Facebook

Number of Visitors

Friday, May 27, 2016

DAILY NEWS ON 27-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 27.05.20161) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.109/2016 PÀ®A. 323, 324, 354,504, 506 ¸ÀºÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) (11) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J. PÁ¬ÄzÉ 1989.       
          ¢£ÁAPÀ: 21.05.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀA; ¨Á§ÄgÁªÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ 2] UÀÄgÀÄ vÀA; C±ÉÆÃPÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ 3] ¥Àæ¸À£Àß vÀA; C±ÉÆÃPÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ ¸Á|| J®ègÀÆ ¨ÉÆüÀªÁqÀ (DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ  »AzÀÄ ¨ÁæºÀät eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ) F DgÉÆævÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁ¢zÁgÀ¤UÀÆ  ¨ÉÆüÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ j.¸À.£ÀA 9 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ,  ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ zÀQët ¨sÁUÀ 14 JPÀgÉ ¨sÀÆ £ÁåAiÀÄ ªÀÄAqÀ½ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À¢AzÀ  ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ gÉÊvÀ CAvÁ ªÀÄAdÆj¹zÀÄÝ. ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è  DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄrPÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä mÁæöåPÀÖgÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ  ¦gÁ墠 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä ©ÃªÀĪÀé, ºÉAqÀw AiÀÄ®èªÀÄä,  EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉà ªÀÄrPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃj PÉøÀÄì £ÀªÀÄä ¥ÀgÀªÁV DVzÉ  CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ  ¹mÁÖV  ¦gÁå¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr- §r ªÀiÁr  ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä, ¸ÁQëzÁgÀ ©ÃªÀĪÀé,  EªÀjUÉ J®è DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj eÉÆÃj¤AzÀ £ÀÄV¹ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ  d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« JqÀUÀqÉ ZÀ¦àUÉ  UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà eÁw JwÛ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀA;§¸À¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ @ £ÁAiÉÆÌÃr ªÀAiÀiÁ- 45 ªÀµÀð    eÁw -»AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ  GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¨ÉÆüÀªÁqÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2016 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.114/2016 PÀ®A. 363 L¦¹ & 12 ¥ÉÆøÉÆÌà PÁAiÉÄÝ 2012.
          ¢£ÁAPÀ: 21.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 1.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á¸ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀĸÀÄì-28 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀqÀ®¸ÀAUÀ vÁAqÉ £ÀA.1 F DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ½UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ AiÀiÁªÀzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.164/2016 PÀ®A.279. 304(J) L¦¹&187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 26.05.2016 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmɬÄAzÀ 26.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA ZÀAzÀ¥Àà ¨ÁPÀ° ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á|| PÀÆZÀ¨Á¼À EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-29-AiÀÄÄ-1418 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß »AzÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀ JPÀ£ÁxÀ vÀA zÀÄAqÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á|| »lß½î EªÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÀ£ÀºÀ½î ¬ÄAzÀ PÀÆZÀ¨Á¼ÀPÉÌ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ºÀÆ«£À ºÀ¥ÀàgÀV gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ PÀgÀ¨sÀAl£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ºÉÆgÀl ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ JPÀ£ÁxÀ EªÀjUÉ ¨ÁjUÁAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà ¨ÁPÀ° ¸Á|| PÀÆZÀ¨Á¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2016 PÀ®A. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 18.05.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀiÁ vÀA¢ gÀªÉÄñÀ ºÁ¢ªÀĤ ªÀAiÀiÁ:19 ªÀµÀð ¸Á:²ªÀtV vÁ:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁ:ªÀ-UÉÆÃV CUÀ¸À¨Á¼À vÁ:§ ¨ÁUÉêÁr EªÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ EgÀĪÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ JªÀiï f «í  ¹ PÁ¯ÉÃeïzÀ ¯ÉÃreï ºÁ¸ÉÖïï¢AzÀ vÀªÀÄä HgÀÄ ²ªÀtVUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ²ªÀtVUÉ ºÉÆÃUÀzÉà ªÀÄgÀ½ ºÁ¸ÉÖðUÀÆ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ºÁ¢ªÀĤ, ¸Á:²ªÀtV vÁ:f:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.12/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
           ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmɬÄAzÀ 25.5.2016 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà £Á®vÀªÀqsÀ ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð ¸Á: aPÀÌ D¸ÀAV vÁ; § ¨ÁUÉêÁr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀĺÁzÉëUÉ n © gÉÆÃUÀ DVzÀÄÝ CzÀÄ ¥ÀÆtð UÀÄtªÀÄĪÁUÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ vÀ£ÀUÀÆ §gÀ§ºÀÄzÀÄ vÁ£ÀÄ EzÀÝgÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃd£À«¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°® ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ §¸À¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà £Á®vÀªÁqÀ ¸Á: aPÀÌ D¸ÀAV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.14/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
           ¢£ÁAPÀ: 26.05.2016 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmɬÄAzÀ 07.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÈvÀ; vÀAUɪÀÄä UÀAqÀ. gÁdPÀĪÀiÁgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á|| CAvÀgÀUÀAV  ºÁ||ªÀ|| ªÀiÁqÀ¨Á¼À vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À  ªÀÄUÀ½zÀÄÝ  ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ  vÀ£ÀVgÀĪÀ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fªÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄïÁѪÀtÂUÉ ºÁQzÀ PÀ§âtzÀ JAUÀ®PÉÌ  vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀÆ®Ä ºÀUÀ΢AzÀ vÀ£Àß PÀÄwÛUÉUÉ vÁ£É GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀÄ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀtÚ ¨Á½ ¸Á||°AUÀAiÀÄå£ÀªÁr vÁ||D¼ÀAzÀ f¯Áè; PÀ®§ÄgÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.