Facebook

Number of Visitors

Monday, May 23, 2016

DAILY NEWS ON 23-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016
1) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í. PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 22.05.2016 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤qÀUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ J£ï.JZï-50 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É UÉÆãÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ eÉÆÃj¤AzÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ¦gÁå¢ vÀªÀÄä £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-28/EeÉ-4542 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢£À ¨ÁdÄ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢ vÀªÀÄä ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀA PÀgÉ¥Àà ªÀUÀÎgÀ ªÀAiÀiÁ-44 ªÀµÀð ¸Á|| UÉÆãÁ¼À EªÀ¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ, vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¹zÀÝ¥Àà vÀA. ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀUÀÎgÀ EªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÀÄ®è¥Àà vÀA PÀgÉ¥Àà ªÀUÀÎgÀ ªÀAiÀiÁ-46 ªÀµÀð ¸Á|| UÉÆãÁ¼À vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2016 PÀ®A.279. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í. PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 22.05.2016 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ  PÀÆæ¸Àgï fÃ¥À £ÀA: PÉJ-28/J£ï-9608 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ¤qÀUÀÄA¢ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ J£ï.JZï-50 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É EArAiÀÄ£ï UÁå¸ï UÉÆÃqÁªÁ£À zÁn ¤qÀUÀÄA¢ PÀqÉUÉ ²ªÀ¥Àà vÀA ¹PÀAzÀæ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á|| zÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¨ÁdÄ eÉÆÃj¤AzÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ¦gÁå¢ CtÚ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-28/PÀÆå-8386 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢ CtÚ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA ªÀÄ®è¥Àà GPÀÌ° ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| §.¨ÁUÉêÁr EªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ vÀA ªÀÄ®è¥Àà GPÀÌ° ªÀAiÀiÁ-37 ªÀµÀð ¸Á|| §.¨ÁUÉêÁr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 22.05.2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄgÉñÀ vÀA|| ºÁªÀÄÄ ZÀªÁít  ¸Á|| §ÆvÀ£Á¼À vÁAqÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉáÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄðAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¨Émï PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 5020/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ©.JA ¥Ánî ¦.J¸À.L «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2016 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 22.05.2016 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉUÉ 1] ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA §¸À¥Àà §UÀ° ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð 2] ¸ÀA¢Ã¥À vÀA ±ÁAvÀ¥Àà PÉÆmÁå¼À ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð 3] ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁ®UÁgÀ ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð 4] ¨Á§Ä vÀA ²ªÀ¥Àà ªÀĸÀ©£Á¼À ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð 5] CgÀÄt vÀA §¸À¥Àà UÉƼÀ¸ÀAV ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð 6] ²ªÀ¥Àà vÀA §¸À¥Àà ¥ÀqÀ±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð 7] «gÉñÀ vÀA «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¥ÀlÖt±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð 8] ZÉÃvÀ£À vÀA ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ UÉÃr ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð ¸Á: J®ègÀÆ § ¨ÁUÉêÁr F DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 22,480/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï © UËqÀgÀ ¦J¸ïL  §.¨ÁUÉêÁr ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 22.05.2016 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ FgÀtÚ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ:25 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 14 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ZÀlÖgÀQ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ZÀlÖgÀQ UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 6300/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà §¸ÀªÀgÁd PÉ ªÀÄÄPÀwðºÁ¼À ¦J¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2016 PÀ®A. 363 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 12.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢Ã¥Á ªÀAiÀiÁ : 16 ªÀµÀð EªÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EzÉ. F §UÉÎ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA. CA¨ÉÆÃf ¨ÉÃvÀ  ¸Á|| ºÀªÀiÁ® PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.