Facebook

Number of Visitors

Sunday, May 29, 2016

DAILY NEWS ON 29-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.05.20161) J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.72/2016 PÀ®A. 143. 147. 323. 504. 506 ¸ÀºÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J. PÁ¬ÄzÉ 1989.       
           ¢£ÁAPÀ: 28.05.2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¥ÀwæPÁ ªÀgÀ¢UÁgÀ¤zÀÄÝ, 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA, §¸À¥Áà eÉÆÃUÀÆgÀ 2) §¸ÀªÀgÁd vÀA, «dÄ PÉÆ¥ÀàzÀ 3) ¸À°ÃªÀÄ ©Ã¼ÀV 4) gÀhÄ»ÃgÀ ¨ÁUÀªÁ£À 5) ªÉÄÊ»§Æ§ ZËzsÀj 6) PÉ.J: 28 J: 2292 £Éà ¸ÀgÀPÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ F DgÉÆævÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁ¢zÁgÀ¤UÀÆ ¨ÉÆüÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ j.¸À.£ÀA 9 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ F DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ UÉÊgÀ PÁAiÀÄzɲÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV  UÀÆqÀì UÁr £ÀA PÉ.J: 28 J: 2292 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀrvÀgÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ CzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «ZÁj¹zÀÄÝ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ. ¦ügÁå¢UÉ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ eÁw «ZÁj¹ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀĪÀ£ÀÄ CAvÁ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ ºÉƯÁå ¸ÀĽ ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUɸÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝ®èzÉ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆqÁ PÉʬÄAzÁ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢üUÉ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA, gÀeÁPÀ ¥ÁgÀ£ÀߪÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á,, C¯Áè¥ÀÆgÀ Nt «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.167/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 28.05.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ 1] ªÀÄ®PÁf vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄtÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 15 d£ÀgÀÄ F DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 44,280/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ; ¦.n.ºÀÄt²PÀnÖ J.J¸ï.L  §.¨ÁUÉêÁr oÁ£É EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.13/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
           ¢£ÁAPÀ: 27.05.2016 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɬÄAzÀ 28.5.2016 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ-PÀ®è¥Àà. UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà. ºÀAUÀgÀV. ªÀAiÀiÁ-46 ªÀµÀð ¸Á: ªÀĸÀÆw. vÁ: §,¨ÁUÉêÁr. FvÀ£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ; 27-05-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀgÀ ¸ÀAvÁå£À d«ÄãÀzÀ ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀªÀ£ÀÄß ZÁ®Æ ªÀiÁr §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®Æ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CPÀ¸ÁävÁV CªÀ£À PÁ®Ä eÁj djzÀÄ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ FdÄ §gÀ¢zÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀÄV ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà. PÀ®è¥Àà. ºÀAUÀgÀV. ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð. ¸Á: ªÀĸÀÆw. vÁ: §,¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.04/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

           ¢£ÁAPÀ: 28.05.2016 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉUÉ èAiÀÄ  ªÀÄÈvÀgÁzÀ 01] UÁ°§ vÀAzÉ ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ ªÉÄð£ÀªÀĤ,ªÀAiÀiÁ: 13 ªÀµÀð 02] ¸ÀzÁÝA vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ªÉÄð£ÀªÀĤ. ªÀAiÀiÁ: 11 ªÀµÀð 03] zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ §²ÃgÀ¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ: 12 ªÀµÀð ¸Á: J®ègÀÆ D®ªÉÄî ¥ÀlÖt. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ D®ªÉÄî PÉgÉUÉ EeÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁV EeÁqÀ®Ä §gÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ CPÀ¸ÁävÀ M§âjUÉƧâgÀÄ PÉgÉAiÀÄ ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀV ¤ÃgÀÄ PÀÆrzÀÄ G¸ÀgÀUÀnÖ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ vÀAzÉ C°è¸Á§ ªÉÄð£ÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð ¸Á: D®ªÉÄî ¥ÀlÖt vÁ:¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.