Facebook

Number of Visitors

Saturday, May 21, 2016

DAILY NEWS ON 21-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 21.05.20161) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 19.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.28 JPïì/3335 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß dªÀÄRAr jAUï gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ §§¯ÉñÀégÀ £ÁPÁ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÀºÀ½î EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÁºÉç¯Á® GªÀÄgÁt ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ ©½¹ ¨Áj ¥ÉlÄÖ  UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ AiÀıÉÆÃzsÁ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 19.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02:00 WÀAmÉUÉ  wÃjPÉÆArzÀÄÝ, EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ²æà §AzÉ£ÀªÁd vÀAzÉ ¸ÁºÉç¯Á® GªÀÄgÁt eÁw : ªÀÄĹäA, ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ° ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄÄeÁªÀgÀ UÀ°è EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 20.05.2016 gÀAzÀÄ 11.15 UÀAmÉUÉ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA ¥ÁAqÀ¥Àà ¹£ÀÆßgÀ ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð ¸Á: UÉƼÀ¸ÀAV F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ (N.¹) dÆeÁl £ÀqɹzÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 510/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÀAzÀgÉrØ ¹¦L §.¨ÁUÉêÁr ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 20.05.2016 gÀAzÀÄ 15.50 UÀAmÉUÉ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄÄvÀÛV  F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ JA§ N. ¹  dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 250/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÀAzÀgÉrØ ¹¦L §.¨ÁUÉêÁr ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 20.05.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ 1) ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨ÁUÉêÁr ªÀAiÀiÁ 46 ªÀµÀð ¸Á||¨ÉÆÃgÀV. 2) «oÀ×¥Àà ²ªÀ¥Àà vÀ¼ÀPÉÃj ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð ¸Á||ºÀÆ«£ÀºÀ½î 3) ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA ZÀAzÁæªÀÄ vÀ¼ÀPÉÃj ªÀAiÀiÁ 47 ªÀµÀð ¸Á||eÁ®ªÁ¢. 4) ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸Á||ªÀÄÄvÀÛV vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr. 5) ªÉÃtÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ  ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 49 ªÀµÀð ¸Á||¤A¨Á¼À vÁ|| EAr. 6) ¥Àæ«t vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á|| ¹AzÀV eÉÊ©üªÀÄ£ÀUÀgÀ. 7) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ 43 ªÀµÀð ¸Á|| ¹AzÀV PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ. 8)  ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ dĪÀÄätÚ zÉêÀgÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á|| D®ªÉÄî,PÀqÀt CUÀ¹. 9) ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ  ¹zÁæªÀÄ¥Àà aZÉÆÑ½î ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á|| DºÉÃj vÁ|¹AzÀV. 10) gÉêÀt¹zÀÝ vÀAzÉ  «oÀ×® vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ  35 ªÀµÀð ¸Á||PÉÆÃgÀºÀ½î vÁ|| ¹AzÀV.11) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð, ¸Á||¹AzÀV F DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ  ¹AzÀV ±ÀºÀgÀzÀ UÁA¢ü ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀdÓ£À ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 24,700/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà DAiÀiï. JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw, ¦.J¸ï.L PÁ¸ÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 20.05.2016 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉUÉ ±Á§Ä¢Ý£À ¹PÀAzÀgÀ dªÀiÁzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: UÀtºÁgÀ, vÁ: ¹AzÀV  vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ J£ÀÄߪÀ N. ¹. dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 230/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà DAiÀiï. JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw, ¦.J¸ï.L PÁ¸ÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.107/2016 PÀ®A.87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 20.05.2016 gÀAzÀÄ 16.20 UÀAmÉUÉ 1] eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀuÁÚ §rUÉÃgÀ 2]¹zÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ zsÀgÉ¥Àà vÉð 3] ªÀļÀ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà PÀgÀPÀnÖ 4] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀÄzsÁªÀÄ 5] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ºÉÆlUÁgÀ 6] ±ÀA¨sÀÄ vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw 7] ªÀļÀ¹zÀÝ vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀÆqÀèªÀĤ 8] ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀÄzÀj ¸Á: J®ègÀÆ vÀqÀªÀ®UÁ. 9] GvÀÛªÀÄ vÀAzÉ UÀÄgÀĨÁ¼À ¯ÉÆÃPÀÄgÀ 10]C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀÄzÀj [PÀæ ¸ÀA.9,10 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¸Á: vÀqÀªÀ®UÁ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ F DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr PÉÆAqÀÄ vÀqÀªÀ®UÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £ÁlPÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉ UÉƸÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀt ¨ÉnÖ PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 12,130/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 4- ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. J£ï.J£ï.CA©UÉÃgÀ ¦.J¸ï.L ºÉÆwð oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2016 PÀ®A. 15(J), 32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 20.05.2016 gÀAzÀÄ 19.10 UÀAmÉUÉ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ±ÉmÉÖ¥Àà gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð ¸Á: § ¨ÁUÉêÁr UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ zÁ¨ÁzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ  vÀ£Àß zÁ¨ÁzÀ°è  ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æÃ, ±ÀgÀtUËqÀ.©.UËqÀgÀ ¦J¸ïL §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8) UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2016 PÀ®A. 34. 38(J) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 20.05.2016 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉUÉ GªÉÄñÀ vÀA|| F±ÀégÀ vÀgÀ¸Éà ¸Á|| zÁå¨ÉÃj F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉÃUÉƸÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁ C¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¸ÀgÀPÁj ±ÉgÉ ºÉʪÁqÀìð PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ N.n PÀA¥À¤AiÀÄ ºÁUÀÆ ©AiÀÄgÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 3875/-gÀÆUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà Dgï.J¸ï ZËzsÀj ¹¦L «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2016 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9) d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2016 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 17.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ²ªÀ§¸À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨É£ÀÆßgÀ ªÀAiÀiÁ-62 ªÀµÀð ¸Á¬Ä¥ÁPÀð gÉÆÃqÀ, KPÀvÁ£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¹n §¸ï ºÀwÛ vÀgÀPÁj vÀgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁV gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ§¸À¥Àà ¨É£ÀÆßgÀ ¸Á||«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, ¸Á¬Ä¥ÁPÀð gÉÆÃqÀ, KPÀvÁ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2016 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.