Facebook

Number of Visitors

Wednesday, May 25, 2016

DAILY NEWS ON 25-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.05.2016
1) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2016 PÀ®A. 78(3) DåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 24/5/2016 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ EAr ¥ÀlÖtzÀ J¦JªÀiï.¹. ºÀwÛgÀ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ±ÁAvÀ¥Àà PÀApPÁgÀ ¸Á|| EAr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ d£ÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ N¹ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß EAr ¥ÀlÖtzÀ J.¦.JªÀiï.¹. ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÀqɬÄAzÀ gÉÆÃR ºÀt 660 gÀÆ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ N.¹. aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ¹.©.aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L EAr ¦.J¸ï.EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2016 PÀ®A. 41(r) ¸ÀºÀ PÀ¼À 102 ¹Dg惡
   ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹  

¢£ÁAPÀ : 24/05/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀÄ¥Àà£À vÀAzÉ PÀAUÀ£À ¸Á|| 227 n.n ªÉÆlÄÖ ¥ÉÆõÀÖ MvÁÛgÀ ¥À®AiÀÄA vÁ|| UÀÄrAiÀÄvÀA f|| ªÉ®ÆègÀÄ gÁdå vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ FvÀ£ÀÄ  PÉ.¹ ªÀiÁPÉÃðlzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,08,150/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ««zÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 22 ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ºÉZï.¦ PÀA¥À¤ ªÀÄvÀÄÛ J¸Àgï PÀA¥À¤ JgÀqÀÄ ¯Áå¥ÀmÁ¥ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄ«¤AzÁUÀ° CxÀªÁ PÀ¥ÀlvÀ£À¢AzÁUÀ° ¸ÀA¥Á¢¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹PÀÄÌ ¸ÀzÀj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ EzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà JªÀiï.r §qÉÃWÀgÀ ¦.J¸ï.L. (¹.©) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 11/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 24-05-2016 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ §¸À¥Àà. ¸ÀAUÀ¥Àà. ªÀÄ£ÀUÀƽ. ªÀAiÀiÁ-61 ªÀµÀð. ¸Á: ºÀtªÀiÁ¥ÀÆgÀ vÁ: §,¨ÁUÉêÁr FvÀ£ÀÄ  PÉƯÁígÀzÀ aPÀgÀrØAiÀĪÀgÀ Rr ªÀĶãÀzÀ PÀ°è£À PÁéjAiÀÄ°è PÀ©â£À ºÁj¬ÄAzÀ PÀ®è£ÀÄß ªÉÄn vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ CPÀ¸ÁävÁV D ºÁjAiÀÄÄ djzÀÄ CªÀ£À vÀgÀrUÉ §qÉzÀÄ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ D §UÉÎ CªÀ£ÀÄ PÉƯÁígÀzÀ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ.F §UÉÎ UÀ¢UÉ¥Àà. §¸À¥Àà. ªÀÄÄgÀ£Á¼À. ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á: ºÀtªÀiÁ¥ÀÆgÀ vÁ: §,¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.