Facebook

Number of Visitors

Friday, May 20, 2016

DAILY NEWS ON 20-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 20.05.2016

1) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 19.05.2016 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ ¸ÀzÁ²ªÀ vÀ¼ÀªÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: PÀPÀ̼ÀªÉÄð, vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 410/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ  ¸À:vÀ: ²æà n.J.UÀªÀ½. J.J¸ï.L PÁ¸ÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.05.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 19.05.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ 1) ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹zÀÝ¥Àà §Æ¢ºÁ¼À, ªÀAiÀiÁ: 44 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV §¸ï r¥ÉÆà »AzÀUÀqÉ. 2) vÀļÀeÁgÁªÀÄ ªÉÄʯÁj ªÀÄ£ÀUÀƽ, ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV £ÁUÀÆgÀ f£ï ºÀwÛgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ J£ÀÄߪÀ N.¹. dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 1060/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉΠ ¸À:vÀ: ²æà J. J¸ï. £ÁAiÉÆÌÃr, ¹.JZï.¹. 1217 ¹AzÀV oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.05.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 19.05.2016 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ 1) vÀªÀÄätÚ vÀA ©üêÀıÁå zÁAqÉÃPÀgÀ ªÀAiÀiÁ 56 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° ¸Á||EAr gÉêÀ¥Àà£À ªÀÄrØ 2) gÁd±ÉÃRgÀ @ gÁdÄ ¸ÉÆêÀĤAUÀ vÁA¨É ¸Á||EAr ©ÃgÀ¥Àà £ÀUÀgÀ (¥ÀgÁj) F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ d£ÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ N¹ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß EAr ¥ÀlÖtzÀ ¥ÉÆøÀÖ D¦Ã¸À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 1960/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¥Àæ¸À£Àß zÉøÁ¬Ä r.J¸ï.¦ EAr G¥À«¨ÁUÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.05.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 06/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

          ¢£ÁAPÀ: 18.05.2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɬÄAzÀ 19.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÈvÀ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ©üPÀëÄPÀ ªÀAiÀiÁ 40-50 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÀ¼Éà ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ ªÀÄoÀzÀ eÁUÉAiÀÄ°è JqÀºÉÆüÀ ªÀÄUÀίÁV ©zÀÄÝ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ EzÀÝ drؤAzÁUÀ° CxÀªÁ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÁUÀ° ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ, ªÀAiÀiÁ-56 ªÀµÀð, GzÀÆåUÀ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸Á|| ºÉÆ£ÀÄßlV, vÁ|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.05.2016 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.