Facebook

Number of Visitors

Thursday, May 26, 2016

DAILY NEWS ON 26-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.05.20161) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 25.05.2016 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA§gÀ PÉJ-28/PÉ-6743 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀA: ©üªÀÄ¥Àà zÀ¼ÀªÁ¬Ä @ ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ 40 GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀĸÀ©£Á¼À FvÀ£ÀÄ ªÀĸÀ©£Á¼À PÀqɬÄAzÁ GPÀÌ° PÀqÉUÉ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï  £ÀA§gÀ PÉJ-28/EJ¯ï-0219 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀA: gÁªÀÄUÉÆAqÀ¥Àà ªÀiÁPÉÆAqÀ ¸Á: zÉÃV£Á¼À FvÀ£ÀÄ GPÀÌ° PÀqɬÄAzÁ ªÀĸÀ©£Á¼À PÀqÉUÉ  ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁj E§âgÀÆ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ ºÁUÉà ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÉÆPÉÆÌAzÀÄ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £A§gÀÀ PÉJ-28/PÉ-6743 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢, vÀ£Àß »A¢£À ²n£À ªÉÄïÉÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl ²ªÀgÁd vÀA: ²æêÀÄAvÀ PÉÆqÉÃPÀ¯ï ¸Á: PÉÆPÀl£ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖUÁAiÀÄ¥Àr¹, PÉJ-28/EJ¯ï-0219 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨sÁj¥ÉlÄÖUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj E§âgÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ZÁ®PÀgÀ ªÉÄ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¦gÁå¢ CzÉ F §UÉÎ gÉÃtÄPÁ UÀA: ªÀÄrªÁ¼À¥Àà zÀ¼ÁªÁ¬Ä @ ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ 35 eÁåw »AzÀÄ ¨ÉÃqÀgÀ GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 25.05.2016 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄAvÀ vÀA: ªÀÄ®è¥Àà C°Ý ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð ¸Á: GPÀÌ° F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ GPÀÌ°AiÀÄ CªÉÆÃWÀ¹zÀÝ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀÆvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀð d¤PÀjAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹.JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 470/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ UÁtÂÃUÉÃgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2016 PÀ®A. 20 (©) J£ïr¦J¸ï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 25.05.2016 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÉÆ©â ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð ¸Á:PÀ£ÀÆßgÀ ºÁ/ªÀ ºÉÆwð F DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉÆwð UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À J£ï ºÉZï-13 gÉÆÃrUÉ ºÉÆA¢ EgÀĪÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ZÀºÁzÀ CAUÀrAiÀÄ°è vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁzÀPÀ ¥ÀzÁxÀð UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆArgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà J£ï J£ï CA©UÉÃgÀ ¦J¸ï L ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2016 PÀ®A. 363 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 ರಂದು £À¸ÀÄQ£À 04.00 UÀAmɬÄAzÀ 04.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA|| ªÉÆÃw¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| PÀĪÀÄlV  EªÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è  ¦AiÀiÁ𢠠ªÀÄUÀ¼ÀÄ  C²é¤ vÀA|| ¢°Ã¥À ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 17 ªÀµÀð ¸Á|| PÀĪÀÄlV  EªÀ¼ÀÄ E£ÀÄß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÀ½UÉ J©â¹  ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¢°Ã¥À vÀA|| ¯ÉÆÃPÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÆ ®ªÀiÁt GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| PÀĪÀÄlV vÁAqÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.18/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
           ¢£ÁAPÀ: 24.05.2016 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÀ; PÀ£ÀߥÀà vÀA PÉAZÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á|| £ÁzÀ PÉr EvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°è PÀ¸À QvÀÄÛªÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÁ CzÀgÀ «µÀ Kj EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10;00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¸ÁävÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ FgÀªÀÄä UÀA PÀ£ÀߥÀà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð eÁw »AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| £ÁzÀ PÉ.r EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.