ ¨ÁAqï ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ PɼÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀjòµÀÖ ®ªÀiÁt eÁwAiÀĪÀ£ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ CªÀ¤UÉ K ¤ÃZÀ ®ªÀiÁt eÁw ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀÄ ¤ÃZÀ eÁwAiÀĪÀ£ÁV £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ZÉPÀÌ, ¨ÁAqï PÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, ªÉÊgÀ¤AzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ¥ÁAqÀÄ vÀA:oÁPÀgÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀiÁ;36 ªÀµÀð ¸Á:PÁgÀeÉÆüÀ vÁAqÁ vÁ:«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ 13.15 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÁ±À. vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà. ²A¦ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á||zÉêÀtUÁAªÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ zÉêÀtUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¸ÁÖöåAqÀzÀ°ègÀĪÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ  MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ ªÀÄlPÁzÀ N:¹ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 170/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ¸ÀvÀ: J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 197/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ 14.10 UÀAmÉUÉ C¤Ã¯ï vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀ ¤A¨Á¼ÀÌgï, ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ- PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| C°AiÀiÁ¨ÁzÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ¥sÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ  1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÀ¯Áåt N¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 1,530/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ¦ PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L r¹© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ «eÉÃAiÀÄAzÀæ ¹AUï vÀAzÉ CdÄðt ¹AUï PÀA¦è ªÀAiÀiÁ:48 ªÀµÀð ¸Á|| UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ: zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥ÀlÖtzÀ vÁ½PÉÆl ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉÆÃj gÀªÀgÀ ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ N.¹.ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. F DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 510/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà §¸ÀªÀgÁd PÉ ªÀÄÄPÀwðºÁ¼À ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ 14.45 UÀAmÉUÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ:34ªÀµÀð ¸Á|| zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥ÀlÖtzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ¥À²ÑªÀÄzÀ UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ N.¹.ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À F DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 420/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà §¸ÀªÀgÁd PÉ ªÀÄÄPÀwðºÁ¼À ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Saturday, June 25, 2016

DAILY NEWS ON 25-06-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.06.2016

1) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2016 PÀ®A. 279. 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ

       ¢£ÁAPÀ 23/06/2016 gÀAzÀÄ 17:00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 24/06/2016 gÀAzÀÄ 11:00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è.   EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAfêÀ zsÀ£À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ, ¸Á: UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV vÁAqÁ, vÁ: ¹AzÀV.   £ÀA§j®èzÀ »gÉÆà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀÆgÁzÀ zÀÄzÀ¤ (CdÆðtV vÁAqÁ) ¢AzÀ vÀ£Àß C½AiÀÄ£À £ÀA§j®èzÀ »gÉÆà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzÀVUÉ §AzÀÄ ¹AzÀV¬ÄAzÀ UÀ§¸ÁªÀ¼ÀVUÉ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ-PÀ®§ÄgÀV J£ï.JZï-218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ, PÉÊ-PÁ®Ä, JzÉUÉ WÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ.  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.

     ¢£ÁAPÀ: 24-06-2016   gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉUÉ   EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ) ²æPÁAvÀ §¸À¥Àà §dAwæ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ AiÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ PÁ®¤2) ¦æÃvÀªÀiï vÀA: ªÉÆúÀ£À¯Á® ¸ÀÄ£ÉÃeÁ ªÀAiÀiÁ: 70 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁA¢£ÀUÀgÀ3) ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ªÁqÉÃzï ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ4) PÁ¹ÃªÀÄ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ E§âgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. ¨sÁVAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À ªÀiË®å 1) gÉÆÃR ºÀt 570=002) N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¹Ãn 1 C.¸À.Q 000=003) ¨Á®¥É£ï 1 C.¸À.Q 000=004) ©½ ºÁ¼ÉÃAiÀÄ ¸ÀtÚ vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ 3 C.¸À.Q 000=00 F §UÉÎ ²æà ¸ÀvÀ: JªÀiï.J£ï,¹AzsÀÄgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀÄ ªÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ

     ¢£ÁAPÀ: 23-06-2016  gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA: AiÀÄAPÀ¥Àà G¥ÁàgÀ  ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð ¸Á|| ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î ºÁ|| ªÀ|| vÁ½PÉÆÃn  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ  DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À N¥À£ï PÉÆèÃd JA§ÄªÀ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁzÀ N.¹ £ÀA§gÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.1) gÉÆÃR ºÀt  360/-2) N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ   Q;00=00 3) ¨Á®¥É£ï MAzÀÄ Q;00=00 F §UÉÎ ¸À vÀ|| ¹.©. ¨ÁUÉêÁr. ¦.J¸ï.L [PÁ¸ÀÆ]    vÁ½PÉÆÃn ¦.J¸ï. EªÀÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 13/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

     ¢£ÁAPÀ 23-06-2016 gÀAzÀÄ 1400 DªÀgÀì¢AzÀ ¢£ÁAPÀ; 23-06-2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5=00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ  gÁ¢üÃPÁ vÀA. ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 8 ªÀµÀð  ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆeÁ vÀA. ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 7 ªÀµÀð ¸Á||  E§âgÀÆ £ÁUÀgÁ¼À ºÀÄ° EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 23-06-2016 gÀAzÀÄ £ÉëÄAiÀÄAvÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÁå£ÀízÀ ©¹ HlªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ §»ÃðzɱÉUÉ HgÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀgÀPÁj PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¨Á« PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ ºÀĪÀÄä¹ì£À°è M§âjUÉƧâgÀÄ ¨Á«AiÀÄ PÀA¥ËAqÀ Kj E§âgÀÆ eÉÆð ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛgÉ  CxÀªÁ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉ JvÀÛgÀ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¨Á«AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä C¸ÁzÀå EzÀÄÝzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ ºÉÃUÉ Kj ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛgÉ CA§ÄzÀÄ §UÉÎ E§âgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ±ÀgÀt¥Àà vÀA. w¥ÀàtÚ ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 41 ªÀµÀð ¸Á|| £ÁUÀgÁ¼À ºÀÄ° vÁ®ÆPÀ; §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr.  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2016 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 20/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

