Facebook

Number of Visitors

Tuesday, May 24, 2016

DAILY NEWS ON 24-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.05.20161) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«í. PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-28/EJZï-9329 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA. ªÀÄ®è¥Àà £ÁUÀt¸ÀÆgÀ ¸Á :ZÁAzÀPÀªÀmÉ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ ±ÀAPÉæ¥Àà vÀA/ ¤Ã®¥Àà £ÁnPÁgÀ ¸Á :ZÁAzÀPÀªÀmÉ EªÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÀ ZÀqÀZÀt PÀqÉUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ ZÀqÀZÀt PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-02/JZï.J£ï-6127 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ C©üªÀÄ£Àå¥Àà vÀA/ gÀÄzÀæ¥Àà fwÛ ªÀAiÀiÁ-70 ªÀµÀð ¸Á :¯ÉÆÃt ©. PÉ. EªÀjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ±ÀAPÉæ¥Àà vÀA/ ¤Ã®¥Àà £ÁnPÁgÀ ¸Á :ZÁAzÀPÀªÀmÉ EªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀ, ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ ªÀ, ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ «oÀ×® vÀA/ C©üªÀÄ£Àå¥Àà fwÛ ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð, eÁw-»AzÀÆ UÁtÂUÉÃgÀ, GzÉÆåÃUÀ-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¯ÉÆÃt ©. PÉ. vÁ:EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉUÉ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA|| ©üêÀIJ EAUÀ¼ÀV.  ¸Á|| ºÀªÀiÁ® PÁ®¤, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) ¦AlÄ PÀ£ÀÆßgÀ ¸Á|| PÀ£ÀÆßgÀ zÀ°vÀ PÁ®¤ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ  M§â£ÀÄ  ¹QÌzÀÄÝ E£ÉÆߧâ£ÀÄ N¹ ªÀiÁ°ÃPÀ¤zÀÝ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 1550/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ JA.J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀÄ ªÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA|| ±ÀgÀt¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ,  ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÀQêÀÄ ZËPï2) ¸ÀĤî vÀA|| ²ªÀ¥Àà ºÀjd£À, ªÀAiÀiÁ : 21 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁt§VÃZÀ 3) ±À©âÃgÀ vÀA|| zÀ¸ÀÛVgÀ¸Á§ CvÁÛgÀ, ªÀAiÀiÁ : 28 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀAVãÀ ªÀĹâ4) ±Á©ÃgÀ vÀA|| ªÀĺÀªÀÄäzÀºÀ¤Ã¥À PÀ¯ÁzÀV, ªÀAiÀiÁ : 27 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁt§VÃZÀ 5) PÀȵÁÚ vÀA|| ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀgÀ, ªÀAiÀiÁ : 24 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ §rPÀªÀiÁ£À 6) ºÀ©Ã§ªÀůÁè vÀA|| SÁeÁ¨ÁµÁ E£ÁªÀÄzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ : 20 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ²SÁgÀPÁ£É 7) ±ÀgÀt¥Àà vÀA|| VjªÀÄ®è ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ : 20 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁt§VÃZÀ 8) PÀgÀt vÀA|| UÀuÉñÀ §ÆvÀ£Á¼À, ªÀAiÀiÁ : 19 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀªÀÄUÁgÀ Nt  9) ¸À«ÄÃgÀ vÀA|| ªÉÄʧƧ¸Á§ ¥ÁZÁ¥ÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ : 18 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÀQêÀÄZËPï F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ªÀÄgÁp «zÁå®AiÀÄzÀ PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §AiÀÄ°£À°è  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß-dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ  C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 17,585/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ ¸À:vÀ n.J¸ï.¸ÀÄ°à ¹¦L  ¸Á|| UÉÆüÀUÀĪÀÄäl  ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉUÉ zÁzÁ¸Á§ vÀA: C«ÄãÀ¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ|| 70 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É CA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ N.¹. dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 210/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æÃ: ¸ÀÄgÉñÀ.Dgï.UÀrØ ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ  ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉUÉ PÁ±À¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÉÆý ªÀAiÀiÁ-60 ¸Á: ºÀ¼ÀUÀÄtQ vÁ: EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ ºÀ¼ÀUÀÄtQ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV 180 JA.J¯ï zÀ OLD TAVERN Whisky 45 ¸ÀgÀPÁj ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼ÀÄ Q:2762-55 gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀiÁ®£ÀÄß MAzÀÄ gÀnÖ£À qÀ©âAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. J£ï J£ï CA©UÉÃgÀ ¦J¸ïL ºÉÆwð ¦J¸ï. ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.15 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄtÚ vÀA/ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà CUÀ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ-51 ªÀµÀð ¸Á:gÉêÀvÀUÁAªÀ vÁ:EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 1534=75/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ N¯ïØ lªÉj£ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 25 ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¨ÁvÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï. ¦. ²AV, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2016 PÀ®A. 363 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 05.05.2016 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÁ UÀeÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà £É®èV @ PÉÆý AiÀiÁ: 15 ªÀµÀð ¸Á: aPĄ̀ÉãÀÆgÀ EvÀ¤UÉ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ ªÀģɬÄAzÀ HgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æÃ: UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà £É®èV @ PÉÆý ¸Á: aPĄ̀ÉãÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.