Facebook

Number of Visitors

Saturday, May 21, 2016

PRESS NOTE ON DATE 21-05-2016

                      ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                               «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 21.05.2016

¸ÀASÉå: 25/2016

PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÉÆA¢zÀ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À 
          

       ¢£ÁAPÀ: 21.05.2016 gÀAzÀÄ EAr vÁ®ÆQ£À »AUÀt UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¸ÁÖ¥À ºÀwÛgÀ 1] gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£À qÉÆ½î ªÀAiÀiÁ:-21 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr 2] UÀt¥Àw vÀAzÉ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ «ÃgÀ±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ:-23 ªÀµÀð ¸Á|| ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ vÁ|| EAr EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AvÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà JA.©.C¸ÉÆÃqÉ ¦L, r¹L© WÀlPÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 2- PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3- fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, F §UÉÎ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C¥sÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 82/2016 PÀ®A. 25 [1] (J) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.

       ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 zÁ½ ªÀiÁrzÀ ²æà JªÀiï. ©.C¸ÉÆÃzÉ ¦L r¹L© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ D¹Ã¥sÀ.r.j¸Á®zÁgÀ ¹¦¹-1185, ±ÀgÀtÄ LºÉÆüÉî ¹¦¹-1203, ¢£ÉñÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¹¦¹-443, UÉÆÃ¥Á® ¸ÁUÀgÀ ¹¦¹-1354, ²ªÁ£ÀAzÀ qÉÆ½î ¹¦¹-1303 gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèXøÀ¯ÁVzÉ.