Facebook

Number of Visitors

Sunday, May 22, 2016

DAILY NEWS ON 22-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 22.05.2016
1) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2016 PÀ®A. 265. 504. 506 L¦¹ & 3 (1) (11) J¸ï.¹ / J¸ïn PÁAiÉÄÝ-1989.
          ¢£ÁAPÀ: 18.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ  vÀAzÉ §¸ÀtÚ qÉÆÃ½î ¸Á: ºÉÆÃwð vÁ: EAr f:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV AiÀiÁzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ®Qëöäà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÉñÀ ªÀÄÄAqɪÁr ªÀAiÀiÁ-17 ªÀµÀð 10 wAUÀ¼ÀÄ EªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä DgÉÆævÀ¤UÉ F jÃw vÀªÀÄä ºÀÄqÀÄVUÉ PÁqÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉ ¢£ÁAPÀ-18.05.2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À vÀAV ®Qëöäà EªÀgÀÄ PÀÆr «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ §AzÀÄ ¥ÉưøÀ PÀè¨ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ qÉÆç¼É UÀ°è PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÁAiÀÄÄÝ CªÀgÀ gÀÆ«ÄUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄïɠ CªÀgÀ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÁPÀÄ vÉÆj¹ ºÉzÀj¹ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ®Qëöäà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÉñÀ ªÀÄÄAqɪÁr EªÀ½UÉ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV §®ÄeÉÆÃj¤AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀUÉÊgÉ PÉÆlÖgÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼Áå CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ PÀĪÀiÁj ¸ÀÄeÁvÁ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÉñÀ ªÀÄÄAqɪÁr  ¸Á;ºÉÆÃwð vÁ: EAr f¯Áè : «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2016 PÀ®A. 363 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 16.05.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ  ªÀÄUÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀiÁ:15 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:±ÉnÖºÀ½î vÁ:f:-AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2016 PÀ®A. 363 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 21.05.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06.00 UÀAmɬÄAzÀ 06.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¨Á®Q PÀĪÀiÁj CZÀð£Á vÀAzÉ PÀªÀįÁPÀgÀ ©gÁzÁgÀ  ªÀAiÀiÁ-17 ªÀµÀð 4 wAUÀ¼ÀÄ ¸Á|| ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f|| ©ÃzÀgÀ ºÁ° ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ¸ÀPÁðj ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á®ªÀÄA¢gÀzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ UÀÄA¥ÀÄ DlªÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ²æà ¤ªÀÄð¯Á vÀA ºÉÆA§tÚ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¸Á||«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ¸ÀPÁðj ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á®ªÀÄA¢gÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2016 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2016 PÀ®A. 366, 506, 341, 141 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 16.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.00 UÀAmÉUÉ 1] CA¨Áf §¸À¥Àà ¨ÉÆøÀ¯É 2] ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀiÁrPÀ 3] C¥Áà¸Á§ CtÚ¥Àà ¸Á¼ÀÄAPÉ ¸Á: J®ègÀÆ ºÉÆ£ÀªÁqÀ F DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ £ÀA: 1 £ÉzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢ ®°vÁ vÀA: ºÀtªÀÄAvÀ £ÁnÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ£ÀªÁqÀ HgÀ°ègÀĪÀ zÀªÁSÁ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CªÀ½UÉ ºÉÆ£ÀªÁqÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ¸À«ÄÃ¥À vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÀÄzÀÄªÉ DUÉÆÃt ¨Á CAvÁ ºÉzÀj¹ §zÀj¹ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ DgÉÆæ £ÀA: 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ MAzÀÄ fÃ¥À£ÀÄß vÀgÀ¹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è ¦gÁå¢UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EZÀ®PÀgÀAfUÉ ºÉÆÃV C°è vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÖ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ®°vÁ vÀA: ºÀtªÀÄAvÀ £ÁnPÁgÀ ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð, G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: ºÉÆ£ÀªÁqÀ, vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 21.05.2016 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀA/ ªÀļÀ¹zÀÝ¥Àà vÉÆüÀ£ÀÆgÀ GzÉÆåÃUÀ-PÁAQæÃmï PÉ®¸À  ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ dªÀÄRAr gÉÆÃqÀ  2) ²ªÁ£ÀAzÀ ²ªÀUÉÆAqÀ¥Àà vÉÆüÀ£ÀÆgÀ GzÉÆåÃUÀ PÁAQæÃmï PÉ®¸À  ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ §§¯ÉñÀégÀ £ÁPÁ 3) ºÀtªÀÄAvÀ vÀA/ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ¯ÉÆÃUÁ« ¸Á: gÀvÁߥÀÆgÀ F DgÉƦvÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ gÉÃrAiÉÆà PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ §gÀĪÀ eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ  RįÁè ¥ÁèlzÀ°è §gÀĪÀ ¤Ãjd£À mÁQ ºÀwÛgÀ zÀPÀ¶t ¨ÁdÄ PÀÆvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 6180/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï.© ¥Ánî ¦.J¸ï.L (PÁ,¸ÀÄ) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁA¢üZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 21.05.2016 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ vÀA:gÁªÀÅvÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀiÁ:38 eÁw:»AzÀÄ ºÀqÀ¥ÀzÀ  ¸Á|| GPÀÌ° F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ GPÀÌ°AiÀÄ §¸ÁÖöåAqÀzÀ  ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀÆvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀð d¤PÀjAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹.JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 230/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà L.eÉ.¸ÁAUÀè°PÀgï J.J¸ï.L ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 21.05.2016 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉUÉ eÉÊPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CtÚ¥Áàà §dAwæ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á|| fUÀfêÀtV F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 1242-08/-gÀÆ¥Á¬Ä./¥ÉÊ. QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï. J¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ®Ö «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 28 ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥Àæw ¥ÉÆÃa£À ªÉÄÃ¯É 44-36/-gÀÆ QªÀÄävï EzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävï-1242-08/-gÀÆ¥Á¬Ä. MAzÀÄ gÀnÖ£À ¨ÁPÀìzÀ°è vÀ£Àß ¨ÁvÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà J¸ï, ¦, ²AV ¦.J¸ï.L. µÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 10/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÊvÀ: ¨ÉêÁgÀ¸Àì ºÉAUÀ¸ÀÄì ªÀAiÀiÁ|| 55 jAzÁ 60 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 04 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ºÀ®¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ°è C®è°è ºÉÆmÉÖUÉ w£Àß®Ä DºÁgÀ PÉüÀÄvÁÛ CqÁØqÀÄwÛzÀݼÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼ÀÄ zÉÊ»PÀªÁV §ºÀ¼ÀµÀÄ× QëÃtªÁVzÀݼÀÄ, EªÀ¼ÀÄ w£Àß®Ä Hl, PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ E®èzÉ ¥ÀgÀzÁr vÀ£Àß zÉÊ»PÀ QëÃtvɬÄAzÁ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÄzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀA: CtÚ¥Áà @ ¸ÉʧtÚ PÀA¨ÁgÀ ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.