Facebook

Number of Visitors

Tuesday, May 31, 2016

DAILY NEWS ON 31-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 31.05.2016

1) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.172/2016 PÀ®A. 302 L¦¹.
        ¢£ÁAPÀ: 29.05.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 30.05.2016 gÀ ¨É¼ÀV£À 05.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ªÉÄÊvÀ ²æñÉÊ® vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ºÀnÖ ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð ¸Á: ElÖAVºÁ¼À FvÀ¤UÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ J¯ï©J¸ï ªÀiÁPÉðl ºÀwÛgÀ §gÀĪÀ ¥ÀAPÀd PÁèxï¸ÉÆÖÃgï ªÀÄÄAzÉ PÀnÖUÉ ¥sÀ½ ºÁUÀÆ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ºÀnÖ ¸Á: ElÖAVºÁ¼À vÁf:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.88/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 30.05.2016 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀĤî vÀA: AiÀÄ®è¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ|| 26 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSÉ ¬ÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CPÀæªÀĪÁV ºÁAiÀiïªÁqÀìð PÀA¥À¤AiÀÄ 90 JA.J¯ïzÀ ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ 96 EzÀݪÀÅ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 26gÀÆ 14¥ÉÊ¸É QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄ CAvÁ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ËZÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §gÉzÀªÀÅUÀ½zÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 2509.44 ¥ÉʸÉUÀ½zÀÄÝ vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ. Dgï.UÀrØ ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.173/2016 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.

         ¢£ÁAPÀ: 24.05.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ  ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©ÃªÀĹAUï gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀªÀ¼ÀºÀ¼Àî vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢ ªÀģɬÄAzÀ ¨ÁUÉêÁrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãɠ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀjUÉ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ©ÃªÀĹAUï vÀAzÉ dUÀ£ÀÄ gÀd¥ÀÆvÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.