Facebook

Number of Visitors

Monday, May 30, 2016

DAILY NEWS ON 30-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 30.05.2016

1) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.86/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.      
        ¢£ÁAPÀ: 29.05.2016 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ PÀÆædgï fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J.28 J£ï:2440 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀA: ¤AUÀ¥Àà ¨ÁªÀÇgÀ  ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ZÁAzÀ¤ ºÁ¯ï PÀqɬÄAzÀ ºÀQêÀÄZËPï PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÖñÀ£ï gÉÆÃqÀ ºÁ¹ÃªÀiï ¦ÃgÀzÀUÁð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MªÀÄä¯É gÉÆÃqÀ rªÉÊqÀgï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ PÀÆædgï fÃ¥À ¥À°Ö PÉqÀ« fæ£À°è PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl 8 d£ÀjUÉ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ vÉʹ£ï ¸À¯Áé vÀAzÉ CPÀæA zÀR¤ ªÀAiÀiÁ 6 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹ E£ÉÆߧâ¼ÀÄ ªÀÄPÀ§Ä®© UÀAqÀ C§ÄÝ®gÉêÀiÁ£À ºÀQêÀÄ ªÀAiÀiÁ 70 ªÀµÀð, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©J¯ïrE zÀªÁSÁ£ÉUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 29-05-2016 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 3:45 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ²æà C§ÄÝ®gÀ»ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀEPÁâ¯ï zÀR°, ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð, eÁw : ªÀÄĹèA, ¸Á|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f|| AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2016 PÀ®A. PÀ£ÁðlPÀ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955  PÀ®A:-3 gÉ/ªÀÅ 7 ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À (¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw) ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1992 gÀ PÀ®A:-18.
         ¢£ÁAPÀ: 28.05.2016 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA, §¸ÀªÀgÁd eÉÆÃUÀÆgÀ 2) ¯Áj £ÀA PÉ.J: 28 J: 2292 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ F DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ CrAiÀÄ°è  ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ¥ÀrvÀgÀ CQÌ 96 QéAl¯ï 30 PÉ.f. C:¸À:Q: 1,44,450 gÀÆ¥Á¬Ä UÀ¼ÀµÀÄÖ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ C£ÀĪÀÄw ºÉÆAzÀzÉ ¯Áj £ÀA PÉ.J: 28 J: 2292 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÉUÁV ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÝ ¥ÀrvÀgÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ  ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÀ®A- PÀ£ÁðlPÀ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955  PÀ®A 3 gÉ/ªÀÅ 7 ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À (¸Á.«.¥À) ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1992 gÀ PÀ®A 18 C£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ C¥sÀgÁzsÀ F §UÉÎ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀA, fêÀ¥Àà ZÀªÁít GzÀÆåUÀ: DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ-2 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ DºÁgÀ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ºÁUÀÆ UÁæºÀPÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À E¯ÁSÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.75/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 29.05.2016 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1] ¸ÀAdÄ vÀA: ¸ÉêÀÅ gÁoÉÆÃqÀ 2] ¸ÀÄgÉñÀ vÀA: ¯Á®¹AUÀ gÁoÉÆqÀ 3] ¸ÉÆêÀÄÄ zÉãÀÄ ¥ÀªÁgÀ 4] ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¨Á§Ä ZÀªÁít 5] gÁdÄ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆqÀ 6] C±ÉÆÃPÀ £ÁvÀÄ gÁoÉÆÃqÀ 7] ±ÀAPÀgÀ xÁªÀgÀÄ ¥ÀªÁgÀ 8] ¥ÉÆêÀÄÄ zÉãÀÄ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: J®ègÀÆ ¸ÉÆêÀÄzÉêÀgÀ ºÀnÖ vÁAqÁ £ÀA: 2 vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÆêÀÄzÉêÀgÀ ºÀnÖ vÁAqÁ £ÀA: 2 gÀ°ègÀĪÀ zÀÄUÁðzÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt PÀnÖ CAzÀgÀ - ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß C£ÀÄߪÀ UÁåªÀÄ°AUÀ dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 5100/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ; D£ÀAzÀ JªÀiï ªÁWÀªÉÆqÉ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.182/2016 PÀ®A. 15(J). 32 (3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 29.05.2016 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀA gÉêÀ¥Àà EAZÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á; C»gÀ¸ÀAUÀ vÁ; EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÁågÉÃdzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ºÉÆmÉïï zÀ°è 250-45 gÀÆUÀ¼ÀÄ QªÀÄäw£À ºÁAiÀĪÀqÀð aAiÀÄgÀì «¹Ì 5 ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀvÀ; ²æà ¹ © aPÉÆÌÃr ¦J¸ïL PÁ¸ÀÆ EAr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/2016 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ «dAiÀĪÀiÁAvÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¨Áå½ ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ d®£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¬ÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É .CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¨Áå½ ¸Á||«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, d®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2016 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.101/2016 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 26.05.2016 gÀAzÀÄ 17.50      UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ  AiÀÄ®UÀÄgÀzÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀiÁ : 50 ªÀµÀð EªÀgÀÄ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ zsÀ£ÀéAvÀj zÀªÁSÁ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸Àì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ¥ÉæêÀiÁ UÀA|| AiÀÄ®UÀÄgÀzÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á|| PÉ/D¥sï UÉÆÃ¥Á® ¥ÀÄgÉÆ»vÀ, UÀÄgÀÄ¥ÁzÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeïÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.