     ¢£ÁAPÀ 24/06/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06;00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåöºÀß 12;00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀA PÀ¯ÁåtUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ- 45 ªÀµÀð ¸Á|| aAZÉÆÃ½î ºÁ|ªÀ| UÉÆüÀ¸ÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀVgÀĪÀ ºÉÆmÉÖPÀrvÀzÀ ¨É£ÉAiÀÄ vÁ¥À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è ¨É¸ÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ ¨ÁA¢£À°ègÀĪÀ ¨Éë£À VÃqÀPÉÌ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06;00 UÀAmɬÄAzÁ ªÀÄzÁåºÀß 12;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÁ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆÃgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè  F §UÉÎ ¸ÀÄ£ÀAzÁ UÀA ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð ¸Á: UÉÆüÀ¸ÁgÀ vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, June 24, 2016

PRESS NOTE ON 24-06-2016

   ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                                                          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 ¢£ÁAPÀ: 24.06.2016
¸ÀASÉå: 32/2016
ºÀt ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw¹zÀ DgÉÆæUÀ¼À §AzsÀ£À
       ¢£ÁAPÀ: 23.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉUÉ ²æà D£ÀAzÀ vÀA. ªÀÄÄgÀUÉ¥Àà PÉÆ¥ÀàzÀ ªÀAiÀiÁ : 36 ªÀµÀð ¸Á|| ±ÁAw¤PÉÃvÀ£À PÁ®¤, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ°è “vÀªÀÄä ¨Á§vï QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀĤ¯ï vÀA. ªÉAPÀmÉñÀ zsÀ£ÀªÁqÀ EªÀ£ÀÄ £À¤ßAzÀ ºÀt ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ «ZÁgÀ ªÀiÁr CªÀ£À UɼÉAiÀÄgÀ ¸ÀAUÀqÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ D¢vÀå vÀA. D£ÀAzÀ PÉÆ¥ÀàzÀ ªÀAiÀiÁ: 11 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ : 22.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 15.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÁAw¤PÉÃvÀ£À PÁ®¤AiÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAzÀ CmÉÆÃzÀ°è C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £À£Àß ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gïUÀ½UÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr “¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ QqÁßöå¥ï ªÀiÁrzÉÝÃªÉ 8 ®PÀë ºÀt PÉÆr E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛêɔ CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÀtzÀ ¨ÉÃrPɬÄnÖzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ CµÀÄÖ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ DUÀĪÀÅ¢®è 3 ®PÀë PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ 5 ®PÀë ºÀt PÉÆr E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý £À£ÀUÉ ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä ºÉý £ÀAvÀgÀ gÀA¨sÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛUÉ §gÀ®Ä ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ ºÀtzÉÆA¢UÉ gÀA¨sÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆÃzÁUÀ “¤Ã£ÉƧâ£Éà ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÉ ¨ÉÃgÉ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÉAiÀiÁ ¤£Àß ºÀt £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃqÀ” CAvÁ ºÉý £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ D¢vÀå¤UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ” CAvÁ ªÀUÉÊgÉ EzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ £ÀA. 117/2016 PÀ®A. 143, 364(J) ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
         DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ²æà n.J¸ï.¸ÀÄ°á ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà JA.J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀ gÀa¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ : 24.06.2016 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 05.15 UÀAmɬÄAzÀ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è F PɼÀV£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ PÀÈvÀå ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ §eÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ CmÉÆà £ÀA. PÉJ-28 ¹-1356 ªÀÄvÀÄÛ »gÉÆà ºÀAPï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-28 EeÉ-0777 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

1) ¸ÀĤ¯ï vÀA. ªÉAPÀmÉñÀ zsÀ£ÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ : 21 ªÀµÀð ¸Á|| zÀgÀ¨ÁgÀ UÀ°è, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 
2) ¸ÀAdÄ vÀA. §¸ÀªÀgÁd ¨É¼ÀÄî©â ªÀAiÀiÁ : 19 ªÀµÀð ¸Á|| ¥ÀÄ®PÉò£ÀUÀgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
3) gÀªÉÄñÀ vÀA. gÁZÀ¥Àà ¤A§gÀV ªÀAiÀiÁ : 22 ªÀµÀð  ¸Á|| ²SÁgÀPÁ£É, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
4) «oÀ® vÀA. ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ : 19 ªÀµÀð ¸Á|| zÀgÀ¨ÁgÀUÀ°è, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 
5) d¨ÁâgÀ vÀA. ªÀÄ»§Æ§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ : 19 ªÀµÀð ¸Á|| mÉÃPÀqÉ UÀ°è, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ


     ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀ ²æà n.J¸ï.¸ÀÄ°á ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ, ²æà JA.J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ªÀiÁ¼ÉÃUÁAªÀ, ¥ÀªÁgÀ, PÀ¨ÁqÉ, CA¨ÁgÉ, PÉÆÃmÁå¼À, ¤qÉÆÃt ºÁUÀÆ ºÀ½î gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.